Duurzaamheid

Visie BRUG-M

Duurzaamheid wordt vaak gekoppeld aan milieu en energie, maar is eigenlijk veel méér dan dat. Bij duurzaamheid gaat het om de positieve effecten voor zowel milieu als voor mensen, alsook op financieel gebied. Oftewel de drie 'P's': People, Planet en Profit.

Duurzaam beleid - de naam zegt het al - kan voor langere tijd duren - is dus duurzaam. Bij duurzaam beleid wordt nadrukkelijk naar de toekomst gekeken, onze samenleving van morgen! Wat betekent het besluit op de lange termijn? Is het dan nog steeds uitvoerbaar voor mensen én financieel haalbaar? Hoe zijn dan de milieueffecten? Levert het besluit een positieve bijdrage aan de leefomgeving?

BRUG-M vindt het van belang dat bij de besluitvorming over allerhande zaken die op de gemeente afkomen nadrukkelijk naar deze duurzaamheidsaspecten wordt gekeken. Wat zijn de gevolgen van bepaalde voorstellen voor de mensen, de inwoners van onze gemeente? Wat zijn de gevolgen voor het milieu, onze leefomgeving? En: wat zijn de financiële consequenties? Hoe is het met de verhouding tussen kwaliteit, beoogd resultaat en de kosten? Zijn de voorstellen financieel haalbaar, niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn? Immers: een investering die later niet betaalbaar blijkt te zijn is doorgaans weggegooid geld, dus niet duurzaam. Pas als de balans van al die vragen en overwegingen positief uitslaat is er sprake van duurzaam beleid.

Gemeentelijk beleid, op welk gebied dan ook, waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de duurzaamheidsaspecten, biedt het meeste houvast. Dit in tegenstelling tot ad hoc beslissingen, die snel genomen worden zonder naar het brede perspectief te kijken - dan is de kans op mislukking, verspilling van energie en geldverkwisting groot. Duurzaam beleid leidt echter tot investeringen die de moeite waard zijn.