EEN NIEUW CLUBGEBOUW MET KLEEDLOKALEN VOOR VV BUNDE

 

Op de raadsagenda van 27 juni 2024 stond eindelijk na vele jaren het voorstel om voor de VV Bunde een nieuw clubgebouw/kantine met kleedlokalen te realiseren.

Zonder uitzondering hebben alle aanwezige raadsleden de noodzaak erkend van het realiseren van een nieuwe kantine en kleedlokalen voor deze bloeiende voetbalvereniging.

Ook onze fractie deelde unaniem deze opvatting.

Maar het probleem ontstond doordat het College dit voorstel niet baseerde op een nieuw accommodatiebeleid. Er is dus geen beleidskader aanwezig dat leidend kan zijn bij de behandeling van dergelijke kwesties.

De portefeuillehouder erkende dat ook en pleitte met dit voorstel voor een nieuwe denkrichting waar de gemeenteraad nog geen besluiten over had genomen die geleid hadden tot een nieuw accommodatiebeleid. Dat zou pas eind 2024 op de Raadsagenda kunnen komen.

Deze denkrichting bepaalt onder andere dat gebouwen op de buitensportaccommodaties gemeente-eigendom met multifunctionele gebruiksmogelijkheden zouden moeten worden, waar nu veelal alleen de kleedlokalen eigendom van de gemeente zijn.

Zij - en daarin ook gesteund door de Raad - vond dat uitstel van de besluitvorming voor de VV Bunde niet verantwoord zou zijn.

De financiële effecten voor de gemeentebegroting zijn nogal fors. Het raadsvoorstel was daar wel duidelijk over. De totaalinvestering voor de gemeente is bijna € 3,9 miljoen. Dat betekent op jaarbasis structurele kosten van bijna € 233.000,- naast de reeds bestaande onderhoudskosten van de sportvelden met toebehoren (doelen, dug-outs, ballenvangers, e.d.). Voeg daarbij de OZB en verzekering, die ook voor rekening van de gemeente komen, dan betekent dat circa € 400.000,- jaarlijks in de gemeentebegroting alleen voor deze ene voetbalclub.

Deze financiële informatie was voor de fractie aanleiding om de vraag te stellen wat de repercussies in financiële zin voor de gemeente zullen worden als andere sportaccommodaties onder hetzelfde beleid gaan vallen. Een grove berekening geeft aan dat dat wel eens meer dan 1 miljoen euro per jaar zou kunnen betekenen.

De wethouder kon op onze vragen geen toezegging doen over het moment waarop dat effect voor de Raad duidelijk kan zijn. Voor BRUG-M-raadsleden Gerrit van der Bijl en Frank Lam was dat aanleiding om zich aan de stemming te onttrekken. Immers gevoelsmatig wilden beiden graag vóór stemmen, dit  vanwege het onderschrijven van de noodzaak, maar vanwege de zorgvuldigheid van de besluitvorming zonder inzicht in de financiële effecten voor de gemeentelijke huishouding zouden zij tegen moeten stemmen en dat wilden zij ook niet. Daarom hebben beiden tijdens de stemming voor korte tijd de vergadering verlaten.

Daarom is het uiteindelijk een unaniem besluit van de wel aanwezige raadsleden geworden om de nieuwbouw voor de VV Bunde te realiseren.