Steun van BRUG-M voor tijdelijke huisvesting openbare basisschool De Bundeling, maar tevens kritiek op het betreffende raadsvoorstel.

In de raadsvergadering van 1 februari was een van de agendapunten het voorstel betreffende de tijdelijke huisvesting van de Openbare Basisschool (OBS) De Bundeling in Bunde.

OBS De Bundeling krijgt nl. een nieuw schoolgebouw, zo heeft de gemeenteraad al in een eerder stadium besloten. Dat nieuwe schoolgebouw komt op dezelfde plek als nu, dus moet het huidige gebouw gesloopt worden en moet de school tijdelijk elders gehuisvest worden. De bouwperiode van het nieuwe schoolgebouw wordt op 2 jaar geschat, dus zolang is ook die tijdelijke huisvesting nodig. Als het nieuwe gebouw klaar is kunnen alle leerlingen en het onderwijspersoneel terugverhuizen naar hun nieuwe schoolgebouw.

Nu lag er een voorstel van het College van B&W betreffende die tijdelijke huisvesting. Kosten: ca. € 600.000,- Voor zo’n fors bedrag mag verwacht worden dat een gemeenteraad zich kritisch opstelt en dat heeft de fractie BRUG-M dan ook gedaan, eerst tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst – een voorloper van de raadsvergadering. Woordvoerder namens de fractie was raadslid Jan Gulikers, die over dit voorstel een hele reeks kritische vragen stelde en de nodige kanttekeningen plaatste. Het voorstel van het College was niet volledig, diverse aspecten waren niet beschreven.  Het wekte de indruk dat het haastwerk is geweest om het voorstel op tijd bij de raad te krijgen. De  verantwoordelijke wethouder beantwoordde bij lange na niet al onze vragen, reden waarom BRUG-M haar vragen daarna schriftelijk indiende en die werden voor de raadsvergadering wél beantwoord.

Tijdens de raadsvergadering wees raadslid Jan Gulikers nogmaals op de diverse onvolkomenheden in het voorstel. Strikt genomen qua regelgeving kan de gemeente de 800 m2 leegstand in de naastgelegen basisschool Franciscus ‘opeisen’ om daarin een deel van de OBS De Bundeling tijdelijk gedurende de bouwperiode te huisvesten. Daarmee kan aanzienlijk op de kosten van de tijdelijke huisvesting worden bespaard.  Uiteraard vraagt zo’n aanpak de nodige afstemming tussen beide scholen, alsook met de gemeente, maar mogelijk is het wél. Het College heeft dit nagelaten, met een extra kostenplaatje als gevolg.

De fractie BRUG-M heeft uiteindelijk tóch ingestemd met het voorstel. Wij vinden dat de leerlingen en overige betrokkenen bij De Bundeling niet de dupe mogen worden van de ons inziens gebrekkige gang van zaken in deze kwestie. Daarnaast verdient het onderwijs het dat de lokale overheid ruimhartig is in haar financiering en de scholen binnen onze gemeente zo optimaal mogelijk faciliteert.