DUUR VERVOLGTRAJECT MET EXTERN ADVISEUR:  NÓG VEEL MEER VERWONDERING BIJ DE FRACTIE BRUG-M

 

De meerderheid van de gemeenteraad wil de kwaliteit van het debat verbeteren door een andere vergaderwijze in te voeren, het zgn. BOB-model, met drie fasen: Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming. In beginsel is de fractie BRUG-M het eens met die aanpak, maar zoals die nu is uitgewerkt, daar kan de meerderheid van onze fractie niet mee akkoord gaan.

Om tot die nieuwe aanpak te komen is een externe adviseur ingehuurd en zijn begeleiding heeft in de eerste fase maar liefst € 27.275,- gekost (excl. BTW en reiskosten).  

Tijdens de raadsvergadering van 14 december heeft de raad in meerderheid besloten om met deze externe adviseur een vervolgtraject in te gaan, de kosten zijn ca. € 57.000,- (ook nu weer excl. BTW en reiskosten). Totale kosten worden dan incl. BTW dik € 100.000,-.

De fractie BRUG-M heeft argumenten aangevoerd om hier soberder mee om te gaan, vanuit de overtuiging dat een nieuw vergadermodel het niveau van het raadsdebat niet zal verbeteren, maar dat dit aan de raadsleden zelf ligt die daar hun bijdrage aan moeten leveren.

Daarnaast hebben we aangetoond dat de nieuwe vergaderreglementen die deze adviseur had ontworpen diverse onzorgvuldigheden en ook gewoonweg fouten bevatten. Op basis van de ervaringen tot nog toe met deze externe adviseur zijn wij tot de conclusie gekomen dat hij niet de geschikte persoon is om de raad in dit traject te begeleiden.  

Verder speelt nog het volgende:

Volgens het aanbestedingsbeleid van de gemeente moeten opdrachten voor meer dan € 50.000,- aanbesteed worden, dus met offertes van meerdere bureaus; alleen in uitzonderlijke situaties mag daarvan afgeweken worden. De nieuwe opdracht aan de externe adviseur kost ca. € 57.000,- (excl. BTW) en er komt geen aanbesteding. De meerderheid van de Raad vindt deze adviseur blijkbaar zo deskundig, ondanks de diverse gemaakte fouten tot nog toe, dat een uitzondering op de eigen aanbestedingsregels gerechtvaardigd is. Voor hen was het niet denkbaar dat een andere adviseur beter zou kunnen zijn! De fractie BRUG-M heeft haar verbazing hierover uitgesproken.

Het mocht allemaal niet baten. De meerderheid van de raad, en die heeft de macht van het getal, heeft besluiten genomen met als resultaat:

  • dat de griffie fors wordt uitgebreid (kosten minimaal € 180.000,- in 2024);
  • dat de externe adviseur ondanks de gemaakte fouten een nieuwe opdracht krijgt voor circa € 57.000,- in 2024;
  • dat de gemeenteraad na 1 januari 2024 gaat vergaderen op basis van ondeugdelijke reglementen.

Omgerekend in een vergelijking met de OZB betekenen deze nieuwe kosten 4 à 5% OZB. Geen wonder dat Meerssen qua lasten voor de inwoners de duurste gemeente van Limburg en één der duurste in Nederland blijft.

U begrijpt: de fractie BRUG-M heeft tegen het voorgestelde vervolgtraject met de extern adviseur gestemd. Dat gebeurde in meerderheid binnen de fractie. Een van onze fractieleden wil het traject in de voorgestelde vorm een kans geven en heeft voorgestemd.