MEERDERHEID GEMEENTERAAD BEPERKT DE SPREEKTIJD VAN BRUG-M

 

Al enige tijd ervaart de fractie BRUG-M dat het hen onmogelijk wordt gemaakt om argumenten naar voren te brengen in het openbare debat tijdens de raadsvergadering. Een dergelijk debat over deze argumenten is noodzakelijk om tot zorgvuldige besluitvorming.

Onlangs werd een nieuw Reglement van Orde (RvO) van de gemeenteraad vastgesteld. Dit werd besloten door een meerderheid van de gemeenteraad, met een tegenstem van de fractie BRUG-M. In dit RvO is bepaald dat elke fractie in de eerste termijn van de behandeling van een raadsvoorstel maximaal vier minuten spreektijd krijgt om haar opvatting over een raadsvoorstel te uiten, in de tweede termijn zelfs maar maximaal twee minuten. Interrupties tijdens de tweede termijn (die zouden moeten leiden tot een echt debat) zijn in dit nieuwe RvO in aantal gemaximeerd.

Doorgaans wordt een raadsvoorstel van te voren door de coalitiepartijen in een coalitieoverleg besproken en worden daarover onderling afspraken gemaakt, veelal leidend tot steun aan het raadsvoorstel. Dat laatste is op zich gebruikelijk, maar het valt dan op dat de coalitiepartijen meestal weinig tot geen inbreng hebben in hun reactie op raadsvoorstellen. Zij voelen zich blijkbaar niet beperkt door dit reglement.

Maar voor de fractie BRUG-M, die geen deel uitmaakt van de coalitie, is het de eerste keer dat zij in het openbare debat haar visie en argumenten naar voren kan brengen. Ook het inhoudelijk reageren op de inbreng van andere fracties of van het College van B&W in de tweede termijn wordt door de beperking van de spreektijd voor BRUG-M vrijwel onmogelijk gemaakt. Een écht debat vindt daardoor nauwelijks plaats.

Daarnaast vinden wij het onredelijk en zelfs onjuist dat fracties met één of twee vertegenwoordigers vier, c.q. twee minuten spreektijd krijgen, terwijl onze fractie van 5 vertegenwoordigers ondanks de dubbele bezetting geen minuut meer krijgt.

En als er dan in de fractie verschillende opvattingen over een voorstel zijn, dient die spreektijd ook nog binnen de fractie verdeeld te worden. De spreektijd geldt nl. per fractie, dus bij twee uiteenlopende meningen moet de voorzitter (zij kan niet anders) de spreker onderbreken (afkappen is het betere maar niet sympathieke woord).

In de Raadsvergadering van donderdag 27 juni heeft Gerrit van der Bijl namens de fractie BRUG-M het voorstel gedaan om tijdens deze en de volgende vergadering bij wijze van proef tijdelijk af te zien van deze beperking van spreektijden en het aantal interrupties. Na het zomerreces kan dan bekeken worden hoe dat verlopen is en of dat nu zo slecht is gegaan.

Maar nee, de meerderheid van de Raad (Lokaal DNA, KIJK!!!, CDA en Het Origineel) vindt dat deze nieuwe regeling leidt tot efficiënte en effectieve vergaderingen.

De motie die in stemming werd gebracht kreeg geen enkele steun van deze partijen.

BRUG-M bleef met lege handen en met het frustrerende gevoel dat zij nagenoeg monddood wordt gemaakt door deze meerderheid.

Duidelijk is dat de andere partijen erop gericht zijn zo kort mogelijk te vergaderen en voorstellen zo snel mogelijk erdoor heen te jassen. Maar snel betekent doorgaans niet dat het ook zorgvuldig is wat gebeurt, integendeel. Inwoners die de raadsvergaderingen volgen, bv. via de livestream, kunnen dat zelf zien en horen.