MOTIE

Wijziging inzage- en zienswijzetermijn Ontwerp Bestemmingsplan Meerssen

 

De gemeenteraad van de gemeente Meerssen,

in openbare vergadering bijeen op 1 februari 2024,

 

Kennisgenomen:

  • van de publicatie van de gemeente Meersen van 13 december 2023 waarin de inzage- en zienswijze termijn is bepaald van 14 december 2023 tot 25 januari 2024, hetgeen overeenkomt met de wettelijke (minimale) termijn van zes weken;
  • van de Participatie- en inspraakverordening gemeente Meerssen zoals die op 9 februari 2022 door de Raad is vastgesteld;

 

Overwegende:

  • dat zowel de Omgevingswet als de eerdergenoemde Participatieverordening in de aanbevolen procedures ten doel hebben om plannen c.q. beleid in samenspraak met de inwoners te verbeteren en daardoor het draagvlak te vergroten;
  • dat de bekendmaking van 13 december dit (tijdelijke) Omgevingsplan (het ontwerp-bestemmingsplan) samenvat :…dat dit plan een samenvoeging zou zijn van alle juridische regelingen, bestemmingsplannen en de beheersoverordening, maar tevens een actualisering;
  • dat deze laatste toevoeging (de actualisering) niet in alle bekendmakingen staat, maar dat juist de uitwerking van deze actualisering voor de belanghebbenden (eigenaren, gebruikers gronden en omgeving) onvoldoende bekend was bij deze doelgroep;
  • dat juist meerdere actualiseringspunten dus wijzigingen ten opzichte van de bestaande regeling voor meerdere belanghebbenden een verrassing bleek te zijn, omdat de voorlichting op dit punt in het geheel niet heeft plaatsgevonden, terwijl dat toch zowel in de Omgevingswet als in de Participatieverordening een van de eerste uitgangspunten is, juist om het draagvlak te vergroten;
  • dat de kerstvakantie van belanghebbenden maar ook van het gemeentepersoneel is samengevallen met een deel van deze inzage- en zienswijzetermijn waardoor de termijn nu effectief is ingekort;

 

BESLUIT

 

  1. Het College van B&W dringend te verzoeken de afloop van de inzage- en zienswijze termijn voor het Ontwerp Bestemmingsplan Meerssen nader vast te stellen op 7 maart 2024;
  2. In twee of drie openbare bijeenkomsten (verdeeld over de gemeente) vóór 7 maart 2024 voorlichting te geven over de wijzigingen die verstaan moeten worden onder het actualiseren met een toelichtende onderbouwing voor deze wijzigingen ten opzichte van de geldende bestemming in bestemmingsplan of beheersverordening;

 

en gaat over tot de orde van de dag;

 

motie ingediend door

Gerrit van der Bijl,

namens de fractie BRUG-M.

 

            bijlage 1:    Publicatie mét mededeling actualisering plannen(20 sept ‘23)

            bijlage 2:    Publicatie zonder deze toevoeging/verduidelijking (13 dec ‘23)

BIJLAGE 1.

 

BIJLAGE  2.