HOE OM TE GAAN MET HET RAADSVOORSTEL OVER HET MFC BUNDE?

Onlangs ontvingen de raadsleden een voorstel van het College van B&W over het toekennen van subsidie van 1,3 miljoen euro voor de realisatie van een Multifunctioneel cultureel centrum (MFC) in de kern Bunde. Een fors bedrag waarvan verwacht mag worden dat de gemeenteraad hierover een zorgvuldig besluit neemt.

Het plan is de huidige St. Agneskerk om te vormen tot dit MFC. Het kerkgebouw blijft voor een deel haar functie als gebedsruimte, dus voor H. Missen, behouden; dit wordt dan verplaatst naar de Mariakapel aan de linkerzijde. Het grote middenschip en de rechterzijde wordt volgens de plannen  ingericht als ruimte voor verenigingsactiviteiten, evenementen, concerten, e.d. Tussen Mariakapel en het middenschip komt dan een wand zodat beide gebruiksvormen gescheiden zijn.

Er is enkele jaren geleden een stichtingsbestuur gevormd dat zich inzet om deze transformatie van de St. Agneskerk naar MFC te realiseren. De kosten van de verbouwing en eerste inrichting zijn nu geraamd op bijna 3 miljoen euro. Dat bedrag wil de stichting bij elkaar krijgen door € 1,3 miljoen aan de gemeente en eenzelfde bedrag van de provincie te vragen. Samen is dat € 2,6 miljoen; de stichting probeert dan via andere kanalen de ontbrekende € 400.000 te krijgen.

BRUG-M is van meet af aan voorstander van de omvorming van de St. Agneskerk naar een multifunctioneel cultureel centrum. De huidige fractievoorzitter van BRUG-M, Jan Gulikers, was eerder wethouder en heeft in die hoedanigheid in 2019 en 2020 diverse overleggen gevoerd met de initiatiefnemers. Destijds werd onder zijn verantwoordelijkheid een haalbaarheidsonderzoek betreffende dit project uitgevoerd. Het rapport daarvan werd in september 2020 opgeleverd en gaf als conclusie: het is haalbaar en kansrijk, mits aan een aantal voorwaarden kan worden voldaan.

Een van die voorwaarden was het opstellen van een deugdelijk businessplan, waaronder een meerjarig sluitende exploitatie, een meerjarig onderhoudsplan en meerjarig investeringsplan voor de inventaris. Als dit niet helder is heeft investeren in een grootscheepse verbouwing en het inrichten van de ruimte ook niet veel zin, is dit zelf uiterst onverstandig. Het gaat tenslotte om een fors bedrag van € 1,3 miljoen uit gemeenschapsgelden van belastingbetalers. Dan moeten er ook waarborgen zijn die een dergelijke investering verantwoord maken.

Hetgeen door het stichtingsbestuur werd aangeleverd als businessplan en door de verantwoordelijke wethouder (dhr. Bongarts) en met hem het College van B&W werd overgenomen in het voorstel aan de gemeenteraad vindt onze fractie te mager, niet voldoende uitgewerkt en te weinig onderbouwd.

Onze fractie heeft tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst van donderdag 1 maart hierover diverse kritische vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst.

We willen echter als fractie blijven zoeken naar mogelijkheden om de realisatie toch mogelijk te maken, want ook wij vinden een MFC van groot belang voor de kern Bunde en wellicht zelfs voor de hele gemeente Meerssen. We werken daarom aan een amendement (voorstel tot wijziging/aanpassing van het raadsvoorstel) om wél de nodige waarborgen in te bouwen. Want hoe dan ook: de raad dient een zorgvuldig besluit op basis van juiste en volledige gegevens te nemen en geen onverantwoorde risico’s te nemen.

Een van onze ideeën is het inschakelen van een onafhankelijke, externe accountant die het businessplan van de stichting beoordeelt en College en gemeenteraad daarover adviseert.

Het raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 14 maart.