NIEUWSBERICHTEN

 

                                                Oude nieuwsberichten

Artikel:Pop-up-restaurant
Artikel:
Hoe nu verder met gemeenschapshuis "De Kollekamp"
Artikel:
Wederom meer budget nodig voor personeel gemeente

Artikel: Vervangend raadslid en vervangend fractievoorzitter

Artikel: Wijziging bestemmingsplan

Artikel: Financiële ondersteuning met € 28.000

Artikel Jan Gulikers stopt tijdelijk wegens ziekteverlof als raadslid
Artikel Daan Schatteman benoemd tot Erelid van BRUG-M
Artikel over het Riet

Artikel financiële consequenties uitbreiding ICT beveiliging

Artikel over Motie eenvoudig taalgebruik

Artikel inzake MFC Bunde

Motie over uitvoeren een eerdere motie

Artikel over de kwestie kaasboer
Artikel 40 vragen standplaats kaasboer
Artikel over precariobelasting
Artikel over MFC Bunde

Artikel: Motie van BRUG-M over PIP (proefdraaien straalmotoren) en Exploitatie Maastricht Aachen Airport

MOTIE betreffende Indiening zienswijze op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en tegen het Ontwerpbesluit Exploitatievergunning op basis van de Wet Natuurbescherming

Artikel: Motie van BRUG-M om de termijn ter inzagelegging en indienen zienswijze voor het Ontwerp Bestemmingsplan Meerssen te verlengen niet aangenomen.

MOTIE Wijziging inzage- en zienswijzetermijn Ontwerp Bestemmingsplan Meerssen

Artikel: Steun van BRUG-M voor tijdelijke huisvesting openbare basisschool De Bundeling, maar tevens kritiek op het betreffende raadsvoorstel

Terugblik vergadering gemeenteraad van 14 december
Uitbreiding griffie: Verwondering bij de fractie BRUG-M
Nieuwe vergaderreglementen: nóg meer verwondering bij de fractie BRUG-M

Duur vervolgtraject met externe adviseur: nog véél meer verwondering bij fractie BRUG-M
Motie (voorstel) van BRUG-M in 't Riet

Project ‘In ’t Riet’ te Geulle
Motie Project ‘In ’t Riet’
DE DUURSTE GEMEENTE VAN LIMBURG, nummer 9 van Nederland


Een niet sluitende meerjarenbegroting: hoe verder?

Toekomstperspectief gemeente Meerssen

Motie: Dementvriendelijke gemeente
            Onderzoek mogelijkheid camperplaats

Lees meer »

Betoog namens Fractie BRUG-M
tijdens de Algemene Beschouwingen d.d. 06-11-2023 en 09-11-2023
Uitgesproken door Jan Gulikers, fractievoorzitter


Lees meer

De nieuwe raadszaal .... of weggegooid belastinggeld

Lees meer »

Betoog van dhr. Jacques Arntz over een te ontwikkelen warmtenet.

Lees meer »

De financiële steun aan Xonar
Geschreven voor raadslid Gerrit van der Bijl

Lees meer »

Artikelen over :

Tijdelijke wisseling in fractie BRUG-M
Openheid en transparantie 
Nieuwe raadszaal
Lees meer »

Artikelen/moties  van BRUG-M over Groenbeleidsplan en Rookvrije sportterreinen 
Lees meer »

 

Opmerkingen raadslid Jacques Arntz over besluiten van de Raad op 25 mei 2023. Het betreft het besluit over de Revitalisering van de organisatie en het besluit over de begroting van de BSGW.

Lees meer »

Raadvergadering 25 mei 2025

Opmerkingen raadslid Jacques Arntz over besluiten van de Raad op 25 mei 2023. Het betreft het besluit over de Revitalisering van de organisatie en het besluit over de begroting van de BSGW.

Lees meer >>

St. Catharinastraat

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 16 maart jl. heeft de fractie BRUG-M een motie (voorstel) betreffende de St. Catharinastraat in Ulestraten ingediend. In dit artikel willen we daarover nadere uitleg geven. Wat is er nl. in die straat aan de hand? En wat beoogden wij met onze motie? Lees het document hier

Lees meer »

BRUG-M presenteert nieuwe website.

Partij BRUG-M heeft ervoor gekozen om een nieuwe website te ontwikkelen. Na jarenlange behering van Jacques Wahlen kwam er binnen de partij een vraag naar een nieuwe beheerder voor de website. Met deze vraag werd er het idee geopperd om een nieuwe website te ontwikkelen, simpel te begrijpen voor de burger en voor de partij goed te beheren. Samen met een lokale designer werd er gekeken naar een simpel idee waardoor de website, waarop u zich nu bevindt, is uitgerold. 

Lees meer »

Het is klaar

De verkiezingscampagne is afgelopen, ook voor BRUG-M. Het is klaar, het campagne-werk zit erop. Het woord is nu aan de kiezer.

Lees meer »