BRUG-M DRAAGT BIJ TOT VERSNELLING IN HET PROJECT MFC BUNDE

 

De stichting Multifunctioneel Centrum Bunde die zich al jaren inzet om de St .Agneskerk om te bouwen tot een gemeenschapsvoorziening die tevens de functie van regionale concertzaal zou moeten krijgen, heeft onlangs per brief het dringend verzoek gedaan aan de gemeenteraad om de eerder toegezegde € 600.000,- nu alvast over te maken en niet te wachten op het besluit van de Provincie Limburg voor hetzelfde bedrag, zoals dat eerder door de Raad als voorwaarde was opgenomen.

Dat was nodig om het eigendom van het parochiebestuur te verkrijgen (volgens afspraak € 300.000,-). En dat was nu juist weer een voorwaarde van de provincie om hun € 600.000,- vrij te geven.

De vier fracties in de Raad hadden als reactie op dat verzoek een motie van die strekking opgesteld. Volgens de indiener was hij vergeten om ook BRUG-M te vragen om deze mee in te dienen. Dat laatste was voor ons geen probleem om toch een genuanceerd standpunt naar voren te brengen en uiteindelijk het verzoek mede te honoreren.

Op initiatief van onze fractie wordt de € 600.000,- weliswaar beschikbaar gesteld, maar pas nádat toezegging van de wethouder dat als eerst de aankoopsom met overdrachtsbelasting en notariskosten wordt uitgekeerd. Het restant vooralsnog niet, ook omdat het businessplan nog steeds uitgaat van een totaal investering van € 2.6 miljoen en het stichtingsbestuur de kerk toch pas kan gaan ombouwen tot een regionale concertzaal nadat ook de provincie over de volgende € 700.000,- positief wordt beschikt met daarbij de door de gemeente eerder toegezegde € 700.000,-.

Wij waren tevreden dat wij met deze constructieve bijdrage, die ook de steun kreeg van de andere fracties, hebben kunnen bijdragen aan een unaniem besluit van de Raad voor deze voor Bunde belangrijke voorziening.