MOTIE BRUG-M BETREFFENDE POP-UP-WIJNRESTAURANT VERWORPEN

 

Op donderdag 15 mei is een extra-raadsvergadering gehouden, dit op verzoek van de fractie BRUG-M. Onze fractie wil een motie indienen betreffende de (indirecte) financiële steun van de gemeente aan het Pop-up-restaurant op het wijndomein St. Remi op Raar. Die steun, ter waarde van € 28.000,-  is een besluit van het College van B&W. De fractie BRUG-M is daar zeer op tegen, zowel om inhoudelijke redenen alsook vanwege de gevolgde procedure, en dient dientengevolge een motie (voorstel) in om het Collegebesluit terug te draaien. 

Wat zijn de feiten?

  • Op het terrein van Wijndomein St Remi Raar komt een pop-up-restaurant, dat een maand per jaar geopend is (eind juni tot eind juli) en dat 3 jaar achter elkaar. Dit concept met de titel ‘Wijnrestaurant-op-het-land’ vond in vorige jaren in Voerendaal plaats en is nu dus naar Meerssen verhuisd. Het concept biedt volgens de initiatiefnemers een unieke beleving op een bijzondere locatie. Prijzen van een wijn-diner-arrangement variëren van € 100,- per persoon tot een veel hoger bedrag.  
  • In de vergadering van het College van B&W van 19 maart is besloten om de aanleg van de riolering en energievoorzieningen vanaf de openbare weg naar de perceelgrens van het wijndomein voor rekening van de gemeente te laten komen. Het gaat hierbij om een kostenbedrag van ca. € 28.000,-.
  • Dit bedrag wordt betaald uit het budget voor toerisme. De argumentatie daarvoor is volgens de verantwoordelijke wethouder (dhr. Bongarts) dat hij dit pop-restaurant ziet als een impuls voor het toerisme in Meerssen.
  • Het besluit om deze financiële steun te verlenen is genomen tijdens de rondvraag van de collegevergadering. De verantwoordelijke wethouder heeft dit tijdens de rondvraag mondeling aangekaart. Er ligt géén formeel schriftelijk voorstel dat ambtelijk is getoetst door diverse geledingen binnen de gemeentelijke organisatie, zoals dat doorgaans wel gebruikelijk is bij collegevoorstellen.
  • Er ligt ook geen schriftelijk verzoek van de eigenaar van het wijndomein voor (financiële) steun van de  gemeente. Dit is enkel besproken tijdens een onderhoud van de wethouder met de eigenaar.

De fractie BRUG-M vindt de realisatie van een pop-up-restaurant op het wijndomein St. Remi-Raar een prima initiatief en hoopt voor de betreffende ondernemers op een succes. Echter: wij hebben grote moeite met de (indirecte) financiële steun van de gemeente en met de manier waarop dit geregeld werd. Onze argumenten vindt u in een eerder artikel over dit onderwerp (zie elders op deze website Financiële ondersteuning met € 28.000).

Met een motie hebben wij voorgesteld om het Collegebesluit over die (indirecte) financiële steun terug te draaien. Raadslid Jacques Arntz gaf tijdens de raadsvergadering een toelichting op de motie en daarna konden de andere fracties reageren.

Tot onze verbazing én teleurstelling komt er nauwelijks een inhoudelijke reactie. De fractie KIJK!!! geeft aan het eens te zijn met de wethouder dat dit restaurant een impuls voor het toerisme kan betekenen, maar géén woord over de onzorgvuldige wijze van besluitvorming. De fractie CDA benut haar spreektijd enkel om kritiek te leveren op BRUG-M over de totstandkoming van de extra-vergadering, maar géén woord over de inhoud van de motie noch over de procedure die de wethouder (ook CDA-er) heeft toegepast. Van Lokaal DNA komt in de eerste termijn zelfs helemaal geen reactie.

Tijdens de raadsvergadering wordt zelfs vanuit een der coalitiepartijen beweerd dat de gemeente verplicht is om de kosten van die aanleg van riolering en energievoorzieningen (die tijdelijk nodig zijn) voor haar rekening te nemen. Deze bewering is echter pertinent onjuist. De wethouder heeft zelf ook aangegeven dat het bedrag niet uit het budget voor nutsvoorzieningen wordt betaald, maar grotendeels uit het budget voor toerisme en deels uit het rioolfonds.

U raadt het al: onze motie is verworpen. De meerderheid van de raad zegt eigenlijk daarmee dat het prima is om gemeenschapsgeld van álle inwoners te benutten voor het ondersteunen van een groep burgers die exclusief willen dineren. Tevens zegt die raadsmeerderheid dat het nemen van een besluit voor  € 28.000,- best op een onzorgvuldige manier, tussen de soep en de aardappelen, mag gebeuren.

BRUG-M is het met die zienswijze fundamenteel oneens. We vinden het te bizar voor woorden dat een dergelijk  besluit door het College is genomen en de manier waarop vinden wij zeer onzorgvuldig - het riekt naar een ‘ons-kent-ons’-aanpak en handjeklap. Maar evenzeer is het bizar dat van de andere partijen geen enkele kritische houding ten aanzien van de verantwoordelijke wethouder en het College te bespeuren was.