Documentenoverzicht

 

Hier vindt u partij-gerelateerde documenten, welke door BRUG-M zijn gepubliceerd.

 

De financiële steun aan Xonar

 

Onze fractie heeft in de raadsvergadering van 21 september jongstleden knarsetandend steun gegeven aan het voorstel van het College om samen met de andere 16 gemeenten van ZuidLimburg de 8 miljoen euro te storten voor het reddingsplan van Xonar, of zoals het ook genoemd wordt het herstelplan.
Het aandeel van onze gemeente bedraagt ruim € 100.000.

Knarsetand omdat dit niet de eerste keer is dat de gemeentelijke overheden al een keer eerder financiële steun aan deze richting, die zorgt voor circa 2500  jeugdigen en gezinnen in onze regio. Xonar heeft ons eigenlijk tegen de muur gezet omdat alternatieven niet direct voorhanden zijn terwijl de Rijksoverheid heeft laten weten dat als wij niet zouden bijdragen, dat er dan via de centrumgemeente wel een verhaal zou plaatsvinden.

Juist omdat wij vinden, dat hier toch zeker een deugdelijk onderzoek gedaan moet worden naar de verantwoordelijkheden van de bestuurders en toezichthouders voor dit wanbeleid dat tot dit herstelplan heeft geleid, heeft onze fractie als eerste van de 16 gemeenten, die dit te behandelen kreeg, een motie ingediend om samen met de andere gemeenten een verkenning te laten doen naar de aansprakelijkheid van deze bestuurders en toezichthouders, ook al zal dat een lastige zaak worden.
Wij kregen steun van bijna alle fracties en wachten vol belangstelling het vervolg af.

Gerrit van der Bijl

Tijdelijke wisseling in fractie BRUG-M

 

Zoals U wellicht al via andere kanalen hebt gehoord, heeft onze fractievoorzitter Jan Gulikers ontslag genomen als lid van de Raad van Meerssen.

Dit ontslag is maar tijdelijk en kwam voort uit het voornemen van Jan om samen met zijn vrouw na zijn pensionering een voetreis naar Rome te maken.
Met goede moed is hij 1 september daar ook aan begonnen maar vanwege gezondheid heeft hij zijn voetreis al na enkele dagen moeten onderbreken.
Dat ontslag mag volgens de Kieswet niet worden ingetrokken en dus is op 21 september Frank Lam als raadslid geïnstalleerd als vervanger van Jan Gulikers.
Gelukkig bleek na controles dat de gezondheidsproblemen niet zo ernstig waren, dat hij niet meer terug zou kunnen keren in de gemeenteraad.
Volgens afspraak zal Frank Lam zijn plaats weer vrijmaken, zodat binnenkort Jan Gulikers weer als fractievoorzitter zal kunnen functioneren. Tot dat moment is Tiny Gorissen de functionerend fractievoorzitter


Openbaarheid en transparantie… waar zijn die gebleven….?

In onze uitgangspunten van de partij BRUG-M staat openheid en transparantie centraal.

De opmerkingen die ons fractielid Gerrit van der Bijl heeft gemaakt in de laatste raadsvergadering, en die in het krantenartikel zijn geciteerd, gingen juist over dit punt.

Twee kwesties, die buiten de Raad om (dus zonder openbare discussie) door een aantal fracties aangestuurd zijn.

De eerste kwestie is om een externe persoon in te huren onder andere om een ander vergadermodel uit te werken.

Op geen enkel moment is er in een openbaar debat de vraag aan de orde geweest of het huidige vergadermodel niet goed zou functioneren. En dan toch € 20.000 uittrekken om onder andere hierover begeleid te gaan worden. 

Dat was ons bezwaar tegen dit raadsvoorstel; het ontbreken van een openbaar debat over die vraag.

En dat terwijl de eerdere inschakeling van dezelfde externe “coach” ad € 6000 juist als doel had om onze raad tot meer debatteren in de openbaarheid te brengen.

Wij hebben hiervan te weinig resultaat gezien van de inspanningen van deze coach tot dusver.

Waarom € 20.000,- investeren als nu al blijkt dat doelen niet gehaald worden door de houding/opstelling van bepaalde partijen? Als partijen niet echt de intentie hebben om iets te doen met de aanbevelingen van deze coach ten aanzien van het dualisme, de omgang met elkaar en het debat in de raad, dan heeft verder gaan met deze coach weinig zin en is het geld niet goed besteed. 

 

De tweede kwestie die Gerrit van der Bijl in die vergadering heeft aangehaald is het voornemen van de coalitie om tot een nieuwe raadzaal in Meerssen te komen. Het bedrag dat de coalitie hiervoor heeft gereserveerd is een half miljoen euro (€ 500.000!)

Ook hier wilde de Raad niet in het openbaar een debat over voeren , zoals BRUG-M dat in de april-vergadering wel gevraagd heeft. Voor ons blijft het de vraag of dit een uitgave is die prioriteit moet krijgen boven andere uitgaven in het belang van de inwoners van Meerssen. En wij denken, dat het verder gebruiken van de kantine van het gemeentehuis tot heden goed heeft gewerkt. Als de gemeente nog tientallen jaren zelfstandig zou blijven, dan zou dat een te verantwoorden uitgave kunnen zijn.

Een openbaar debat over dat punt is ook daar door de coalitie vermeden.

Sterker nog, ondanks het gegeven dat de Raad -op voorstel van de fractie BRUG-M - unaniem heeft besloten dat de gereserveerde gelden van € 500.000 pas gebruikt mogen worden als de Raad daar een fiat voor heeft gegeven, heeft de werkgroep (dus niet de gemeenteraad) al ingestemd met het maken van een schetsontwerp. Een miskenning van dat raadsbesluit dus!

Gerrit van der Bijl

Groenbeleidsplan

In de Raadsvergadering van 15 juni 2023 is onder meer het Groenbeleidsplan 2023- 2043, alsmede het Groenbeheerplan aan de orde geweest. In het beleidsplan wordt nadrukkelijk gekozen voor een duidelijke opwaardering van het Groenbeleid in de gemeente ingaande 2023. Het College kiest voor variant 3+. De daarmee gepaard gaande kosten worden in het raadsstuk opgegeven als 200.000 euro structureel per jaar. De portefeuille houder wilde dit bedrag niet in de besluitvorming opnemen, omdat bij de aanbestedingsprocedure dit bedrag dan richtinggevend zou zijn. Een vreemde redenering, immers dit bedrag staat al in het Raadsstuk. Nu is het zo, dat wanneer een financiële dekking niet in de besluitvorming wordt mee genomen, dit een doodzonde is. Vandaar dat ik namens de fractie BRUG-M een amendement heb ingediend om de structurele financiering in de besluitvorming mee te nemen. De Raad heeft in meerderheid ingestemd met dit amendement.

Jacques Arntz

Pleidooi voor rookvrije sportterreinen

In de raadsvergadering van 19 juni 2023 heeft Gerrit van der Bijl namens de fractie BRUG-M een motie ingediend met de opdracht aan het College om met de sportverenigingen van Meerssen te overleggen of er een draagvlak bestaat om de van de gemeente gehuurde sportterreinen rookvrij te maken.

Dit beleid, dat uiteindelijk unanieme steun van alle fracties kreeg, past in het Meerssens Sportakkoord uit 2021 en sluit ook aan bij de ambitie van NOC/NSF om dat in 2025 bij alle aangesloten sportbonden te realiseren.

De wethouder mevrouw Smeets vond de motie aanvankelijk overbodig, maar volgde toch later de oproep van van der Bijl om deze motie van deze Raad te omarmen als een voor haar heldere uitspraak van de wens van deze gemeenteraad.

Eind 2023 laat zij de gemeenteraad weten of er voldoende draagvlak bij de sportverenigingen is gevonden om daarover nadere afspraken met hen te kunnen vastleggen.

Gerrit van der Bijl


 VRAAGTEKENS BIJ BURGERPARTICIPATIE

De fractie BRUG-M heeft tijdens de raadsvergaderingen van zowel maart als mei een motie ingediend om Bewonerscomité en Actiegroep (BCAG) St. Catharinastraat (Ule-straten) de erkenning te geven die deze groep volgens ons verdient, nl. als volwaardige gesprekspartner van het gemeentebestuur.

Immers: BCAG heeft van 95% van de bewoners van de St. Catharinastraat de handtekening gekregen om namens hen met de gemeente in overleg te gaan betreffende de knelpunten in hun straat en de schade aan huizen. En die knelpunten zijn behoorlijk en spelen al vele jaren. Wegdek en ondergrond zijn niet in orde, de afwatering via het riool functioneert niet naar behoren, de verkeerssituatie kent diverse onveilige punten en veel huizen hebben scheuren door trillingen in het wegdek. 

Het lijkt onze fractie volkomen logisch dat de bewoners van deze straat worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor de maatregelen die getroffen worden. En zeker ook omdat er de nodige deskundigheid zit in deze BCAG. Maar daar wil het College van B&W niet aan, BCAG is niet welkom aan de gesprekstafel.
Bizar eigenlijk dat het gemeentebestuur geen gebruik maakt van de deskundigheid en betrokkenheid van een groep inwoners en niet de samenwerking zoekt. En dat voor een college dat zegt burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben. De werkelijkheid is anders:
Praat je mee in het straatje van het college dan is burgerinbreng belangrijk. Ben je kritisch dan is samenspraak met de burger plots niet meer van belang.

Onze beide moties werden verworpen doordat de coalitiepartijen Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! het College steunden en ook geen behoefte aan een debat hierover hadden. Bijzonder jammer, met name voor de bewoners van de St. Catharinastraat. Onze fractie blijft dit uiteraard kritisch volgen.

Initiatiefvoorstel in betreffende een onderzoek naar de toekomst van de gemeente Meerssen

 

De fractie BRUG-M diende in de raads-vergadering van april een initiatiefvoorstel in betreffende een onderzoek naar de toekomst van de gemeente Meerssen. Door andere fracties in de raad werd dit voorstel uitgelegd als een nieuwe poging van onze partij om de herindeling erdoor te krijgen, maar dat is een volkomen onjuiste voorstelling van zaken.

Het onderzoek dat wij hebben voorgesteld zou enkel moeten gaan over de vraag hoe toekomstbestendig onze gemeente is. Komt uit een onafhankelijk en deskundig onderzoek dat de gemeente ook na 2026 zelfstandig kan blijven, dan is dat helder en legt onze fractie zich daarbij neer. Ons voorstel werd echter door de coalitiepartijen weggestemd. Uit angst voor de uitkomst van een dergelijk onderzoek? Als deze partijen zo zeker van hun zaak zijn, wat hebben ze dan te vrezen bij een dergelijk onderzoek?

Hoe dan ook, het onderzoek komt er niet. In diezelfde raadsvergadering werd tevens besloten te starten met het ontwikkelen van strategische toekomstvisie voor de periode tot 2035. We gaan dat doen met als uitgangspunt een zelfstandige gemeente, zonder objectief en deskundig onderzoek, maar op basis van subjectieve overtuigingen en inschattingen van de huidige coalitie. Dat lijkt onze fractie geen goede zaak. 

Revitalisering van de organisatie

Begroting BSGW

Op de agenda van de Raad van 25 mei stond het voorstel om opnieuw extra middelen beschikbaar te stellen voor de revitalisering van de organisatie. Kosten: 870.000 euro voor dit jaar. Dit is al de derde maal en daardoor heeft het een structureel karakter. In het raadsvoorstel staat dat deze middelen uit de Algemene Reserve moeten komen. En dat is in gemeente land “een doodzonde”. Structurele kosten moeten structureel gedekt worden. In dit geval dus verwerkt in de begroting van komende jaren. De wethouder denkt dat dit volgend jaar niet meer nodig is. Onze fractie is er van overtuigd dat ook volgend jaar weer veel extern personeel moet worden ingehuurd. En dat is 1,5 maal zo duur als vast personeel. Waarom? Alle gemeenten vissen in de zelfde vijver van schaars personeel. En er zijn geen aanwijzigingen dat dit voorbij is. Onze fractie stond weer alleen: het voorstel is toch aangenomen met de stemmen van onze fractie tegen.

Gevolg: de Algemene reserve loopt snel leeg, terwijl dit juist beschikbaar moet zijn voor diepte investeringen in onze Meerssense samenleving. Maar niet alleen dit. Deze reserve is geen pot met geld, maar leningscapaciteit. Met de stijgende rente zal ook de begroting steeds verder uitgehold worden. Dit gaat de belastingbetaler steeds meer belasten. Diep treurig.

Jacques Arntz

Op de agenda van de Raad van 25/5 stond het onderwerp: begroting BsGW. Onze gezamenlijke Limburgse belastingontvanger, van ondermeer de OZB en de rioolbelasting. Indien men bezwaar wil maken tegen de hoogte van de OZB zijn er twee mogelijkheden. Het inschakelen van een zgn claim bureau of zelf bellen naar de BsGW. Een claim bureau werkt zgn gratis, maar in geval van succes kost het de BsGW zo’n 800 euro per geval. Ik wilde (via schriftelijke vragen) weten welke weg het meeste kans biedt op succes van een verlaging en wat de kosten zijn van de claim bureaus voor de BsGW en de deelnemende gemeenten. Verrassend genoeg bleek het zelf bellen een hogere kans te geven: rond de 40- 45% kans, waar de claim bureaus op 35% bleven “hangen”. De totale kosten per jaar zijn rond de 2 mln euro, waarbij de gemeente Meerssen per jaar 45.000 euro kwijt is. Is er wel een klein, maar vervelend aspect bij het zelf bellen: lange wachttijden. Daar moet echt wat aan gebeuren. De wethouder heeft toegezegd daar wat aan te doen. Onze fractie houdt zijn toezegging in de gaten.

Jacques Arntz

 

Motie Dogstar

Informatiedocument
St. Catharinastraat

Motie St Catharinastraat

Motie
Herbestemming Papierfabriek Weert

Motie
Omgevingsfonds MAA

Motie
Waterbeheersingssyteem

Huishoudelijke documenten

Koersdocument 2022-2026

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Privacy Verklaring

Giftenreglement