DE DUURSTE GEMEENTE VAN LIMBURG, nummer 9 van Nederland

De raadsvergadering van november stond - zoals gebruikelijk - geheel in het teken van de meerjarenbegroting, dit keer over de periode 2024 t/m 2027.
Een conclusie is helder: Meerssen is en blijft qua lasten voor de inwoners de duurste gemeente van Limburg. En landelijk gezien staat Meerssen in de top-10 van dure gemeenten (9e plaats).
Inwoners van Meerssen mogen via de lokale belastingen de portemonnee trekken voor een nieuwe raadszaal (€ 500.000,-), voor nieuwe dialect-komborden (€ 160.000,-), voor zes zondagmiddag-optredens op de markt in Meerssen (€ 30.000,-), voor een uitbreiding van de griffie (volgens raadsvoorstel in bedrag nog onbekend, maar wel substantieel) en voor
€ 1.700.000,- aan extra personeel. De vraag is of dit ook leidt tot verbetering in de dienstverlening. Nog steeds bereiken ons signalen van inwoners die ontevreden zijn over de gemeente.
Problemen worden door het College van Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! niet opgelost. Vooral vooruitgeschoven. De bewoners aan de Catharinastraat in Ulestraten blijven in de ellende zitten, geen vooruitzicht op verbeterplannen en op een schadevergoeding. De verplaatsing van het milieuhinderlijke Dogstar is na veelvuldig uitstel afgeketst. Project In ’t Riet te Geulle, waar een zorgcomplex zou worden gerealiseerd: mislukt. De bouw van Tiny Houses: op de lange baan geschoven. En voor een actualisatie van het accommodatie beheerplan ontbreekt de menskracht.
Kortom: problemen genoeg in onze gemeente.

EEN NIET-SLUITENDE MEERJAREN-BEGROTING – HOE VERDER?

Wat opvallend was in de meerjarenbegroting: in de jaren 2026 en 2027 is een negatief saldo van (afgerond) respectievelijk ca. € 450.000,- en € 200.000,-. Een niet-sluitende meerjarenbegroting dus, voor het eerst in vele jaren.

Normaliter volgt dan preventief toezicht door de provincie (in feite komt de gemeente dan ‘onder curatele’ te staan), maar de wethouder financiën (dhr. Molling) liet weten dat de verantwoordelijke deputé van de provincie naar hem heeft aangegeven dat ze dit tekort door de vingers zullen zien. De fractie BRUG-M verbaast zich daar zeer over, temeer daar de provincie dit nergens schriftelijk heeft vastgelegd.

Het jaar 2026 wordt als een ‘ravijn-jaar’ gezien omdat de landelijke regering heeft aangekondigd dat gemeenten dan veel minder geld van de rijksoverheid zullen ontvangen. Wethouder Molling gaat er echter vanuit dat het zo’n vaart niet zal lopen en dat te zijner tijd door fors lobbywerk van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) de maatregelen worden ingetrokken en gemeenten alsnog meer geld krijgen.

Onze fractie is zeer benieuwd of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren en meent dat onze gemeente een groot risico gaat lopen. De andere partijen in de raad volgen echter hierin de lijn van de wethouder en het College van B&W. De toekomst zal uitwijzen wat er gaat gebeuren. BRUG-M zal dit uiteraard nauwlettend in de gaten houden.

TOEKOMST GEMEENTE MEERSSEN

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van november, waarin de gemeentelijke meerjarenbegroting werd behandeld, legde fractievoorzitter Jan Gulikers de nadruk op het toekomstperspectief voor de gemeente Meerssen: dat blijft volgens BRUG-M zeer wankel. Kleine gemeenten staan nog steeds onder grote druk om alle complexe taken die op gemeenten zijn afgekomen aan te kunnen. Daar is nl. behoorlijke deskundigheid en menskracht voor nodig. Daarnaast hebben vrijwel alle gemeenten, ook Meerssen, grote moeite om voldoende én geschikt personeel te vinden - ze vissen allemaal in dezelfde vijver en diverse vacatures kunnen niet worden ingevuld. Dus: inhuur van externen, een veelal dure oplossing. 

Om de grotere, complexe opgaven aan te kunnen en de risico’s te verkleinen gaan de gemeenten veelal samenwerken in diverse zgn. Gemeenschappelijke Regelingen. Met als nadeel dat er de nodige bureaucratie ontstaat en de besluitvorming traag verloopt, waarbij de gemeenteraden steeds meer op afstand komen te staan. En zo zijn er nog meer bestuurlijke nadelen te noemen van de kleine gemeenten.

BRUG-M blijft streven naar de vorming van grotere gemeenten in Zuid-Limburg in plaats van de bestuurlijke lappendeken van de huidige 16 (!) gemeenten. Grotere gemeenten hebben nu eenmaal meer bestuurskracht, dat is een gegeven waar de deskundigen het over eens zijn. Eén van hen, bestuurskundige Peter Hovens, recent wethouder van  de gemeente Meerssen (2020-2022) betoogde onlangs in een column in Dagblad De Limburger, dat het dringend noodzakelijk is dat er grotere gemeenten gevormd worden. Zijn argumentatie voor dat standpunt komt volledig overeen met de opvatting die BRUG-M al diverse jaren heeft uitgedragen. Bijzonder dat de oud-wethouder nu aangeeft het geheel eens te zijn met onze partij.

De huidige coalitiepartijen in de raad - Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA - blijven echter vasthouden aan de zelfstandigheid als kleine gemeente. Binnenkort wordt gestart met het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie voor onze gemeente en deze partijen nemen daarbij het behoud van de zelfstandigheid als uitgangspunt. BRUG-M vindt dat zeer onverstandig en pleit ervoor om voor die toekomstvisie alle opties open te houden en te laten onderzoeken. Besturen vanuit de tunnelvisie dat alleen een zelfstandige gemeente Meerssen de oplossing is voor alle bestuurlijke opgaven lijkt ons niet de juiste weg. 

Bij het ontwikkelen van de toekomstvisie wil het College en de huidige coalitie inwoners betrekken, maar wel vanuit de dwingende voorwaarde: zelfstandigheid. Burgers mogen meepraten maar wel binnen het stramien van de KIJK!!!, CDA en Lokaal DNA. De uitkomst staat vast. Ja, dan neem je je burgers echt serieus.

Motie: Werken aan een toekomstbestendige dementievriendelijke gemeente

De gemeenteraad van de gemeente Meerssen,

in vergadering bij elkaar op maandag 6 november en donderdag 9 november 2023,

kennis te hebben genomen van:

 • de programmabegroting 2024, waarin wordt vermeld dat er wordt ingezet op een dementievriendelijke gemeente en ketenzorg voor ouderen (Programma Sociaal Domein, maatschappelijke ondersteuning);
 • het feit dat het proces om tot een dementievriendelijke gemeente te komen een langere periode zal bestrijken;
 • het feit dat er eind 2023 een plan van aanpak wordt gemaakt voor 2024;
 • het feit dat er stappen gezet gaan worden maar dat het evident is dat dit een continu proces is en één van de speerpunten binnen het ouderenbeleid voor de komende jaren;
 • de focusbrief van de Alzheimerstichting Nederland (d.d. 20-02-2023) aan de gemeenten met daarin de vijf focuspunten waar gemeenten op in kunnen zetten ( Bouw passende woningen voor mensen met dementie 2. Investeer in ontmoetingsplekken met activiteiten 3. Maak alle wijken in de gemeente dementievriendelijk 4. Ondersteun mantelzorgers in de zorg voor hun naaste met dementie 5. Neem je verantwoordelijkheid in het regionaal dementienetwerk).

overwegende dat:

 • één op de vijf mensen dementie krijgt en we er dus allemaal op de één of andere manier mee te maken krijgen;
 • dit een groeiend, maar ook een urgent maatschappelijk thema is, waar gelukkig steeds meer aandacht voor is;
 • dit wel vergt dat we op een andere manier de zorg gaan organiseren voor mensen met dementie en hun naasten;
 • dit veel inzet vraagt van de gemeente die in het kader van de Wmo verantwoordelijk is om samen met ketenpartners die zorg zo te organiseren dat ook mensen met dementie mee kunnen blijven doen in onze gemeente;
 • de werkgroep Dementievriendelijk Meerssen -waarin diverse organisaties vertegenwoordigd zijn- aanbevelingen doet t.a.v. het gemeentelijk beleid;
 • inmiddels de dementiescan is uitgevoerd in onze gemeente en van hieruit acties nodig zullen zijn;
 • er op 10 november in De Stip een bijeenkomst plaats vindt, georganiseerd door de werkgroep Dementievriendelijk Meerssen, voor inwoners die mee willen denken over dit thema;
 • er wellicht vanuit deze bijeenkomst acties en aanbevelingen voortkomen waar de werkgroep verder mee aan de slag kan;
 • het veel inzet en personele capaciteit kost om dit proces vanuit de Wmo voldoende vorm te kunnen geven en te blijven geven;
 • de urgentie toeneemt omdat het aantal inwoners die het treft in onze gemeente groeit aangezien we te maken hebben met dubbele vergrijzing;
 • we ons vanuit dit perspectief kunnen voorstellen dat er extra personele capaciteit gewenst is om dit proces vorm te kunnen geven. Temeer omdat er binnen het Sociaal Domein natuurlijk ook nog andere grote opgaven liggen.

Besluit:

 1. het College van B&W op te dragen te onderzoeken hoeveel extra personele inzet nodig is om te komen tot een Dementievriendelijk Meerssen, de komende jaren dit ingezette beleid vorm te kunnen geven en stappen te blijven zetten in dit proces;
 2. het College van B&W op te dragen om in het eerste kwartaal van 2024 naar de Raad te komen met een voorstel dat extra personele inzet voor dit project (ook financieel) mogelijk maakt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Brug-M

Tiny Gorissen,


MOTIE: ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN CAMPERPLAATS

De gemeenteraad van Meerssen, bijeen in vergadering op 9 november 2023,

kennis te hebben genomen: van het voorstel Programmabegroting 2024, waarin tevens de meerjarenbegroting 2024-2027 iopgenomen;
constaterende: dat in die programma-, c.q. meerjarenbegroting niets is opgenomen over een mogelijk te realiseren camperplaats binnen de gemeente Meerssen;
overwegende:
• dat in de voorgaande jaren diverse malen binnen de raad en college is gesproken over de mogelijkheid om binnen de gemeente Meerssen een camperplaats te realiseren;
• dat het realiseren van een camperplaats uitstekend past binnen de doelstellingen van het Taakveld ‘Economie en Toerisme’;
• dat er zeker in de kern Meerssen een uitstekende mogelijkheid aanwezig is om een dergelijke
camperplaats te realiseren, nl. op het zgn. Eiland in de Geul;
• dat een camperplaats een kwaliteitsvolle aanvulling kan betekenen voor het bestaande aanbod voor
kampeerders binnen de gemeente en omliggende regio;
BESLUIT:
Het College van B&W op te dragen:
1. te onderzoeken in hoeverre de realisatie van een camperplaats voor relatief kortdurend verblijf in de kern Meerssen of elders binnen de gemeentegrenzen mogelijk is en in welke vorm, c.q. onder welke omstandigheden realisatie al dan niet haalbaar is;
2. de raad vóór 1 maart 2024 te informeren over het resultaat van dit onderzoek.
en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is ingediend door de fractie van BRUG-M, d.d. 9 november 2023,
namens deze:
Jan Gulikers, raadslid/fractievoorzitter

Betoog namens de Fractie BRUG-M

tijdens de Algemene Beschouwingen d.d. 06-11-2023,

uitgesproken door Jan Gulikers, fractievoorzittter.

 

Voorzitter,

 

Deze vergadering staat geheel in het teken van de meerjarenbegroting 2024 t/m 2028 -  door sommigen wordt dit ook wel de jaarlijkse hoogtijdag van de lokale politiek genoemd. De gemeentelijke begroting en daarmee het beleid voor de komende 4 jaren dient wordt vastgesteld. Van elke fractie wordt verwacht een betoog te houden, de zgn. Algemene Beschouwingen. Zoals de naam al zegt gaat het dan niet alleen over de meerjarenbegroting, maar ook over de ontwikkelingen binnen de gemeente en het gemeentelijk bestuur in het algemeen.

Laten we daar dan maar eens mee beginnen. En dan komen we meteen bij de visie betreffende de huidige situatie, maar nog meer over de toekomst van onze gemeente. Zoals bekend is de fractie BRUG-M voorstander van de vorming van grotere gemeenten om zodoende meer bestuurskracht te kunnen ontwikkelen. Daarover is in deze meerjarenbegroting qua visie helemaal niets terug te vinden. Sterker nog: het college wentelt zich in het genoegen om de gemeente gewoon nog jarenlang in de huidige omvang zelfstandig te laten. Afgaande op hetgeen het college in haar voorwoord schrijft is er niets aan de hand en kunnen we toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet zien. De fractie BRUG-M denkt daar echter geheel anders over.

 

En we zijn blijkbaar niet de enige. Onlangs verscheen er nl. een artikel in Dagblad De Limburger, geschreven door dhr. Peter Hovens, wethouder van deze gemeente van 2020 tot 2022 en een ervaren gemeentelijk bestuurder, en werd dit ook via de social media verspreid, met de titel “Regio is de nieuwe gemeente”. In dit artikel pleit dhr. Hovens nadrukkelijk voor de vorming van grotere gemeenten. De huidige bestuurlijke lappendeken van 16 kleinere gemeenten in Zuid-Limburg betekent meer bestuurlijke drukte en minder bestuurskracht. En wat schrijft Hovens nog meer: “We zien dat het aantal taken dat bij de gemeenten is neergelegd fors is toegenomen. We kunnen ook vaststellen dat de gemeenten niet op die taken zijn berekend.” En even verder: “Het wordt langzaam tijd dat de politiek verantwoordelijken de conclusie trekken dat we de regio’s een nieuwe jas moeten aantrekken: die van gemeenten. Concreet betekent dit dat we het gemeentelijk niveau gaan opschalen naar het regionale niveau.” Einde citaat.

De opvattingen van dhr. Hovens komen vrijwel naadloos overeen met die van BRUG-M. Willen we meer kwaliteit van het gemeentelijk bestuur, willen we meer bestuurskracht, dan zijn daarvoor grotere gemeenten nodig. Opmerkelijk is wel dat dhr. Hovens nu pas zijn opvattingen verspreidt en niet toen hij namens Partij KIJK!!! naar voren werd geschoven als wethouder. Maar goed, beter laat dan nooit of beter ten halve gekeerd, dan ten hele …..

 

Wat is er in de afgelopen 4 jaar gebeurd? We hebben, eigenlijk onverwacht, een smak geld van de rijksoverheid ontvangen. Het kon niet op, het geld klotste en klotst nog steeds tegen de plinten op. Daarmee wordt de illusie gewekt en versterkt dat we het als kleine gemeente wel redden. Als je echter de situatie en met name de financiering kritischer gaat analyseren komen er andere conclusies. Nog steeds bereiken ons signalen dat de ambtelijke organisatie niet op orde is. Nog steeds zien we late, onvolledige en omzichtige informatie van het college richting de raad. Nog steeds zien wij raadsvergaderingen mager gevuld en RAV’s die uitvallen vanwege een gebrek aan raadsvoorstellen. Nog steeds zien wij dat bepaalde knelpunten maar blijven voortsudderen, met de St. Catharinastraat in Ulestraten en Project In ’t Riet in Geulle als belangrijkste voorbeelden.

 

Voorzitter,

De voorgestelde meerjarenbegroting is structureel niet op orde. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt een tekort verwacht van respectievelijk € 450.000 en € 190.000. Zie de tabel op blz 9. En dat is in gemeenteland eigenlijk een doodzonde, de meerjarenbegroting dient sluitend te zijn, zeker in het 4e jaar. Een niet-sluitende meerjarenbegroting is volgens de provinciale richtlijnen niet toegestaan

Op onze vraag waarom het college van mening is dat dit wel het geval is, werd in het antwoord verwezen naar art 189 lid 2 Gemeentewet. Wat staat er in dit artikel?

Ik citeer: “De raad ziet er op toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.” Einde citaat.

Gaat dit gebeuren? Het College schrijft dat de VNG zich zal inspannen om uit het gemeentefonds meer middelen beschikbaar te krijgen. Het College speculeert blijkbaar en hoopt, verwacht, gokt, dat in 2026 alsnog meer middelen van het rijk zullen komen en dat het probleem dat zich nu laat zien dan wel zal meevallen.

Maar gaat dit ook lukken? Immers, het rijk heeft zelf al de grootste problemen om haar eigen begroting op orde te krijgen en diverse landelijke partijen hebben laten weten dat er ombuigingen nodig zijn. Recent is door een ambtelijke werkgroep voorgesteld om forse bezuinigingen in de begroting op te voeren om aan de Europese afspraken te kunnen voldoen. Naar het zich laat aanzien wordt de gratis geld-periode toch echt afgesloten. Het is dus helemaal niet aannemelijk dat het financiële gat in 2026 en 2027 door de rijksoverheid en de Nederlandse belastingbetalers wordt gedempt.

 

Voorzitter,

Het is gebruikelijk dat er in de periode voor de begrotingsbehandeling vooroverleg door de portefeuillehouder met de provincie plaatsvindt over de gemeentelijke

financiën. Ongetwijfeld is er met de provincie tijdens dit overleg gesproken over het begrotingstekort in 2026 en 2027 en welke consequenties er zullen komen betreffende het toezichtkader van de provincie ten aanzien van onze gemeente. Graag ontvangen we van de wethouder financiën hierover nadere informatie.

 

Daarbij komt nog iets: op de meerjarenbegroting heeft het College voor 2027 de boel nog meer vertekend: er wordt in dat jaar een bedrag opgevoerd van € 562.000 voor ombuigingen. Welke ombuigingen dit dan zullen zijn is echter nergens te vinden. Graag ontvangen we daarover nadere informatie.

 

Voorzitter,

Op blz. 21 van de begrotingsboek stelt het college dat om de doelen in dit programma te realiseren de volgende investeringen in 2024 worden uitgevoerd, namelijk: huisvesting raadzaal à raison van € 450.000. Op onze schriftelijke vraag waarom dat niet vanuit de huidige raadzaal zou kunnen was het antwoord: “Dit is een politieke vraag”. We hadden beter verwacht. Zo iets van “U heeft gelijk, dat staat los van de vraag waar de raadzaal staat”.

 

Voorzitter,  

Wat het personeelsbestand betreft gaat het college onverdroten door met extra inhuur van buiten. De kosten voor inhuur als percentage van de loonsom gaan fors omhoog naar 3,09% in 2024. Zie blz. 69. Wij hebben dat al in een eerdere fase voorspeld. Ik kom straks in mijn betoog terug op oorzaken en gevolgen.

 

Voorzitter,

Dan een nieuw onderwerp: de precariobelasting. Het college heeft vanaf 2024 vooruitlopend op de invoering ervan reeds structureel middelen opgenomen. In december a.s. komt het college met een voorstel. Zie blz. 81. En dat terwijl het college voornemens is om archeologisch onderzoek op de markt uit te voeren en de hele infrastructuur overhoop te halen. Gevolg: geen bezetting van de markt met zitplaatsen. Hoe denkt het College de invoering van de precario gezien dit voornemen op te zetten?

 

Voorzitter,

In de begroting is nog een truc opgenomen om de financiële druk op de komende begrotingsjaren te verlichten. En die staat op blz. 131 in het meerjaren-investeringsplan. Om de afschrijvingskosten op de derde fase herinrichting Markt uit de exploitatiekosten te houden haalt het College 1,53 miljopen uit de Algemene Reserve om een Reserve afdekking afschrijvingskosten te vormen. Om e meerjarenbegroting op te poetsen gaan we meer lenen! Immers, de Algemene reserve is geen pot met geld, maar geeft alleen leningscapaciteit aan. Daar komt bij dat op deze wijze geen geld beschikbaar komt voor vervangingsinvesteringen. Dit spel is wel erg doorzichtig.

 

De aanpak betreffende de gereserveerde rentelasten nieuwe investeringen ad
€ 100.000 getuigt ons inziens niet van goed rentmeesterschap.
De rentelasten ad. € 100.000 betekenen bij een rentepercentage van 3 % ongeveer 3,3 miljoen aan investeringen. Welke investeringen dit zijn staat echter nergens vermeld. Het is dus een vrijbrief voor het College om in het lopende begrotingsjaar met voorstellen te komen over investeringen. Dit getuigt niet van het in control hebben van de begroting (geen goed plan, wat wil je gaan doen?).
De afschrijvingskosten worden gedekt uit de algemene reserve door overheveling van de afschrijvingskosten van de algemene reserve naar de reserve afdekking afschrijvingskosten.  Ook dit getuigt niet van goed rentmeesterschap, want een structureel evenwichtige begroting houdt rekening met (vervangings)investeringen en dus afschrijvingen ten laste van de exploitatie. Nu blijven de afschrijvingskosten buiten de begroting en worden de problemen naar de toekomst verschoven.

 

Voorzitter,

Dan willen we aandacht vragen voor enkele items van uiteenlopende aard:

 

 • Woningbouw

Wat moeten wij als gemeenteraad met de uitkomsten van het woningbehoefte-onderzoek voor de gemeente Meerssen dat de STEC-groep in opdracht van het College heeft uitgevoerd?

Deze retorische vraag stellen wij tegen de achtergrond van de ambitie van het College om in deze bestuursperiode 500 woningen te laten realiseren.

De STEC-groep concludeert over de woningbouwplannen in al onze vijf kernen dat er meer plannen zijn dan de behoefte aan woningen zoals die uit het onderzoek blijkt. Het uitvoeringsprogramma zal toch gebaseerd moeten zijn op dit onderzoek evenals de woonvisie.

Bovendien heeft de ervaring ons geleerd dat dit College de conclusies toch al snel naast zich neerlegt. Dat is gebleken bij het woningbouwproject op de locatie van het voormalige gemeentehuis van Ulestraten.

Als er geen behoefte is (en dat zegt STEC) dan zal voor de koopwoningen de projectontwikkelaar er nooit in slagen om het vereiste verkooppercentage te halen. Ook een woningbouwcorporatie zal zich achter de oren krabben alvorens zij een investering wil doen.

 

 • Zwijnen

Toch nog een keer de wilde zwijnen, die toch zorgen voor een groot gevoel van onveiligheid bij de inwoners. Uiteraard hebben wij de burgemeester horen zeggen dat zij niet gaat over wat er in de bossen gebeurt. Maar op het moment dat er vaker wilde zwijnen op de openbare weg worden gesignaleerd, zodat bewoners ’s avonds niet meer naar hun buren te voet durven te gaan en daarom dan maar de auto nemen (dat is helaas het geval in Kasen), dan mogen wij/zij toch een andere houding verwachten van het openbaar bestuur.

 

 • Project In ’t Riet

Onze fractie is evenals vele inwoners en verenigingen erg teleurgesteld in het afbreken van de gesprekken met de initiatiefnemers van het project in t Riet (gebaseerde op de kennis die wij uit de raadsinformatiebrief hebben gekregen).

Wij hebben ons verbaasd over de stelling van de gemeente dat zij dat onder andere hebben besloten omdat er naar de mening van de adviseur van de wethouder geen sluitend businessplan is overhandigd.

Dat mag toch niet zo zijn, dat wij als gemeente in de portemonnee van de initiatiefnemer kijken om dan te zeggen: wij werken verder niet meer mee. 

Denkt het college dan echt slimmer te zijn dan die bedrijven? Ook voor de verenigingen is dit weer een grote teleurstelling, door deze houding zijn we weer terug bij af.

Wij beraden ons nog afhankelijk van de reactie van die organisaties of wij het College/de wethouder niet in een openbare discussie ter verantwoording zullen roepen.

 

 • Onderhoudsbudgetten sportveldenbeheerplan

Naar aanleiding van vragen in de RAV heeft de wethouder het laatst vastgestelde sportveldenbeheerplan, met als datum januari 2023, toegezonden.

Tot onze verbazing staat in deze budgetraming voor 2023 voor de vereniging RVU een budget geraamd van € 75.000 vervanging 16m gebieden en verder ook een raming voor 2026 van € 353.200 voor de toplaag van het kunstgras.

Mogelijk kan de wethouder ons verklaren hoe dat te rijmen valt met het geldende accommodatiebeleid voetbal

 

 • Fietsdiefstallen

Een zaak die de aandacht verdient is de enorme toename van het aantal fietsdiefstallen: van 43 in 2021 naar 126 in 2022. Bijna drie keer zoveel. Op schriftelijke vragen van onze fractie zegt het college dat dit aandacht heeft in diverse samenwerkingsgremia en wordt het advies gegeven om fietsen met twee sloten vast te zetten en liefst aan een paal of anderszins. Wat zijn in dit verband de meest voorkomende locaties waar de fietsen worden gestolen? Waarom worden daar geen camera’s neergezet? Vindt het College het niet van belang om onze inwoners meer bescherming te bieden?

 

 

 

 • Werkgroepen

We moeten af van werkgroepen uit de raad die raadsvoorstellen voorbereiden. Waarom: omdat gebleken is dat de raadsleden die niet in die werkgroep/kerngroep zitten verweten wordt als deze in de openbare raadsvergadering daar nog iets van willen vinden. Bovendien zit daar een kostenplaatje bij ( zie antwoorden 2e Berap) terwijl het rendement twijfelachtig is Het lijkt of het doel van die werkgroepen is om vooral in de openbare raadsvergadering over bepaalde onderwerpen maar geen openbare discussie/dialoog/uitwisseling of debat te hebben.

 

Nu de Eerste Kamer zijn bedenkingen heeft uitgesproken en de minister daarin dwars wil gaan liggen, is de vraag actueel hoe zeker is het College dat alles binnen de organisatie opgewassen is om de Omgevingswet zo uit te voeren dat de inwoners en ondernemers op een goede dienstverlening kunnen rekenen.

Zou het niet verstandig zijn om voor de hele gemeente Meerssen een beroep te doen op de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM), zoals meerdere kleine gemeenten in Nederland doen en soms al hebben gedaan. En daarmee uitstel met een jaar krijgen voor het goed kunnen werken met de Omgevingswet.

 

 • Planvorming Kookstraat

Een paar weken is de raad verrast doordat het College met een planidee naar de omgeving gaat voor de mogelijke invulling van het terrein bij de Kookstraat.

Al enige tijd is er de adviesnota “De raad aan het Stuur”, die weliswaar nog geen status heeft, maar waarin duidelijk de wens staat dat de Raad bij beleidsontwikkelingen VANAF HET BEGIN wil worden meegenomen door het College.

Soms gebeurt dat, neem als voorbeeld de Papierfabriek-locatie, maar bij de Kookstraat dus niet. Het college wekt verwachtingen bij omgeving en  geïnteresseerden, terwijl de gemeenteraad helemaal nog van niets weet. Dat klopt niet en strookt niet bij de wens van de Raad.

 

Voorzitter,

Alles overziende komt de fractie BRUG-M tot de volgende conclusies:

 

 • De meerjarenbegroting is structureel niet op orde.

Met kunst- en vliegwerk wordt er een pakket gepresenteerd waaruit blijkt dat de gemeente boven haar stand leeft. Ik zei al: dat blijkt al uit de tweede BERAP, waarbij de uitgaven in deze periode al desastreuze gevolgen had voor de periode 2024 t/m 2027. In deze begroting gaat u gewoon verder op het ingeslagen pad.

 

 • In Zuid-Limburg hebben we 16 gemeenten, die allen uit dezelfde personeelsvijver putten. Gevolg: we krijgen de vacatures niet gevuld. De gemeente moet duurder personeel inhuren en het aanwezige personeel staat onder hoge druk, waardoor het ziekteverzuim toeneemt.

 

 • De gemeente moet trucs toepassen om de afschrijvingen maar niet onder de exploitatiekosten te brengen, waardoor de meerjarenbegroting niet wordt belast.

Het college voert boterzachte ombuigingen op om de meerjarenbegroting nog enigszins op te poetsen.

Ondertussen explodeert de netto schuldquote van de gemeente. Zie blz 93. Van 3% in 2022 naar 27,2% in 2024 naar 59,2% in 2027!

 

 • En wat doet het College? De lasten afwentelen op onze inwoners. Ook in 2024. De totale lasten stijgen met 6,2%. En weer heeft Meerssen ondanks de toegepaste trucen-doos de hoogste lasten voor haar burgers in Limburg. In Nederland blijft Meerssen als duurste gemeente in de hoogste regionen: op plaats 9. Gemeenten als Bloemendaal moeten we voor laten gaan.

 

 • Het college heeft het voornemen om een toekomstvisie op te stellen voor onze gemeente uitgaande van zelfstandigheid. Anders gezegd: we gaan door met het afwentelen van de lasten op onze inwoners.

 

 • Inmiddels krijgen we, zoals eerder vermeld, steun uit onverwachte hoek. Onze ex-wethouder Hovens, weet u nog ? lid van de Roermondse reddingsbrigade? Hij heeft in een ingezonden column uiteengezet dat allerlei regionale verbanden en samenwerkingsmodellen de uitvoerbaarheid van het beleid moeten redden. Hij heeft het licht gezien. Het is van belang dat de gemeenten hier in het zuiden gaan inzien, dat drie of vier gemeenten uitstekend in staat zijn om de complexe problematiek die op ons af is gekomen aan te pakken. Laten we dit als toekomstvisie aanpakken en ophouden met het verder optuigen van de kerstboom aan regionale samenwerkingsmodellen.

Daar ligt onze toekomst. Wanneer breekt dat licht eindelijk door bij de huidige coalitiepartijen en bij het College?

 

Tot zover.  

BETOOG 2e TERMIJN ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Begrotingsvergadering d.d. 9 november 2023

Namens de fractie BRUG-M, uitgesproken door Jan Gulikers, fractievoorzitter.

Voorzitter,

In deze tweede termijn wil ik onze opvattingen over en naar aanleiding van de begroting verder aanvullen, alsook reageren op de betogen van de woordvoerders van de andere partijen en van de collegeleden.

Om met die laatste te beginnen:

Wat opviel tijdens de bijeenkomst afgelopen maandag was het volgende: een raadsvergadering is, de naam zegt het al, een vergadering van de gemeenteraad, waarin de raadsleden, c.q. -fracties hun standpunten uiteen zetten en met elkaar spreken. Collegeleden zijn daarbij aanwezig om antwoord te geven op vragen vanuit de raad.

Wat gebeurde echter in de eerste termijn van de collegeleden?... 3 van de 4 wethouders beginnen met een geheel eigen verhaal voor te lezen, dat min of meer gezien kon worden als een aanvulling op de inleiding van elk programma in de begroting. Er kwamen zaken naar voren die in het geheel niet door de fracties aan de orde waren gesteld.

Pas daarna reageerden de betreffende wethouders op vragen en opmerkingen uit de betogen van de fractiewoordvoerders.  Zonder dat vanuit de raad daarom gevraagd was komt er een heel verhaal van deze wethouders, een merkwaardige gang van zaken. We zaten enkel nog te wachten op de afsluiting bij ieder van in de trant van ‘dit was mijn spreekbeurt’.

En in die beantwoording van de vragen en het ingaan op de inhoud van betogen ontbrak ook nog het een en ander. Onze fractie heeft dat als zeer teleurstellend ervaren.

De enige wethouder die meteen overging tot het beantwoorden van vragen vanuit de raad was mevr. De Rond, waarvoor dan ook richting haar onze complimenten.

Voorzitter,

Wat ook opviel was de inhoud van de betogen van de andere fractiewoordvoerders. Vrijwel zonder kritiek op de cijfers, hooguit over de precariobelasting. Summier werd er door een enkele partij aandacht gegeven aan het begrotingstekort dat zich in 2026 en 2027 voordoet en waarvoor geen maatregelen op de rit staan.  Enkel onze fractie heeft daar ruime aandacht aan gegeven, terwijl een niet-sluitende begroting toch eigenlijk een zorg moet zijn van de gehele raad. Maar blijkbaar overheerst het denken van: ‘ach, dat komt te zijner tijd wel goed’ en ‘het rijk zal dan wel bijspringen’ en ’zo’n vaart zal dat niet lopen’. Feit blijft echter dat we een niet-sluitende meerjarenbegroting hebben en er ook geen plan ligt om het berekende tekort in 2026 en 2027 op te lossen. Normaliter volgt dan preventief toezicht door de provincie, zo schrijft het toezichtkader voor

We hebben de begrotingsbrief van de provinciebestuur d.d. 14 april van dit jaar er nog eens bijgenomen. Daarin staat nergens vermeld dat voor deze meerjarenbegroting de provincie de nodige soepelheid zal betrachten en een niet-sluitende begroting zal accepteren middels repressief toezicht.

We hebben de wethouder afgelopen maandag gevraagd naar zijn overleg met de provincie hierover en kregen een voor ons onduidelijk antwoord. Derhalve vragen wij de wethouder nogmaals:

 • Op welke wijze is er met de provincie overleg geweest over de gemeentelijke financiën en de op te stellen meerjarenbegroting? (bv. bilateraal Meerssen-provincie, gezamenlijke bijeenkomst van alle portefeuillehouders met provincie, anderszins?)
 • Is er een toezegging van de provincie om bij een niet-sluitende meerjarenbegroting geen preventief, maar toch repressief toezicht toe te kennen?
 • Zo ja, wanneer is deze toezegging gedaan en door wie?
 • Zo ja, is dit schriftelijk vastgelegd? Graag ontvangen wij alsnog daarvan een afschrift.
 • Zo ja, waarom heeft u de raad hierover niet meteen geïnformeerd en staat dit ook niet vermeld in het raadsvoorstel en in begrotingsboek, bv. in het voorwoord? (of heeft u wel de coalitiepartijen hiervan op de hoogte gesteld?)
 • Zo nee, hoe gaat het college dan om met een dreigend preventief toezicht?

Voorzitter,

Zoals bekend hecht onze partij zeer aan transparantie van openbaar bestuur, alsook aan het democratisch gehalte van de besluitvorming. Daarbij hoort het actief, tijdig, zo volledig mogelijk en correct informeren van de gemeenteraad door het College, vastgelegd in artikel 169 van de Gemeentewet. Op dit aspect hebben wij de nodige kritiek op het College. In het afgelopen jaar hebben zich diverse situaties voorgedaan waarin dat naar onze mening niet voldoende is gebeurd. Zie de gebrekkige informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen, zie de woningbouwplannen in de Kookstraat. Het kan niet zo zijn dat de media over beleidszaken en collegebesluiten eerder geïnformeerd worden dan de gemeenteraad.

Ook procedureel vinden wij dat de gemeenteraad aan het stuur moet zitten vanaf het begin van planvorming. Dan gaat het nog niet over het vormen van een mening, maar minimaal over het informeren van de gemeenteraad alvorens het college met anderen gaat praten.

Weet U nog: beeldvorming zonder oordeelsvorming, dat bedoelen wij en niet dat wij via de krant of andere communicatie moeten horen dat het college over bepaalde plannen met een stedenbouwkundige en met omwonenden gaat praten zonder dat de Raad er ook maar iets van af weet.

Graag vernemen wij van het College een reactie hierop, met name op de vraag hoe het College dit wil verbeteren.

Voorzitter,

Wat betreft de woningbouw en het voornemen uit het coalitieakkoord om in deze raadsperiode 500 woningen te realiseren het volgende:

Er ligt sinds kort een rapport van het STEC-onderzoek waarin staat dat er kwantitatief teveel plannen zijn voor alle kernen. Duidelijk is wat ons betreft dat de verkeerde plannen zijn gemaakt, dat is de boodschap van het door ons ingehuurde onderzoeksbureau.

Wat zegt de wethouder?: ‘STEC gaat ons helpen’. Wij vragen ons af: Hoe dan? Wat is de opvatting van het College over het STEC-rapport?

De vraag is tevens hoe het zit met de ambitie om 500 woningen te bouwen. We refereren daarbij aan de uitspraak van dhr. Hendriks van Lokaal DNA, die in zijn betoog noemde: ‘Ambitie zonder gevoel voor de realiteit te verliezen’.

Dan het bouwen aan de randen van de kernen.

Bijzonder hier de tegenstrijdigheid tussen de motie van Lokaal DNA en een eerdere motie van het CDA, van 11 november 2020, die destijds unaniem werd ondersteund.

In die motie stond: ‘Kijk eerst naar leegstaande gebouwen en naar inbreidingsmogelijkheden.’

Van deze motie hebben wij nog geen resultaten mogen vernemen. Waar blijft die rapportage?

Wij vragen in dezen het College het volgende:

 • Een overzicht per kern hoeveel woningen er sinds 1 juli vorig jaar zijn gerealiseerd
 • Een overzicht per kern hoeveel woningen er op dit moment in ontwikkeling zijn met datum wanneer deze gerealiseerd zullen zijn;
 • Een overzicht per kern van alle panden die beschikbaar zijn of komen of kunnen gemaakt worden voor omzetting naar woningen (oproep via de gebruikelijke kanalen?)

Tevens willen we het College wijzen op de mogelijkheid om via grondprijsverlaging (van gemeentelijke gronden) de woningbouw en projectontwikkeling te stimuleren

Dit lijkt ons een goede mogelijkheid, maar het wordt wel zuur als de ontwikkelaar dat voordeel pakt. Zou erfpacht een andere optie zijn waar het College over wil nadenken. De koper wordt wel zakelijk gerechtigde, maar hoeft niet de koopsom te betalen maar een jaarlijkse erfpachtcanon. Voor de hypotheekverstrekker hoeft dat geen beletsel te zijn.

Graag hier een reactie op van de portefeuillehouder.

Dan willen we nog specifiek aandacht vragen voor het realiseren van Tiny Houses, meerdere malen in deze raad aan de orde geweest, o.a. via een motie van onze fractie. Dit komt maar niet van de grond. Graag een uitleg van de wethouder waarom dit maar niet lukt, wat de huidige stand van zaken is en wat de verdere plannen zijn.

Voorzitter,

Dan enkele korte dossiers:

 • St Catharinastraat

Het dossier van de Catharinastraat  blijft ieder jaar bij de begrotingsbehandeling een hoofdpijndossier. Voor de wethouder/College, maar ook en dat is wellicht nog erger ook voor de inwoners die dat aangaat.

Wat mogen wij toch verwachten van dit College? Moeten we aansturen op een hoorzitting in de vorm van een parlementaire enquête, maar dan op gemeenteraadsniveau? We hopen van niet, want dat zou andermaal een vertraging opleveren ,die voor het dossier niet goed is.

Dus de vraag aan de wethouder is: welk actieplan en met welk tijdsschema gaat U ons vandaag of tenminste zeer binnenkort voorschotelen?

 • RVU

De reactie van wethouder Smeets over onze verbazing dat er toch nog in het gemeentelijke sportveldenbeheersplan ramingen staan van 75.000 en 330,000 voor het veld van RVU geeft geen verklaring. Het enige dat zij zegt dat zij onze verbazing enverwarring begrijpt. Maar dan… dan blijft het stil. Dus de vraag: waarom deze bedragen in dit gemeentelijk overzicht?. 

 • In t Riet

Een waarschuwing voor de wethouder: Zolang het niet duidelijk is dat de initiatiefnemers zich zonder slag of juridische stoot hebben neergelegd, zouden wij- dus ook de raad- voorzichtig moeten zijn met gesprekken met de verenigingen . Verwachtingen zijn snel gewekt.

Daarmee zeggen wij niets negatiefs over dit initiatief, maar we willen hen teleurstellingen besparen.

Overigens moeten we het. Geheugen van mevrouw Jonkhout even oppoetsen. De motie van het CDA van 11 november 2020, die aangaf van de initiatiefnemer af te willen komen als het juridisch zou kunnen is niet unaniem aangenomen, maar door haar ingetrokken.

 • Subsidiecoördinator

We hebben kennis genomen van de motie van Lokaal DNA. Zeker het is goed specialistische kennis te gebruiken, maar is het niet veel slimmer om met buurgemeente Maastricht te gaan praten en hen te vragen om het aandachtsveld van hun medewerker te verbreden naar het grondgebied van Meerssen. Betaal daarvoor en dan is er een groter rendement te verwachten.

 • Gasloos bouwen

We hebben de wens van KIJK!!! gehoord, maar wij denken dat het wel erg wishful thinking is om bouwers nu te belasten met deze eis. In Ulestraten heeft het College Bots Bouw ook al vrijgesteld van deze verplichting om voor hem het bouwen moeilijk te maken. Dus hoe lang moeten wij dit als eis blijven opnemen, zolang wij de ambitie hebben om woningen te laten realiseren?

 • Inbreng Het Origineel.

Weliswaar is er door de fractievoorzitter van Het Origineel niets gezegd over de financiële kant van de begroting, maar er zijn wel enkele relevante zaken door hem aangekaart.

Met hem vraagt ook onze fractie zich af hoe lang het nog duurt dat er duidelijkheid komt of de toezegging van de financiële steun aan De Kollekamp nog overeind moet worden gehouden.

Verder vindt ook onze fractie vindt het onverteerbaar dat het contractuele onderhoud aan gemeenschapshuis de Koel nu al meerdere jaren niet wordt uitgevoerd. De exploitant moet daar op de blaren zitten.

 • Lasten/bezuinigen

Als de wethouder zegt dat hij geen voorstander is van hogere lasten en ook niet van het bezuinigen, dan wordt het wel heel moeilijk om het schip in 2026 nog drijvende te houden.

Bezuinigen is natuurlijk niet leuk, maar zorg er dan tenminste voor dat er de allergrootste soberheid in acht wordt genomen bij nieuwe uitgaven. De provincie waarschuwt ook in haar brief van april om terughoudend te zijn bij het aangaan van nieuwe investeringen met structurele lasten daarna.

Alleen als er een groot maatschappelijk rendement te verwachten is zullen wij nieuwe initiatieven kunnen steunen, zolang de onzekerheid over het ravijn van 2026 blijft bestaan.

Het klinkt natuurlijk vervelend, maar andermaal zien wij een uitgave van bijna een half miljoen euro naast de kapitaalvernietiging van een nieuwe raadzaal in dit kader als niet verstandig.

 • Precario:

Lokaal DNA wil deze heffing pas na 1-1-2025 invoeren. Het amendement van hen willen we zeker wel steunen, mits de wijziging dan ook voor 2025 e.v. jaren geldt. Want het is - wat ons betreft-  nog allerminst zeker dat de precario wordt ingevoerd en zo ja in welke mate.

 • Motie CDA betreffende subsidie koren

We vragen ons af waarom dit nu aan de orde komt en niet toen het subsidiebeleid werd geëvalueerd.

In beginsel staan we positief t.a.v. het opnieuw opnemen van de koren in het subsidiebeleid van de gemeente. Dit dient echter wel op een zorgvuldige manier te gebeuren, qua inbouw in het huidige subsidiebeleid en subsidieregels. Daarbij komen vragen op zoals:

 • Wanneer spreken we van een “koor”?
 • Wat is de minimale tegenprestatie als subsidie wordt verleend?
 • Moet een “koor” een of andere rechtsvorm hebben?

We zijn benieuwd naar de opvatting van het college hierover.

Voorzitter,

Dan twee moties die onze fractie wil indienen:

 • Motie camperplaatsen (nader toelichten)
 • Motie begrotingstekort....... (nader toelichten)
 • Motie dementievriendelijke gemeente (toelichting door Tiny Gorissen)

Tot zover.

 

DE NIEUWE RAADSZAAL…OF WEGGEGOOID BELASTINGGELD ?

De macht van het getal. Een debat is dan een illusie.

Het is natuurlijk vaker gebeurd in onze gemeenteraad, maar ook op 12 oktober gebeurde het weer en nu wel bij een belangrijk onderwerp.

Namens de fractie van Brug-M heb ik uitvoerig argumenten aangevoerd om te voorkomen dat de Raad zonder goed debat en zonder dat er minder kostbare opties onder ogen werden gezien, zou bepalen dat een totale verbouw van het bij de inwoners bekende KCC bij de ingang van het gemeentehuis tot een nieuwe raadzaal zou moeten leiden.

Het KCC dat inclusief inrichting in 2013 circa €600.000 gekost heeft! Dat gaat de coalitie met deze keuze grotendeels vernietigen om dan een nieuwe raadzaal te maken, waarvoor een budget van € 500.000 is gereserveerd.

Keuze??? Daar ging het ons om. De raad werd geen keuze voorgelegd terwijl er wel betere en minder kostbare opties zijn. Zoals een betere sleutelbeveiliging van de route naar de huidige bedrijfskantine/raadzaal. Maar dat mocht op ons verzoek niet gecalculeerd worden, zodat de Raad dan wel een keuze had kunnen doen.

Of in de nabije toekomst een mogelijke terugkeer naar de oude locatie als in 2027  het huurcontract van de HEMA afloopt.

Nee, in de beslotenheid van een werkgroep uit de Raad is de keuze gemaakt en de coalitiepartijen vonden dat we daar niet meer aan mochten tornen. En dat terwijl de werkgroep een of twee opties zou onderzoeken en dan aan de Raad een advies daarover zou uitbrengen. Nu werd er een concreet voorstel in één richting aan de Raad voorgehouden. Slikken of…

Onze argumenten werden beleefd beluisterd, maar gaven geen aanleiding om ook maar iets inhoudelijks daartegenover te stellen.

Ons amendement om toch eerst een alternatief te laten calculeren, zodat de gemeenteraad een keuze had mocht volgens de voorzitter niet eens worden toegelicht voor de kijkers/luisteraars, want - zo zei zij- de raadsleden hebben de overwegingen toch kunnen lezen.

Dus stelde de voorzitter voor om maar te gaan stemmen en dat werd 11-5.

Alleen de fractie van BRUG-M bleef van mening dat deze uitgave met de daaraan voorafgaande kapitaalvernietiging niet is uit te leggen aan de belastingbetalers van onze gemeente.

En dat in deze financieel sobere tijden waar het water bij onze inwoners soms letterlijk, maar vaak ook figuurlijk tot aan de lippen staat. Er zijn veel andere investeringen op te sommen met wèl een maatschappelijk rendement, een rendement dat bij deze ongetwijfeld mooie en sfeervolle raadzaal geheel ontbreekt.

BRUG-M kan nu en straks bij de verkiezingen aan de kiezers wel uitleggen waarom wij deze investering zonder enig maatschappelijk rendement niet hebben gesteund.

 

Een argument dat BRUG -M niet heeft genoemd maar wel onderschrijft is dat het ontbreken van een reële verwachting van langere zelfstandigheid zo’n investering evenmin rechtvaardigt. Dit argument zou zeker geen steun bij deze coalitie gevonden hebben, om die reden is dit niet genoemd

 

Mr Gerrit van der Bijl

Fractie BRUG-M

Betoog van dhr. Jacques Arntz over een te ontwikkelen warmtenet.

 

Voor ons ligt een voorstel om als gemeente deel te nemen in fase 2 van een te ontwikkelen en aan te leggen warmtenet Zuid Limburg. Afgekort WZL. Dit gaan we doen samen met gemeenten als bv Sittard- Geleen, Beek, Stein, Maastricht etc. Het rapport fase 1  is beschikbaar. Dit rapport stond in het teken van het “kwartier maken”, een verkenning wat de mogelijkheden zijn om met de restwarmte van bedrijven op Chemelot woningen te gaan verwarmen. Fase 1 heeft ondermeer aangetoond, dat er aldaar voldoende restwarmte wordt geproduceerd om 25 tot 40% van de volledige woningvoorraad in Zuid-Limburg te verwarmen. Indrukwekkend genoeg om op door te borduren zo lijkt het. De geschatte investeringen kunnen oplopen tot 1,9 mld euro, afhankelijk van de uitrol van het netwerk zo is berekend in fase 1, waarbij volledige benutting van de restwarmte van Chemelot plaatsvindt.

Deelname aan fase 2 (waar het College nu goedkeuring voor vraagt) gaat onze gemeente 25.000 euro kosten, te betalen uit de CDOKE gelden, afkomstig van het Rijk.

Het lijkt fantastisch, want we zouden op deze manier volledig van het gas afgekoppeld kunnen worden. Maar is het dat ook?

Vz. De fractie BRUG-M is blij met de resultaten van het onderzoek fase 1. We halen er veel waardevolle informatie uit. Maar de volgorde van werken “kraakt”. Wat blijkt namelijk? Waaruit kunnen we opmaken of de bedrijven op Chemelot bereid zijn een verplichting aan te gaan om energie te leveren? Ja, dat is onderzoek in fase 3. Maar moet je dat niet eerst doen voor je verder onderzoek doet?  Het is alsof we een huis bouwen zonder dat we een bouwvergunning hebben. De architect is druk in de weer, bouwmaterialen zijn aangekocht en de fundering ligt klaar. Maar zo gaat het fout. Dat weet iedereen.

Zo ook hier! Gezien de enorme investeringen in het warmtenet zal een dergelijk project toch gepaard moeten gaan met een contract waarbij de bedrijven op Chemelot zich verplichten van een warmte levering van minimaal 50 jaar met boetebeding wil de investering verantwoord zijn. Dat zoek je toch als eerste uit voor je de rest analyseert? Vz, het gaat hier om internationaal opererende bedrijven als Sabic. Nota bene afkomstig uit een groot olie producerend land. Die kan zo weer vertrekken op grond van eigen overwegingen. Ligt het dan niet voor de hand dat je garanties krijgt, dat er zeg 50 jaar warmte wordt geleverd? Vz onze Raad is niet betrokken geweest bij de opstelling van de huidige volgorde van onderzoeken. Was dit wel geweest, dan zouden we dit aspect zeker als eerste hebben gezet op de planvorming.

Maar er is nog een tweede aspect: alle energie die nu wordt ingezet op Chemelot is gebaseerd op koolwaterstoffen als olie en gas. Zou je nu de restwarmte gebruiken voor verwarming van de huizen, dan is het technisch gesproken “lood om oud ijzer”. Immers, de restwarmte wordt toch opgewekt door koolwaterstoffen met blijvende gevolgen voor de CO2 uitstoot.

Bovendien: Stel dat de bedrijven alternatieve vormen van energie input realiseren als elektriciteit op basis van kernenergie of waterstof? Zouden ze dan nog steeds restwarmte hebben of zouden ze hun energie input zodanig opzetten dat ze geen of nauwelijks verlies hebben? Kortom: zolang er geen strikte afspraken liggen om langjarig restwarmte te leveren heeft het geen zin om allerlei ontwikkelingsonderzoeken te verrichten. Wel leuk voor de onderzoeksbureaus (die verdienen er goed aan), maar niet voor de belastingbetaler. Ook al worden de kosten vergoed uit de rijksmiddelen: het blijft belastinggeld.

Er is nog een ander aspect wat een rol speelt vz: moet u zich eens voorstellen wat het betekent om een warmtenet uit te rollen! Een dubbele enorme pijpleiding vanuit Chemelot, langs de A2 zo is de bedoeling richting Maastricht, met zijtakken hier in Meerssen richting Meerssen West en de wijk Ingenopen in Bunde. Dwars door de bebouwde kom met individuele aansluitingen per woning. Iedere keer met 2 leidingen. Langs bestaande ondergrondse infrastructuur als rioleringen, glasvezel kabels, waterleidingen, elektriciteitskabels, gasleidingen en wie weet wat nog meer. Dat brengt zodanige risico’s met zich mee, dat we er donder op kunnen zeggen dat de kosten fors uit de hand zullen lopen. Met de begrote 1,9 mld halen we het echt niet.

En er is nog een bezwaar: levering via een warmte net leidt er toe dat we als consumenten in handen vallen van een monopolist. Die kan doen en laten wat hij wil met prijzen en leveringsvoorwaarden waar de consument slachtoffer van wordt. Dat moeten we niet willen! Ergo: stop met dit onderzoek naar een warmte net vanuit Chemelot. Verspil geen verdere belastinggelden.

Wellicht vz denkt men nu aan een andere vorm van warmte netten: gebruik van geothermische energie of te wel aardwarmte. Staat ook in het rapport fase 1. Daarbij gaat men in de diepere aardlagen warmwater oppompen om via een warmtewisselaar de woningen te verwarmen. En ja, aardwarmte heeft een hoog rendement. Zeer zeker interessant, maar isFat ook interessant voor Zuid Limburg met al die breuken in de ondergrond? Denk aan de Feldbissbreuk bij Kerkrade en hier meer in de buurt de Geleenbreuk. Water rondpompen vanuit de diepere lagen kan zomaar aardbevingen veroorzaken en dat willen we toch niet meemaken lijkt mij. Bij kassen in Venlo, die werden verwarmd door aardwarmte is dat gebeurd. Maar er is nog een reden om dat hier in Zuid Limburg vooralsnog niet toe te passen: de Einsteintelescoop. Het water oppompen en retourneren in de bodem veroorzaakt een constante ruis, waardoor deze inventieve technologie in gevaar wordt gebracht. De Fractie BRUG-M hecht grote waarde aan de komst van de ondergrondse telescoop, met alle positieve gevolgen voor de structurele werkgelegenheid van dien. Wij willen niet, dat dit project in gevaar wordt gebracht.

Conclusies:

 1. Wachten met het inzetten van aardwarmte zolang NL nog een serieus uitzicht heeft op de komst van de Einsteintelescoop.
 2. Gemeente Meerssen nu eindelijk eens vol inzet op energiebesparing door bv wijk voor wijk de bewoners te helpen om inzicht te krijgen in individuele besparingsmogelijkheden. Wat niet gebruikt wordt hoeft ook niet te worden geproduceerd.

 

Tot zover vz.

Drs. J.A.M. Arntz

Namens de fractie BRUG-M

De financiële steun aan Xonar

 

Onze fractie heeft in de raadsvergadering van 21 september jongstleden knarsetandend steun gegeven aan het voorstel van het College om samen met de andere 16 gemeenten van ZuidLimburg de 8 miljoen euro te storten voor het reddingsplan van Xonar, of zoals het ook genoemd wordt het herstelplan.
Het aandeel van onze gemeente bedraagt ruim € 100.000.

Knarsetand omdat dit niet de eerste keer is dat de gemeentelijke overheden al een keer eerder financiële steun aan deze richting, die zorgt voor circa 2500  jeugdigen en gezinnen in onze regio. Xonar heeft ons eigenlijk tegen de muur gezet omdat alternatieven niet direct voorhanden zijn terwijl de Rijksoverheid heeft laten weten dat als wij niet zouden bijdragen, dat er dan via de centrumgemeente wel een verhaal zou plaatsvinden.

Juist omdat wij vinden, dat hier toch zeker een deugdelijk onderzoek gedaan moet worden naar de verantwoordelijkheden van de bestuurders en toezichthouders voor dit wanbeleid dat tot dit herstelplan heeft geleid, heeft onze fractie als eerste van de 16 gemeenten, die dit te behandelen kreeg, een motie ingediend om samen met de andere gemeenten een verkenning te laten doen naar de aansprakelijkheid van deze bestuurders en toezichthouders, ook al zal dat een lastige zaak worden.
Wij kregen steun van bijna alle fracties en wachten vol belangstelling het vervolg af.

Gerrit van der Bijl

Tijdelijke wisseling in fractie BRUG-M

 

Zoals U wellicht al via andere kanalen hebt gehoord, heeft onze fractievoorzitter Jan Gulikers ontslag genomen als lid van de Raad van Meerssen.

Dit ontslag is maar tijdelijk en kwam voort uit het voornemen van Jan om samen met zijn vrouw na zijn pensionering een voetreis naar Rome te maken.
Met goede moed is hij 1 september daar ook aan begonnen maar vanwege gezondheid heeft hij zijn voetreis al na enkele dagen moeten onderbreken.
Dat ontslag mag volgens de Kieswet niet worden ingetrokken en dus is op 21 september Frank Lam als raadslid geïnstalleerd als vervanger van Jan Gulikers.
Gelukkig bleek na controles dat de gezondheidsproblemen niet zo ernstig waren, dat hij niet meer terug zou kunnen keren in de gemeenteraad.
Volgens afspraak zal Frank Lam zijn plaats weer vrijmaken, zodat binnenkort Jan Gulikers weer als fractievoorzitter zal kunnen functioneren. Tot dat moment is Tiny Gorissen de functionerend fractievoorzitter


Openbaarheid en transparantie… waar zijn die gebleven….?

In onze uitgangspunten van de partij BRUG-M staat openheid en transparantie centraal.

De opmerkingen die ons fractielid Gerrit van der Bijl heeft gemaakt in de laatste raadsvergadering, en die in het krantenartikel zijn geciteerd, gingen juist over dit punt.

Twee kwesties, die buiten de Raad om (dus zonder openbare discussie) door een aantal fracties aangestuurd zijn.

De eerste kwestie is om een externe persoon in te huren onder andere om een ander vergadermodel uit te werken.

Op geen enkel moment is er in een openbaar debat de vraag aan de orde geweest of het huidige vergadermodel niet goed zou functioneren. En dan toch € 20.000 uittrekken om onder andere hierover begeleid te gaan worden. 

Dat was ons bezwaar tegen dit raadsvoorstel; het ontbreken van een openbaar debat over die vraag.

En dat terwijl de eerdere inschakeling van dezelfde externe “coach” ad € 6000 juist als doel had om onze raad tot meer debatteren in de openbaarheid te brengen.

Wij hebben hiervan te weinig resultaat gezien van de inspanningen van deze coach tot dusver.

Waarom € 20.000,- investeren als nu al blijkt dat doelen niet gehaald worden door de houding/opstelling van bepaalde partijen? Als partijen niet echt de intentie hebben om iets te doen met de aanbevelingen van deze coach ten aanzien van het dualisme, de omgang met elkaar en het debat in de raad, dan heeft verder gaan met deze coach weinig zin en is het geld niet goed besteed. 

 

De tweede kwestie die Gerrit van der Bijl in die vergadering heeft aangehaald is het voornemen van de coalitie om tot een nieuwe raadzaal in Meerssen te komen. Het bedrag dat de coalitie hiervoor heeft gereserveerd is een half miljoen euro (€ 500.000!)

Ook hier wilde de Raad niet in het openbaar een debat over voeren , zoals BRUG-M dat in de april-vergadering wel gevraagd heeft. Voor ons blijft het de vraag of dit een uitgave is die prioriteit moet krijgen boven andere uitgaven in het belang van de inwoners van Meerssen. En wij denken, dat het verder gebruiken van de kantine van het gemeentehuis tot heden goed heeft gewerkt. Als de gemeente nog tientallen jaren zelfstandig zou blijven, dan zou dat een te verantwoorden uitgave kunnen zijn.

Een openbaar debat over dat punt is ook daar door de coalitie vermeden.

Sterker nog, ondanks het gegeven dat de Raad -op voorstel van de fractie BRUG-M - unaniem heeft besloten dat de gereserveerde gelden van € 500.000 pas gebruikt mogen worden als de Raad daar een fiat voor heeft gegeven, heeft de werkgroep (dus niet de gemeenteraad) al ingestemd met het maken van een schetsontwerp. Een miskenning van dat raadsbesluit dus!


Groenbeleidsplan

In de Raadsvergadering van 15 juni 2023 is onder meer het Groenbeleidsplan 2023- 2043, alsmede het Groenbeheerplan aan de orde geweest. In het beleidsplan wordt nadrukkelijk gekozen voor een duidelijke opwaardering van het Groenbeleid in de gemeente ingaande 2023. Het College kiest voor variant 3+. De daarmee gepaard gaande kosten worden in het raadsstuk opgegeven als 200.000 euro structureel per jaar. De portefeuille houder wilde dit bedrag niet in de besluitvorming opnemen, omdat bij de aanbestedingsprocedure dit bedrag dan richtinggevend zou zijn. Een vreemde redenering, immers dit bedrag staat al in het Raadsstuk. Nu is het zo, dat wanneer een financiële dekking niet in de besluitvorming wordt mee genomen, dit een doodzonde is. Vandaar dat ik namens de fractie BRUG-M een amendement heb ingediend om de structurele financiering in de besluitvorming mee te nemen. De Raad heeft in meerderheid ingestemd met dit amendement.

Jacques Arntz

Pleidooi voor rookvrije sportterreinen

In de raadsvergadering van 19 juni 2023 heeft Gerrit van der Bijl namens de fractie BRUG-M een motie ingediend met de opdracht aan het College om met de sportverenigingen van Meerssen te overleggen of er een draagvlak bestaat om de van de gemeente gehuurde sportterreinen rookvrij te maken.

Dit beleid, dat uiteindelijk unanieme steun van alle fracties kreeg, past in het Meerssens Sportakkoord uit 2021 en sluit ook aan bij de ambitie van NOC/NSF om dat in 2025 bij alle aangesloten sportbonden te realiseren.

De wethouder mevrouw Smeets vond de motie aanvankelijk overbodig, maar volgde toch later de oproep van van der Bijl om deze motie van deze Raad te omarmen als een voor haar heldere uitspraak van de wens van deze gemeenteraad.

Eind 2023 laat zij de gemeenteraad weten of er voldoende draagvlak bij de sportverenigingen is gevonden om daarover nadere afspraken met hen te kunnen vastleggen.

Gerrit van der Bijl


 VRAAGTEKENS BIJ BURGERPARTICIPATIE

De fractie BRUG-M heeft tijdens de raadsvergaderingen van zowel maart als mei een motie ingediend om Bewonerscomité en Actiegroep (BCAG) St. Catharinastraat (Ule-straten) de erkenning te geven die deze groep volgens ons verdient, nl. als volwaardige gesprekspartner van het gemeentebestuur.

Immers: BCAG heeft van 95% van de bewoners van de St. Catharinastraat de handtekening gekregen om namens hen met de gemeente in overleg te gaan betreffende de knelpunten in hun straat en de schade aan huizen. En die knelpunten zijn behoorlijk en spelen al vele jaren. Wegdek en ondergrond zijn niet in orde, de afwatering via het riool functioneert niet naar behoren, de verkeerssituatie kent diverse onveilige punten en veel huizen hebben scheuren door trillingen in het wegdek. 

Het lijkt onze fractie volkomen logisch dat de bewoners van deze straat worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen, zodat er een breed draagvlak ontstaat voor de maatregelen die getroffen worden. En zeker ook omdat er de nodige deskundigheid zit in deze BCAG. Maar daar wil het College van B&W niet aan, BCAG is niet welkom aan de gesprekstafel.
Bizar eigenlijk dat het gemeentebestuur geen gebruik maakt van de deskundigheid en betrokkenheid van een groep inwoners en niet de samenwerking zoekt. En dat voor een college dat zegt burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben. De werkelijkheid is anders:
Praat je mee in het straatje van het college dan is burgerinbreng belangrijk. Ben je kritisch dan is samenspraak met de burger plots niet meer van belang.

Onze beide moties werden verworpen doordat de coalitiepartijen Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! het College steunden en ook geen behoefte aan een debat hierover hadden. Bijzonder jammer, met name voor de bewoners van de St. Catharinastraat. Onze fractie blijft dit uiteraard kritisch volgen.

Initiatiefvoorstel in betreffende een onderzoek naar de toekomst van de gemeente Meerssen

 

De fractie BRUG-M diende in de raads-vergadering van april een initiatiefvoorstel in betreffende een onderzoek naar de toekomst van de gemeente Meerssen. Door andere fracties in de raad werd dit voorstel uitgelegd als een nieuwe poging van onze partij om de herindeling erdoor te krijgen, maar dat is een volkomen onjuiste voorstelling van zaken.

Het onderzoek dat wij hebben voorgesteld zou enkel moeten gaan over de vraag hoe toekomstbestendig onze gemeente is. Komt uit een onafhankelijk en deskundig onderzoek dat de gemeente ook na 2026 zelfstandig kan blijven, dan is dat helder en legt onze fractie zich daarbij neer. Ons voorstel werd echter door de coalitiepartijen weggestemd. Uit angst voor de uitkomst van een dergelijk onderzoek? Als deze partijen zo zeker van hun zaak zijn, wat hebben ze dan te vrezen bij een dergelijk onderzoek?

Hoe dan ook, het onderzoek komt er niet. In diezelfde raadsvergadering werd tevens besloten te starten met het ontwikkelen van strategische toekomstvisie voor de periode tot 2035. We gaan dat doen met als uitgangspunt een zelfstandige gemeente, zonder objectief en deskundig onderzoek, maar op basis van subjectieve overtuigingen en inschattingen van de huidige coalitie. Dat lijkt onze fractie geen goede zaak. 

Revitalisering van de organisatie

Begroting BSGW

Op de agenda van de Raad van 25 mei stond het voorstel om opnieuw extra middelen beschikbaar te stellen voor de revitalisering van de organisatie. Kosten: 870.000 euro voor dit jaar. Dit is al de derde maal en daardoor heeft het een structureel karakter. In het raadsvoorstel staat dat deze middelen uit de Algemene Reserve moeten komen. En dat is in gemeente land “een doodzonde”. Structurele kosten moeten structureel gedekt worden. In dit geval dus verwerkt in de begroting van komende jaren. De wethouder denkt dat dit volgend jaar niet meer nodig is. Onze fractie is er van overtuigd dat ook volgend jaar weer veel extern personeel moet worden ingehuurd. En dat is 1,5 maal zo duur als vast personeel. Waarom? Alle gemeenten vissen in de zelfde vijver van schaars personeel. En er zijn geen aanwijzigingen dat dit voorbij is. Onze fractie stond weer alleen: het voorstel is toch aangenomen met de stemmen van onze fractie tegen.

Gevolg: de Algemene reserve loopt snel leeg, terwijl dit juist beschikbaar moet zijn voor diepte investeringen in onze Meerssense samenleving. Maar niet alleen dit. Deze reserve is geen pot met geld, maar leningscapaciteit. Met de stijgende rente zal ook de begroting steeds verder uitgehold worden. Dit gaat de belastingbetaler steeds meer belasten. Diep treurig.

Jacques Arntz

Op de agenda van de Raad van 25/5 stond het onderwerp: begroting BsGW. Onze gezamenlijke Limburgse belastingontvanger, van ondermeer de OZB en de rioolbelasting. Indien men bezwaar wil maken tegen de hoogte van de OZB zijn er twee mogelijkheden. Het inschakelen van een zgn claim bureau of zelf bellen naar de BsGW. Een claim bureau werkt zgn gratis, maar in geval van succes kost het de BsGW zo’n 800 euro per geval. Ik wilde (via schriftelijke vragen) weten welke weg het meeste kans biedt op succes van een verlaging en wat de kosten zijn van de claim bureaus voor de BsGW en de deelnemende gemeenten. Verrassend genoeg bleek het zelf bellen een hogere kans te geven: rond de 40- 45% kans, waar de claim bureaus op 35% bleven “hangen”. De totale kosten per jaar zijn rond de 2 mln euro, waarbij de gemeente Meerssen per jaar 45.000 euro kwijt is. Is er wel een klein, maar vervelend aspect bij het zelf bellen: lange wachttijden. Daar moet echt wat aan gebeuren. De wethouder heeft toegezegd daar wat aan te doen. Onze fractie houdt zijn toezegging in de gaten.

Jacques Arntz

 

Motie Dogstar

Informatiedocument
St. Catharinastraat

Motie St Catharinastraat

Motie
Herbestemming Papierfabriek Weert

Motie
Omgevingsfonds MAA

Motie
Waterbeheersingssyteem

Huishoudelijke documenten

Koersdocument 2022-2026

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Privacy Verklaring

Giftenreglement