AMENDEMENT BRUG-M INZAKE HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM BUNDE WORDT GEZAMENLIJK AMENDEMENT VAN ALLE FRACTIES

 

In de Raadsvergadering van 14 maart heeft de fractie BRUG-M zich ingespannen om in de gemeenteraad tot een zorgvuldige besluitvorming te komen voor de gemeentelijke bijdrage van € 1.3 miljoen ten behoeve van een transformatie van de St. Agneskerk in Bunde tot een Multifunctioneel Centrum (MFC) met concertzaal.

Waarom een amendement?

Het ontwerp-raadsbesluit van het College van B&W was volgens onze fractie niet deugdelijk en kende veel gebreken. Vandaar dat ons fractielid Gerrit van der Bijl een uitvoerig amendement (wijziging) op het ontwerp van het College had voorbereid. Immers: alleen dan zou onze fractie vanuit onze verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van zo’n groot bedrag uit de gemeentelijke kas steun kunnen geven aan dit initiatief. Een multifunctioneel centrum is voor inwoners en verenigingen in de kern Bunde een zeer belangrijk project, zeker nu geen grote zaalaccommodatie in deze kern meer aanwezig is.

Opvatting andere fracties

De andere fracties vonden aanvankelijk het voorstel van het College van B&W voldoende en gaven aan te vertrouwen op de kundigheid van het College om het tot een goed einde te brengen. Tijdens een lange schorsing hebben wij uiteindelijk de andere fracties ervan kunnen overtuigen dat een bijstelling van het raadsbesluit meer recht zal doen aan de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor de gemeentelijke financiën. Het gaat immers om een fors bedrag en om gemeenschapsgeld, opgebracht door de belastingbetalers.

Gezamenlijk amendement

Het door BRUG-M ingediende amendement werd tijdens een schorsing in een overleg met de andere fracties op enkele punten aangepast zodat het uiteindelijk een wijzigingsvoorstel werd dat door alle fracties gezamenlijk werd ingediend, op basis van ons amendement.

De wijzigingen, die uiteindelijk unaniem werden aanvaard, betroffen:

Het bedrag wordt pas uitgekeerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1) De Provincie Limburg heeft besloten tot hun bijdrage van € 1,3 miljoen.

2) Er is een businessplan ingediend met tenminste:

  • een meerjarige sluitende exploitatie;
  • meerjarige onderhoud- en investeringsplannen;
  • toekomstige gebruikers zijn akkoord met de tarieven en geven aan hoe vaak zij denken gebruik te maken als het project gerealiseerd 

3 Het eerste recht van koop voor de gemeente - als de stichting moet of wil verkopen - wordt notarieel vastgelegd en de koopsom zal dan € 300.000,- zijn.

4) De gemeentelijke financiële lasten voor het aangaan van de lening van € 1,3 miljoen (tussen € 40.000,- en € 80.000,-) worden in een volgende bestuursrapportage verwerkt

Eén aspect van ons oorspronkelijke amendement werd in het overleg met de andere fracties geschrapt, nl. de beoordeling van het businessplan door een extern deskundige (accountant); daar wilden de andere fracties niet in meegaan. Deze fracties gaan er vanuit dat het provinciebestuur het businessplan zal toetsen voordat zij overgaat tot het verstrekken van de gevraagde bijdrage.

Dankzij onze inzet kon uiteindelijk unaniem de steun worden uitgesproken door de Raad voor dit gewijzigde voorstel.

Rol provincie

Dat het belangrijk is dat het provinciebestuur ziet dat de gemeenteraad zich unaniem heeft uitgesproken zal zeker bijdragen tot de bereidheid van de provincie om hun bijdrage te leveren voor dit multifunctioneel centrum met een concertzaal.

 

Unaniem (of toch niet?)

Overigens heeft onze fractievoorzitter Jan Gulikers niet deelgenomen aan de stemming, omdat hij persoonlijk bezwaren had tegen het aangepaste amendement en het uiteindelijke ontwerpbesluit, maar ook niet ”tegen” wilde stemmen. Door zijn afwezigheid tijdens de stemming werd het wel een “unaniem” besluit van de gemeenteraad.

Het is nu aan het bestuur van de Stichting MFC Bunde om het project tot verder realisering te brengen.