Voorzitter
Marc Schats

Naar mijn oordeel moet er met kracht worden gestreefd naar een situatie dat Zuid-Limburg uit 3 of 4 gemeenten gaat bestaan. Die in omvang groot genoeg zijn om te kunnen komen tot krachtige gemeentebesturen die op de moeilijke decentralisatie vraagstukken van nu en de toekomst, antwoord te kunnen geven. Een zelfstandige gemeente Meerssen [maar dat geldt voor de vele kleine gemeenten in Zuid-Limburg] kan de kwaliteit van haar dienstverlening en de garantie van goede basisvoorzieningen naar burgers, zelfs op de korte termijn, niet borgen.
Een opschaling van bestuurskracht die onverlet laat goed te investeren in lokale gemeenschappen, in de door burgers gewenste en gedragen community’s.
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een levendig dorp, een levendige buurt of community is (emotioneel) eigenaarschap van burgers. Als zij zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van medebewoners, voor de voorzieningen en voor de buurt- of dorpsontwikkeling. Als ze bereid zijn om hierin te investeren en daarbij samen te werken met anderen, ontstaan er mooie dingen.
In buurten en dorpen, op scholen en bij verenigingen. Dan moet het lokale bestuur wel de bevlogenheid, betrokkenheid en talenten van burgers onderkennen en stimuleren. Burgers moeten 
rechten om middelen krijgen en ruimten kunnen claimen. Dit om de geest te ademen van samenwerken, kennisdelen en elkaar versterken vanuit de gedachte ‘Vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen’. (John F. Kennedy).

Ik geloof in de noodzaak van een gezonde en stabiele sociaal-maatschappelijke ontwikkeling voor de jeugd van 0 tot 23 jaar. Daarom moeten kinderen en jongeren voldoende ontwikkelmogelijkheden krijgen en moeten ze worden gevolgd in hun ontwikkeling. We moeten kinderen en jongeren ondersteunen bij het verwerven van de juiste competenties –zowel thuis als in peuterspeelzalen en kindcentra, op scholen en (sport)clubs– zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige, zelfverzekerde en zelfredzame burgers.

Ik geloof in de noodzaak van dat zoveel mogelijk mensen de kwaliteit van leven in een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen ervaren. Om bij te kunnen dragen aan de samenleving, is het belangrijk dat mensen lekker in hun vel zitten. Ieder mens heeft talenten. Men moet zich hier echter wel van bewust zijn, willen die talenten ook tot bloei komen en ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld om een ander te helpen. Een goede gezondheid is heel belangrijk. Daarom moeten burgers, en met name ook kinderen en jongeren, gestimuleerd worden om [meer] te bewegen en gezond te leven.

Ik geloof in de noodzaak dat mensen zich thuis voelen, niet alleen in hun eigen huis, maar ook in hun leefomgeving; in hun buurt, wijk en dorp. In zo’n prettige leefomgeving respecteert men elkaar, is men bereid elkaar te helpen, maar ook om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden. Burgers investeren in die omgeving om de leefbaarheid naar hun hand te zetten.

Naast lid van Brug-M ben ik ook actief lid van GroenLinks. Ik heb deel uitgemaakt van de Landelijke partijraad, ben bestuurslid geweest van de afdeling Maastricht-Heuvelland en voorzitter van de afdeling Limburg.
Vanuit GroenLinks ben ik in Meerssen 8 jaar gemeenteraadslid geweest en een korte periode wethouder.

De laatste 18 jaar, voor mijn vervroegde pensionering in oktober 2019, was ik voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting PIW Groep. 
Momenteel ben ik 
• Lid van de Raad van Commissarissen MTB
• Bestuurslid van de Stichting Bibliotheek Meerssen
• Bestuurslid van de Stichting Synagoge 
• Bestuursadviseur van de Stichting Hulst voor Elkaar
• Strategisch adviseur van Verdiwel, de landelijke vereniging van directeuren van welzijnsorganisaties.