Voorzitter
Marc Schats

Naar mijn oordeel moet er met kracht worden gestreefd naar een situatie dat Zuid-Limburg uit 3 of 4 gemeenten gaat bestaan. Die in omvang groot genoeg zijn om te kunnen komen tot krachtige gemeentebesturen die op de moeilijke decentralisatie vraagstukken van nu en de toekomst, antwoord te kunnen geven. Een zelfstandige gemeente Meerssen [maar dat geldt voor de vele kleine gemeenten in Zuid-Limburg] kan de kwaliteit van haar dienstverlening en de garantie van goede basisvoorzieningen naar burgers, zelfs op de korte termijn, niet borgen.
Een opschaling van bestuurskracht die onverlet laat goed te investeren in lokale gemeenschappen, in de door burgers gewenste en gedragen communities.
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een levendig dorp, een levendige buurt of community is (emotioneel) eigenaarschap van burgers. Als zij zich verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van medebewoners, voor de voorzieningen en voor de buurt- of dorpsontwikkeling. Als ze bereid zijn om hierin te investeren en daarbij samen te werken met anderen, ontstaan er mooie dingen.
In buurten en dorpen, op scholen en bij verenigingen. Dan moet het lokale bestuur wel de bevlogenheid, betrokkenheid en talenten van burgers onderkennen en stimuleren. Burgers moeten 
rechten om middelen krijgen en ruimten kunnen claimen.

 

Ik geloof in de noodzaak van een gezonde en stabiele sociaal-maatschappelijke ontwikkeling voor de jeugd van 0 tot 23 jaar. Daarom moeten kinderen en jongeren voldoende ontwikkelmogelijkheden krijgen en moeten ze worden gevolgd in hun ontwikkeling. We moeten kinderen en jongeren ondersteunen bij het verwerven van de juiste competenties –zowel thuis als in peuterspeelzalen en kindcentra, op scholen en (sport)clubs– zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige, zelfverzekerde en zelfredzame burgers.

Daartoe is noodzakelijk een interprofessionele samenwerking in de wijk of dorp om vanuit complementariteit gezamenlijk kwalitatieve en afgestemde ondersteuning aan kinderen en jongeren  (individueel en/of collectief) te bieden. Het gaat om een samenwerking in de wijk, in het dorp van de sociaal werker, de huisarts, de praktijkondersteuner, de leidster kindcentrum, de leerkracht, de wijkagent, de peuterspeelzaalleidster, de logopedist etc..

 

Naast lid van Brug-M ben lid geweest van GroenLinks. Ik heb deel uitgemaakt van de Landelijke partijraad, ben bestuurslid geweest van de afdeling Maastricht-Heuvelland en voorzitter van de afdeling Limburg. Vanuit GroenLinks ben ik in Meerssen 8 jaar gemeenteraadslid geweest en een korte periode wethouder.
Momentgeel ben ik ook lid van de SP.

 

De laatste 18 jaar, voor mijn vervroegde pensionering in oktober 2019, was ik voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting PIW Groep. 
Momenteel ben ik 
• Lid van de Raad van Commissarissen MTB
• Bestuurslid van de Stichting Bibliotheek Meerssen
• Bestuurslid van de Stichting Synagoge Meerssen
• Bestuurslid van de Stichting Joods Cultureel Erfgoed Limburg
• Strategisch adviseur van de Stichting Hulst voor Elkaar