HOE VERDER MET DE ONTWIKKELING VAN ‘IN ’T RIET’ TE GEULLE?

 

In de Raadsvergadering van 14 maart 2024 heeft het College van B&W voorgesteld om € 120.000,- beschikbaar te stellen voor het laten opstellen van een nieuw stedenbouwkundig en landschapsplan voor dit al jaren leegstaande en verloederde complex in Geulle, bekend als de locatie ‘In ’t Riet’, waar de voormalige basisschool, gemeenschapshuis De Kleioave en de gymzaal liggen.

Rendiz en Zorg & Co

In 2018 is een traject ingezet waarbij het de bedoeling was dat dit gebied ontwikkeld zou worden door Rendiz en Zorg & Co, beide als initiatiefnemers die daar een zorgcentrum met wooneenheden zouden realiseren waar ook ruimte zou komen voor activiteiten van lokale verenigingen, zoals de bejaardenvereniging ‘St. Martinus’.

Het College van B&W heeft echter vorig jaar besloten om de samenwerking met Rendiz en Zorg & Co te beëindigen. Een motivering voor dit besluit is door de verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder Bongarts, enkel in een besloten raadsvergadering gegeven waarin aan de deelnemende raadsleden geheimhouding werd opgelegd. Het enige dat de wethouder in het openbaar kwijt wilde was dat dat hij dit in een besloten vergadering wilde bespreken omdat er een juridisch conflict met de initiatiefnemers dreigde/dreigt.

Geen deelname aan besloten vergadering

BRUG-M heeft als enige raadsfractie bewust niet aan deze besloten vergadering deelgenomen, omdat - zoals in onze uitgangspunten staat - volgens onze partij openbaar bestuur transparant dient te zijn.

Ons fractielid Gerrit van der Bijl heeft dan ook bij de behandeling van dit nieuwe raadsvoorstel nog eens uitgesproken dat bij deze geheime toelichting het College van B&W, c.q. de verantwoordelijke wethouder tenminste de verdenking op zich heeft geladen dat er in de procedure om de samenwerking met Rendiz en Zorg & Co te beëindigen iets niet goed gegaan is. Als er wel de overtuiging zou zijn dat alles volgens de regels gegaan is dan zou die geheimhouding niet nodig zijn geweest.

Ook heeft de fractie BRUG-M bij meerdere gelegenheden aangegeven dat het afscheid van de projectontwikkelaars Rendiz en Zorg & Co mogelijk voorbarig is geweest en voor ons nog steeds onvoldoende is gemotiveerd.

Overname resultaten eerdere onderzoeken

De eerdere initiatiefnemers hebben vele onderzoeken laten verrichten, zoals bijvoorbeeld grondonderzoeken, asbestonderzoeken, e.d. en hebben ook al stedenbouwkundig en architectenwerk laten uitvoeren. Naar wij hebben begrepen is daar een bedrag mee gemoeid geweest van zeker meer dan € 100.000,-. Als er anders met de vorige initiatiefnemers zou zijn omgegaan hadden wellicht de resultaten van die eerdere onderzoeken gebruikt hadden kunnen worden.

Wat onze fractie betreft zou gepoogd moeten worden om met Rendiz en Zorg & Co alsnog een regeling te treffen om de samenwerking op ordentelijke wijze af te sluiten, zonder juridisch gedoe. Daarbij zou de gemeente dan de resultaten van al die eerdere onderzoeken tegen een bepaalde vergoeding kunnen verkrijgen.

Instemming en toezegging

Omdat het dringend noodzakelijk is dat dit gebied ontwikkeld wordt en het project verder moet, heeft onze fractie uiteindelijk ingestemd met het krediet van
€ 120.000,-. Immers: ook onze fractie vindt voorzieningen voor sociaal contact en verenigingsleven in Geulle van groot belang voor jong en oud.

Wel hebben wij de positie van de gemeenteraad benadrukt en daarom verlangd van de wethouder dat er begonnen wordt wensen van omwonenden en verenigingen/gebruikers in te winnen, waarna het College van B&W eerst de Raad in een commissie daarover informeert, zodat de Raad weet welke opdracht er straks aan een extern bureau gegeven gaat worden. Ook het vrij recente initiatief van een groep Geullenaren, onder de noemer SpOC (Sport, bewegen en OntspanningsCentrum), is nog eens expliciet genoemd.

Pas daarna dient de aanbesteding plaats te vinden en worden op basis van de uitspraken van de gemeenteraad ‘potloodschetsen’ met alternatieven gemaakt, die weer op de tafel van de raad komen. Zo behoudt de Raad dan een sturende positie.

De wethouder heeft toezeggingen gedaan over deze procedure, waarna het krediet unaniem door de gehele Raad werd gegeven.