FINANCIËLE CONSEQUENTIES UITBREIDING ICT-BEVEILIGING

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart kwam het voorstel ‘Financiële consequenties maatregelen ICT-beveiliging‘ aan de orde. Het ging hierbij om de beveiliging van de ICT-systemen van de gemeente volgens de ‘Baseline Informatiebeveiliging Overheid’ (BIO), een operatie waaraan alle gemeenten in Nederland moeten voldoen. In deze tijd, waar criminelen naarstig op zoek zijn naar lekken in de ICT-beveiliging, is dit een noodzakelijk kwaad. De kosten hiervan zijn stevig: alleen al voor deze eerste stap in de beveiliging is structureel € 200.000,- per jaar méér nodig dan de huidige begrote € 15.000,-. Duidelijk is dat de gemeente Meerssen op dit gebied een achterstand heeft in te halen.

Gezamenlijke inkoop?

Tegelijkertijd ontbreekt bij alle raadsleden de kennis om het voorstel inhoudelijk te beoordelen, zo is in de raadsvergadering vastgesteld. Ons raadslid Jacques Arntz heeft in de vergadering voorgesteld om tot gezamenlijke inkoop met andere gemeenten en zo tot schaalvoordelen te komen en daardoor kosten te besparen, maar volgens de verantwoordelijke portefeuillehouder (burgemeester Clermonts) is dat hierbij niet mogelijk: elke gemeente dient haar eigen systeem te beveiligen. Wij vragen ons als fractie dan af wat met de kosten gebeurd zou zijn als onze gemeente via herindeling was opgegaan in een grotere gemeente: dan zou het toch voor de hand liggen dat er wél financieel voordeel was behaald. Nu telt de kassa voor elke aparte gemeente, ook de kleinere. Daarnaast kondigde de burgemeester aan dat er op dit specifieke gebied in juni van dit jaar aanvullende voorstellen komen die ook structurele kosten met zich mee zullen brengen.

Stijging structurele uitgaven op de begroting

De financiële consequenties zijn dus dat met die € 200.000,- extra voor ICT-beveiliging een forse kostenpost op de meerjarenbegroting erbij komt - en die ook nog eens verder zal stijgen. Dit jaar kan dat nog betaald worden uit het positief saldo dat verwacht wordt, maar voor de komende jaren, met name vanaf 2026, ziet het er een stuk somberder uit, want dan is al een stevig tekort op de begroting berekend (€ 450.000,- in 2026). En ook de uitbreiding van de griffie, die onlangs door de meerderheid van de raad is goedgekeurd, levert een extra uitgavenpost van ca. € 200.000,- per jaar op. We zijn zeer benieuwd hoe dat allemaal op termijn betaald kan worden. 

Het komt wel goed …… of niet?

Het huidige College van B&W en de coalitiepartijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA gaan ervan uit dat de landelijke overheid te zijner tijd met meer geld over de brug zal komen en dat alle gemeenten een hogere rijksvergoeding (het zgn. Gemeentefonds) zullen ontvangen. Een houding van ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Maar zeker is dat nog lang niet en er zijn ook geen signalen vanuit Den Haag dat dit wél gaat gebeuren. De vraag is ook hoe een nieuwe regering hiermee om zal gaan. Dus of dit dreigende probleem tijdig opgelost kan worden en het berekende begrotingstekort zal verdwijnen is nog lang niet zeker.

Dreiging niet-sluitende begroting

Wat als die oplossing er niet komt? Forse bezuinigingen? Wederom verhoging van de OZB om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen? We zijn nu al qua lasten voor de inwoners de duurste gemeente van Limburg en een van de duurste van het land.

De fractie BRUG-M heeft keer op keer betoogd dat de gemeente Meerssen te klein is om zelfstandig te blijven. Daarvoor ontbreken de financiën, maar ook zijn de diverse maatschappelijke dossiers en uitdagingen te complex om die als kleine gemeente aan te kunnen. Nog meer personeel aantrekken om dat wel te kunnen kost ook weer meer geld, maar is ook uitermate moeilijk bij de huidige arbeidsmarkt: alle gemeenten vissen in dezelfde vijver en komen mensen tekort. Krachtenbundeling via de vorming van grotere gemeenten is volgens onze fractie de enige verstandige keuze.