VOORSTEL UITBREIDING PERSONEEL VOOR € 900.000,- AANGENOMEN MET TEGENSTEM VAN BRUG-M

De situatie:

Tijdens de raadsvergadering van november 2023 werd de gemeentelijke begroting voor het jaar 2024 vastgesteld. Onderdeel daarvan was het budget voor de inhuur van extern personeel, dat soms nodig is bv. om tijdelijke vacatures in te vullen of omdat zij een bepaalde deskundigheid hebben die nodig is. Dat budget werd door de huidige coalitie van Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA teruggebracht van € 400.000,- naar € 250.000,- en daarmee zou het College van B&W het moeten doen.

We zijn inmiddels nog geen half jaar verder. Na 4 maanden komt er een voorstel van het College van B&W om het budget voor de inhuur van extern personeel tot het einde van dit jaar uit te breiden met € 900.000,- (!!) en dit te betalen uit de algemene reserves.

Dat lijkt wel een boekhoudkundige truc: eerst het budget verlagen om de begroting sluitend te krijgen en vervolgens tijdens het jaar het budget fors verhogen en dit niet te betalen via de structurele begroting, maar uit de algemene reserves te halen. En die truc wordt nu al diverse jaren toegepast. Zoiets noemen wij vertroebeling van de structurele begroting. Wij vragen ons af hoe het kan dat de provincie als toezichthouder dit accepteert en hierover geen opmerkingen maakt. 

De oorzaken zijn volgens het College de reguliere vacatures die niet ingevuld kunnen worden (geen geschikte mensen op de arbeidsmarkt te vinden) en het hoge ziekteverzuim onder het vaste personeel. Dus moeten er extern mensen gezocht worden die zich laten inhuren voor een hoger bedrag dan dat vast personeel kost.

Deze gang van zaken toont eens te meer aan hoe groot de druk op kleine gemeenten is en hoe kwetsbaar deze kleine gemeenten zijn. Volgens BRUG-M dienen we niet enkel te kiezen voor een korte termijn-oplossing, maar dienen we na te denken over de diepere oorzaken en de visie over de toekomst van de gemeente.

Dan de raadsvergadering. Vanuit de coalitiepartijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA geen enkel kritisch woord over het Collegevoorstel - zonder enige kritische kanttekening werd het collegevoorstel gesteund. Er wordt dus wederom geld - uiteindelijk gemeenschapsgeld van inwoners - in de ambtelijke organisatie gepompt om het hoofd boven water te houden. De fractie BRUG-M is het zeer oneens met deze aanpak en heeft tegen het collegevoorstel gestemd.