EXTRA-RAADSVERGADERING OP WOENSDAG 15 MEI MET O.A. DE GEMEENTELIJKE STEUN ad. € 28.000,- VOOR WIJNRESTAURANT OP RAAR

Op woensdag 15 mei vindt er een extra-raadsvergadering plaats, zulks op verzoek van de fracties BRUG-M en Het Origineel. Waarom deze extra-raadsvergadering?

Tijdens de raadsvergadering van 11 april had BRUG-M aangekondigd een motie in te willen dienen betreffende de financiële steun ad. € 28.000,- die het College van B&W heeft toegezegd aan de eigenaar van Wijndomein St. Remi - Raar ten behoeve van een Pop-up wijnrestaurant dat daar gerealiseerd wordt. In onze motie wordt voorgesteld die steun in te trekken.

Wat gebeurde echter?

In het Reglement van Orde is vastgelegd dat de raadsvergadering (doorgaans op donderdag) tot uiterlijk 23.00 uur duurt; is de agenda dan niet afgewerkt dan wordt er op de maandag daarna verder vergaderd. Om 23.00 uur was onze motie nog niet aan de orde geweest. We hadden dus verwacht dat die dan op maandag alsnog zou worden behandeld, maar tot onze verbazing besloot de meerderheid van de raad (lees: de coalitiepartijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA) die vervolgvergadering, ondanks eerdere afspraak, op maandag te annuleren.

Geen uitstel

Dat betekende dat onze motie pas op zijn vroegst tijdens de volgende reguliere raadsvergadering (op 29 mei) aan de orde zou kunnen komen.

Zo lang wachten met de behandeling van deze motie leek ons niet verstandig - het is van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid in deze kwestie komt. Dus hebben we, met steun van de fractie van Het Origineel, een extra-raadsvergadering aangevraagd. Voor een dergelijk verzoek is 1/5 van de raad nodig en dat aantal hebben we met onze fractie. De burgemeester heeft vervolgens, als voorzitter van de raad, een extra-vergadering uitgeschreven en de eerst mogelijke datum daarvoor bleek, door de tussenliggende meivakantie, woensdag 15 mei te zijn.

Dan de kwestie waar het om draait

Er komt een pop-up-wijnrestaurant op het Wijngoed St. Remi op de Raarberg te Meerssen. Er wordt daartoe een paviljoen tijdelijk neergezet voor een periode van 3 jaar en dit restaurant is 1 maand per jaar geopend (in de periode juni/juli), waar gasten dan terecht kunnen voor een exclusief diner-wijnarrangement. Op zich een prima initiatief, waarmee we de ondernemers die dit organiseren veel succes willen wensen.

Echter …
Het College van B&W heeft besloten de kosten van de aanleg van riolering en energievoorzieningen (van de openbare weg naar de perceelgrens) voor rekening van de gemeente te nemen. Kosten: € 28.000,-. Is dit een gemeentelijke verplichting? Nee.  
De verantwoordelijke wethouder heeft ook laten weten dat dit bedrag niet via het reguliere budget voor riolering en andere nutsvoorzieningen loopt, maar dat hij dit wil betalen uit het budget voor toerisme omdat dit restaurant volgens hem een impuls betekent voor het toerisme in Meerssen.

BRUG-M is het met die zienswijze absoluut oneens. Het is maar zeer de vraag is het toerisme in de gemeente Meerssen zoveel baat heeft bij dit pop-up-restaurant. Alsof bezoekers van het restaurant op Raar voor of na hun diner in grote getale Meerssen gaan bezoeken, laat staan de andere kernen - wij geloven daar niet in. Daarnaast menen wij dat voor € 28.000,- ook wel andere en betere zaken geregeld kunnen worden om het toerisme in de gehele gemeente te stimuleren.

Daarnaast …
Wat het College doet is financiële overheidssteun aan een individuele ondernemer. Europese regelgeving geeft aan dat dit niet is toegestaan. Maar ook zonder die regelgeving vragen wij ons af in hoeverre een dergelijke steun van de gemeente wel zuiver is ten aanzien van andere horecaondernemers - die zouden een dergelijke steun ook wel willen!

Verder dit:
Gelet op de prijzen voor de diner- en wijnarrangementen (beginnend vanaf € 145, - p.p.) zal dit restaurant zeer waarschijnlijk niet bezocht worden door mensen met een krappe beurs, maar eerder door de upper class en happy few. BRUG-M ziet geen enkele rol voor de gemeente om een dergelijk evenement voor een selectieve groep mensen financieel te ondersteunen, betaald uit gemeenschapsgeld van alle inwoners van onze gemeente. Als de menu-prijs met € 5,- zou verhoogd zijn was het bedrag van die € 28.000,- ook geregeld en was financiële steun door de gemeente niet nodig.

Besluitvormingswijze
Dan de wijze waarop het College van B&W het besluit om de ondernemer met € 28.000,- te steunen genomen heeft. Het is de gebruikelijke procedure dat collegebesluiten worden genomen op basis van een schriftelijk collegevoorstel dat ambtelijk wordt voorbereid en dat door diverse lagen van de ambtelijke organisatie wordt beoordeeld. Uit navraag zijn we erachter gekomen dat er géén dergelijk schriftelijk collegevoorstel lag, dus ook geen ambtelijke toetsing. De verantwoordelijke wethouder heeft dit tijdens de collegevergadering van 19 maart mondeling voorgesteld, nota bene in de rondvraag, en de andere collegeleden zijn daarmee akkoord gegaan. Een dergelijke gang van zaken is, zeker gelet op de hoogte van het bedrag, hoogst ongebruikelijk en daarom voor onze fractie onbegrijpelijk. BRUG-M vindt een dergelijke wijze van besluitvorming zeer onzorgvuldig.

Ook is uit navraag gebleken dat de ondernemer geen schriftelijk verzoek voor bekostiging van de aanleg van riolering en energievoorzieningen bij de gemeente heeft ingediend. Dit is blijkbaar besproken tijdens een onderhoud tussen wethouder en ondernemer en vervolgens is de wethouder daarmee naar het College gegaan. Zoiets riekt naar ‘handjeklap’ en ook daar heeft onze fractie grote moeite mee.

Geen verwijt aan ondernemer en initiatiefnemers

Met onze motie stelt de fractie BRUG-M voor om het collegebesluit terug te draaien.

De ondernemer en initiatiefnemers van dit tijdelijk wijnrestaurant nemen wij niets kwalijk. Het is hun goed recht om bij de gemeente aan te kloppen voor financiële steun. Het is echter aan het College van B&W en dan met name de verantwoordelijke wethouder om zorgvuldig met een dergelijk verzoek om te gaan en vervolgens verantwoording af te leggen voor hun besluit, zowel inhoudelijk alsook betreffende de wijze van besluitvorming. Dat dient dan te gebeuren tijdens de extra-raadsvergadering van woensdag 15 mei.