MOTIE VAN BRUG-M OVER HET UITVOEREN VANEEN EERDERE BETREFFENDE ONTMOETINGSPUNT DE KETEL VERWORPEN

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart jl. diende raadslid Jan Gulikers namens de fractie BRUG-M een motie (voorstel) in om het College van B&W op te dragen een eerdere aangenomen motie betreffende Ontmoetingspunt De Ketel ook daadwerkelijk uit te voeren. Een motie over een eerdere motie - een vreemde situatie die zelden voorkomt, maar in Meerssen kan het. Wat was er aan de hand? Gaat u er maar even goed voor zitten.

Wat voorafging

In het late voorjaar van 2023 - bijna een jaar geleden dus - ontstond er beroering onder de vrijwilligers en bezoekers van Ontmoetingspunt De Ketel in Meerssen-West, een van de huiskamerprojecten binnen de gemeente. Het College van B&W had nl. laten weten dat de coördinator van dit ontmoetingspunt, Nicole Ramakers, per 1 september van dat jaar niet meer in die functie werkzaam zou kunnen blijven. De gemeente had nl. met haar werkgever, de PIW-groep, een inleencontract gesloten dat in september van dat jaar zou verlopen en het College wenste dat contract niet te verlengen.

Dat verbaasde velen, met name de vrijwilligers en medewerkers van De Ketel, omdat zij allen heel tevreden waren over het functioneren van Nicole, die als coördinator De Ketel heeft opgebouwd en dit ontmoetingspunt tot een succes heeft gemaakt.

Volgens de toenmalig verantwoordelijke wethouder (Inge Smeets) zou Nicole echter niet in haar functie kunnen aanblijven en ook beweerde de wethouder dat deze opstelling van het College eerder als beleid door de raad was vastgesteld.

Raadslid Jan Gulikers stelde toen namens BRUG-M daarover diverse schriftelijke vragen aan het College en bracht dit ook ter sprake in vergaderingen van de gemeenteraad. Daaruit bleek dat de raad nooit een dergelijke beleidskeuze had gemaakt. De argumentatie van het College om Nicole weg te krijgen bij De Ketel bleef vaag en mistig.

Vrijwilligers en vaste bezoekers van De Ketel togen naar het gemeentehuis en dienden uit protest tegen het voorgenomen vertrek van Nicole Ramakers een petitie in bij de gemeente met de oproep aan het College om Nicole voor De Ketel te behouden.

Motie in juni 2023

Tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2023 diende Jan Gulikers namens de fractie BRUG-M een motie in waarin het College van de gemeenteraad de opdracht kreeg om een voorstel aan de raad te doen betreffende de coördinatie van alle huiskamerprojecten in de gemeente, waaronder De Ketel. Tevens was in die motie opgenomen dat het contract met de aanwezige coördinator, Nicole Ramakers dus, zonder meer verlengd diende te worden totdat dit nieuwe voorstel aan de raad was voorgelegd. 

Na een langdurig debat tijdens de raadsvergadering stemde een meerderheid van de raad uiteindelijk vóór de motie, die daarmee aangenomen was.

De rol van Lokaal DNA

Wat bij dit alles een rol speelde was dat Nicole naast coördinator van De Ketel ook raadslid is namens Lokaal DNA, de partij van …. wethouder Smeets. Je zou denken dat men dergelijke dingen kan scheiden en daar zakelijk mee zou moeten omgaan, maar zowel wethouder als fractie Lokaal DNA hadden het daar zichtbaar moeilijk mee. Zodanig dat de wethouder Smeets het dossier vanwege “de complexe politieke situatie” overdroeg aan collega-wethouder De Rond (van partij KIJK!!!), zo berichtte het College in september 2023. 

Uitblijven van een voorstel

Het College berichtte middels twee Raadsinformatiebrieven (RIB) in juli 2023 en januari 2024 aan de gemeenteraad over diverse acties die waren ingezet ten aanzien van de huiskamerprojecten en een adviesrapport dat was opgesteld. Maar nog steeds geen voorstel aan de raad…..

Tijdens een raadsbijeenkomst in januari 2024 vroeg raadslid Jan Gulikers aan wethouder De Rond hoe het zat met het voorstel over de coördinatie van de huiskamers dat aan de raad zou worden, conform de aangenomen motie van juni 2023. De wethouder liet weten dat dit voorstel er niet zou komen. De acties die ten aanzien van de huiskamers waren ingezet waren volgens haar voldoende en daar moest de raad maar tevreden mee zijn. Het contract met de PIW-groep was verlengd tot 1 april 2024 en zou dan aflopen. Indirect betekent dat alsnog het vertrek van Nicole Ramakers als coördinator van De Ketel per 1 april, maar dat werd er niet bij gezegd.

Tijdens de raadsbijeenkomst van 28 februari 2024 stelde raadslid Jan Gulikers dit opnieuw aan de orde en wederom gaf wethouder De Rond aan dat er geen voorstel naar de raad zou komen. Met andere woorden: het College zou de motie die in juni 2023 door de raad was aangenomen niet uitvoeren.

Tevens gaf de wethouder toen aan dat met de medewerkers van de diverse huiskamers, ook met die van De Ketel, een constructief overleg was geweest over de veranderingen en dat gebleken was dat iedereen achter de ingezette acties en nieuwe werkwijze stond.

Spreekrecht dhr. Peeters

De dag erna, 29 februari, was er weer een raadsbijeenkomst en toen maakte een vaste medewerker van De Ketel, dhr. Ton Peeters, gebruik van het spreekrecht. Hij gaf toen aan dat hetgeen wethouder De Rond de dag ervoor had beweerd over haar constructieve overleg met de medewerkers en vrijwilligers van De Ketel niet klopte. Volgens dhr. Peeters was het laatste gesprek met de gemeente in november 2023 geweest, waarbij zij hadden aangegeven het niet eens te zijn met de plannen van de gemeente. Daarna hadden zij in De Ketel niets meer van de gemeente vernomen.

Nieuwe motie

In de raadsvergadering van 14 maart jl. diende raadslid Jan Gulikers namens de fractie BRUG-M een nieuwe motie in, waarin het College van B&W werd opgeroepen om de eerder aangenomen motie (van juni 2023) alsnog uit te voeren. Concreet: alsnog een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen over de coördinatie van de huiskamers, zodat de gemeenteraad daar in het openbaar over kan spreken en een inhoudelijke behandeling, eventueel een debat mogelijk is. Dat is nl. nog steeds niet gebeurd.

Wat gebeurde?.... De coalitiepartijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA beschermden de wethouder en steunden mevr. De Rond in haar opvatting dat een voorstel niet nodig was. Met andere woorden: deze fracties stonden toe dat de wethouder willens en wetens de eerdere motie niet uitvoert. Dat is zelden vertoond, in elk geval zeker in de afgelopen 10 jaar dat BRUG-M actief is in de lokale politiek is dit niet voorgekomen. De nieuwe motie werd in stemming gebracht en de coalitiepartijen stemden tegen, dus motie verworpen en daarmee was ook de aangenomen motie van vorig jaar buiten werking gesteld.

Tot slot

De fractie BRUG-M vindt de hiervoor beschreven gang van zaken onbegrijpelijk en een smet op het werk van de gemeenteraad. Raadsleden van Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA die de mond vol hebben van dualisme en ‘de raad moet meer aan het stuur’ volgden in deze kwestie kritiekloos een buitengewone handelwijze van de wethouder en het College. Een motie van de raad niet uitvoeren gebeurt hoogst zelden en dan met zware argumentatie, maar in Meerssen kan dit blijkbaar gewoon.

O ja, het vertrek van Nicole Ramakers als coördinator van De Ketel gaat gewoon door. Een goed functionerende coördinator die door de vrijwilligers en vaste bezoekers van De Ketel geprezen wordt voor haar werk daar wordt afgedankt. Ook dát is het bittere resultaat van deze dubieuze gang van zaken.