MOTIE

betreffende Indiening zienswijze

op het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

en

tegen het Ontwerpbesluit Exploitatievergunning

op basis van de Wet Natuurbescherming

 

 

De gemeenteraad van Meerssen,

op 1 februari 2024 in vergadering bijeen,

 

kennisgenomen

  • van de raadsinformatiebrief van 9 januari 2024, waarin de Raad wordt geïnformeerd over de procedure, die moet leiden tot het Provinciaal Inpassingsplan, dat onder meer regels moet stellen voor het proefdraaien met straalmotoren van vliegtuigen op Maastricht Airport door een daar gevestigd onderhoudsbedrijf, die vervolgens duidelijk zijn en een handhaafbaar kader scheppen voor omwonenden;
  • van de eerder door het College van B&W op 9 maart 2022 bij het provinciebestuur ingediende zienswijze op het voorontwerp-PIP, waarin het College onder meer verwijst naar door de Raad aangenomen moties van 15 april 2021 en 10 februari 2022 over het proefdraaien in de open lucht en het onterecht niet meetellen van de cumulatie van de effecten van vliegverkeer in combinatie met grondgebonden activiteiten voor wat betreft de geluidsoverlast en de luchtkwaliteit;
  • van het voornemen van het College om ook tegen het ontwerp-PIP een zienswijze in te dienen, die vóór 8 februari 2024 bij het College van GS moet worden bezorgd;
  • van het voornemen van het College om vóór 10 februari 2024 ook een zienswijze in te dienen op het Ontwerpbesluit vergunningverlening exploitatie MAA , die gaat over de Wet Natuurbescherming m.b.t. de stijging van het aantal vliegbewegingen, dat vooruitloopt op het nog te verlenen Luchthavenbesluit en de daaraan verbonden MER;

 

overwegende:

  • dat met name de belangen van de bewoners van Ulestraten , Schietecoven en Moorveld aan de orde zijn op het punt van geluidsoverlast en (ultra)fijnstof ten gevolge van het proefdraaien met straalmotoren;
  • dat de regelgeving in het PIP ten doel moet hebben om deze overlast weg te nemen dan wel te minimaliseren;
  • dat volgens de toelichting door de portefeuillehouder de nog in te dienen zienswijze in dezelfde lijn zal liggen als de eerder in 2022 ingediende zienswijze, die ook door de gemeenteraad wordt onderschreven;
  • dat het voor de gehele gemeente de belangen niet gediend zijn met de stijging van het aantal vliegbewegingen (tot bijna 50.000 per jaar), zodat ook daar een zienswijze van het College ondersteuning verdient;

 

 

BESLUIT:

 

Als gemeenteraad zijnde de vertegenwoordigers van de inwoners van Meerssen de steun uit te spreken aan de door het College van Burgemeester en Wethouders in te dienen zienswijzen, welke steun ook door het College mag worden vermeld in de nog in te dienen zienswijze op het Ontwerp-PIP alsmede in de zienswijze tegen het ontwerpbesluit om een exploitatievergunning te verlenen voor Maastricht Airport voor 49.995 vliegbewegingen per jaar.

 

 

Aldus besloten

en gaat over tot de orde van de dag;

 

 

Motie ingediend door

Gerrit van der Bijl,

namens de fractie BRUG-M.