Verbinding
BRUG-M wil verbinding tot stand brengen binnen de Meerssens samenleving: verbinding tussen gemeentebestuur en burgers, maar ook tussen inwoners onderling. Ook verbinding tussen de vijf kernen waaruit de gemeente bestaat. Verbondenheid zorgt voor het gevoel van saamhorigheid en beide zijn uiterst belangrijk voor het ontwikkelen van gemeenschapszin. Het denken in kampen levert weinig perspectief op, het zoeken naar verbinding en het werken vanuit verbondenheid juist wel.
Betrokkenheid
Waar mensen zich betrokken voelen zullen ze zich ook inspannen om een bepaald doel te bereiken. Het is van groot belang dat het gemeentebestuur mensen zo vroeg mogelijk betrekt bij het ontwikkelen van beleid, bij het oplossen van problemen, bij het uitvoeren van activiteiten, e.d. De betrokkenheid van burgers is van groot belang voor het creëren van een breed draagvlak. Geen besluiten die van bovenaf over de hoofden van mensen worden uitgestort, maar mensen betrokken maken en daarmee draagvlak creëren.
Respect
Mensen verschillen van elkaar. Opvattingen van mensen kunnen divers zijn, elk vanuit zijn eigen achtergrond, eigen overtuiging en eigen waarden. Verschillen in opvattingen tussen mensen of groeperingen kunnen heel waardevol zijn omdat ze kunnen leiden tot discussie, nog beter tot dialoog en daardoor tot verdieping. Van groot belang is dat dit met respect voor elkaar gebeurt. Een debat mag fel op de inhoud zijn, maar elk mens verdient een respectvolle behandeling, ook bij een fel debat. Daar hoort niet het ‘op de persoon spelen’ bij.
Openheid
Openheid en transparantie is van groot belang voor een positief georiënteerde samenleving. Het gemeentebestuur heeft daar een voorbeeld functie in te vervullen: geen verborgen agenda’s, geen doofpotcultuur, geen achterkamertjespolitiek en geen besloten vergadering, maar open en transparant berichten aan de burgers over de diverse beleidsonderwerpen, over problemen, over ontwikkelingen, e.d. Openbaar bestuur moet ook werkelijk openbaar zijn en dus te volgen voor burgers.
Verantwoordelijkheid
Het gemeentebestuur dient haar verantwoordelijkheid te nemen bij allerhande zaken die spelen, dient helder te maken wat de burgers kunnen en mogen verwachten. Niet de kop in het zand steken, maar helder maken waar men voor staat, hoe men problemen gaat aanpakken. Maar ook : verantwoording afleggen aan de burgers. Dat geldt voor zowel college van B&W alsook de leden van de gemeenteraad. Maar het geldt ook voor de burgers: ook die dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en niet alle problemen op het bordje van de (lokale) overheid te leggen. Waar instanties of personen hun verantwoordelijkheid niet nemen dienen zij daarop gewezen te worden. Het gaat dus op het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording, elke dag opnieuw.
Moreel besef
Elk mens heeft een ‘ingebouwde antenne’ die hem of haar laten aanvoelen of iets wel of niet oké is. Het is van belang dat mensen, ook in de politiek en openbaar bestuur, elkaar voortdurend spiegelen, elkaar feedback geven. Elkaar de vraag stellen: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Geloofwaardigheid is dan van belang, evenals trouw blijven aan jezelf en aan je beloften richting kiezers. Geen besluit omwille van macht, partijbelang of persoonlijk gewin maar omwille van morele principes. Geen besluit op basis van emoties, maar komen tot evenwichtige en zorgvuldige besluiten die ook innerlijk ‘goed’ voelen.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Verbinding
 • Betrokkenheid
 • Respect
 • Openheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Moreel besef

Onze leden in de gemeenteraad Meerssen

Oktober 2013
Over BRUG-M
BRUG-M is een politieke partij in de gemeente Meerssen met 5 raadszetels.
BRUG-M is in oktober 2013 opgericht.