Wat vindt BRUG-M van de financiële ondersteuning met € 28.000 voor de eigenaar van wijngoed Raar Saint Remy ten behoeve van het luxe “restaurant op het land”

 

De feiten:

In de openbare besluitenlijst van Burgemeester en Wethouders van 19 maart 2024 lezen wij, dat in de rondvraag een bijdrage van maximaal € 28.000 wordt toegekend aan de eigenaren J. en A. Claessens van het wijngoed Raar Saint Remy voor het aanleggen van de energievoorziening en een rioolaansluiting van de openbare weg naar het Wijngoed Raar Saint Remy om aldaar gedurende de zomermaanden door een ondernemer een pop-up-restaurant te laten exploiteren;

 

 

Op zich genomen vindt onze fractie dit een prima initiatief, ook al is dit zeker niet toegankelijk voor de gemiddelde Meerssenaar, met tarieven voor het eten in het weekend van 145 tot 165 euro per persoon.

 

Er is nog wel een omgevingsvergunning nodig voor dit restaurant ondanks de strijdigheid met het bestemmingsplan en de verkeersaantrekkende werking in het gehucht Raar.  Denk ook aan een parkeerplaats voor zeker 60 auto’s op agrarisch gebied.

Wij horen graag van de wethouder ruimtelijke ordening hoe hij dat binnen twee maanden gaat regelen.

Iedere andere aanvrager van een vergunning zou tevreden zijn met zo’n snelle afhandeling.

 

Als de restaurantexploitant liever niet- zoals destijds in Voerendaal -een dieselstroomaggregaat en mobiele toiletvoorziening heeft, dan begrijpen wij dat, maar dan zijn er maar twee mogelijkheden om dat te doen.

Dat is

1.óf de restauranthouder gaat het zelf bekostigen… meest voor de hand liggend en gaat dat dan in de menu-prijs onderbrengen.

2.óf hij vraagt aan de eigenaar van de wijngaard om daarvoor te zorgen. De eigenaar gaat zorgen voor de energievoorziening (elektra via Enexis) en rioolaansluiting via de gemeente en betaalt dan voor de rioolaansluiting aan de gemeente

Hij kan dat dan geheel of gedeeltelijk doorberekenen aan de restauranthouder.

Maar wat doet de eigenaar van de wijngaard, toch zeker niet armlastig, die bellen waarschijnlijk de CDA-wethouder, die dat vervolgens nota bene tijdens de rondvraag met het College gaat regelen.

 

En dan komen onze bezwaren tegen dit handelen van de portefeuillehouder economie de heer L.Bongarts en het besluit van het College.

Allereerst is het vreemd te constateren dat zo’n uitgave in de rondvraag geregeld wordt, zonder deugdelijke ambtelijke advisering op argumentatie en op het aangeven van een deugdelijke financiële dekking.

 

Tijdens de commissievergadering liet hij al merken dat de dekking nog niet eens goed was afgesproken.

Eerst ging het alleen ten laste van de post economie en vijf minuten later van Economie én ten laste van het rioolfonds.

Uitgaven vanuit het rioolfonds vinden echter hun basis in het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan). In dat plan staan deze meters niet. Bovendien gaat het niet alleen over een bijdrage aan riool maar ook de nutsvoorziening elektra!!!

 

Wij vinden dat dat zeker niet door de gemeente betaald moet worden. Daarmee wordt de eigenaar van de wijngaard ongerechtvaardigd verrijkt, immers zijn grond wordt meer waard met deze nutsvoorziening!

De wijngaard krijgt daardoor meer gebruiksmogelijkheden, dat mag zeker maar niet ten laste van de inwoners van Meerssen.

En daar kunnen wij als volksvertegenwoordiger toch niet aan meewerken? Hoe leg je dat nu en straks uit aan de kiezer.

 

Er zijn vele andere activiteiten die een ondersteuning vanuit belastinggeld verdienen, die dan wel voor meer inwoners van Meerssen toegankelijk zijn.

Om hier diners van in het weekend van € 145 tot ¡65 euro per persoon mogelijk te maken vinden wij veraf staan van onze opdracht om de belangen van onze inwoners te bewaken.

 

De CDA-wethouder gelooft in een sprookje met zijn onbewezen en niet onderbouwde stelling dat dit een toeristische impuls voor Meerssen zou zijn.

Voerendaal is dankzij dat pop-up-restaurant zeker niet in de vaart der volkeren omhooggestuwd. Waar de wethouder dat vandaan heeft? Er zou een “belevingshub” komen, een woord dat wij nergens hebben kunnen vinden. Fantasie van de wethouder?

 

Als er een echte toeristische impuls is die algemeen erkend is dan is dat voor Meerssen de Basiliek en de Markt. Dat zou een bestuurlijke ondersteuning verdienen…

Maar wat gebeurt: deze wethouder toerisme komt met voorstellen voor tarieven van precario voor de terrassen op de Markt, die het terrassenbeleid helemaal onderuithaalt. Gelukkig is dat onder druk ingetrokken, maar toch leeft dat beeld bij de wethouder.

 

Tenslotte stapt hij wel heel gemakkelijk over de Europese regelgeving heen van verboden staatssteun. Hier wordt door toedoen van dit besluit één enkele ondernemer financieel gesteund, en dat is verboden als oneerlijke concurrentie. Dit is geen generieke maatregel, waar iedere andere wijnboer een beroep op kan doen.

Zijn tegenbewijs ging in de commissievergadering niet verder dan: “wij denken daar anders over”. Wat een slordige onderbouwing, en dan hebben wij nog netjes gezegd. Dat vergroot het vertrouwen in de politiek zeker niet.

 

Kortom hier wordt naar onze mening geld weggegeven dat elders in de gemeente veel meer mensen had kunnen bereiken, die dat veel harder hadden kunnen gebruiken. Denk aan de huiskamers of de Ketel.

Daarom hadden wij een motie aan de Raad willen voorleggen om terug te komen op deze toekenning van de € 28.000.

Maar door het Reglement van Orde aan de kant te zetten, heeft de coalitie de hete aardappel van het bordje gegooid.

 

We hebben het vaker gezegd : hier heerst de macht van het getal!


De vanwege tijdgebrek niet-ingediende motie: (zie hieronder)

 

 

 

 

 

 MOTIE

Afwijzing bijdrage energievoorziening en riolering

€ 28.000 voor Pop-Up-restaurant

 

Kennisgenomen

            Van het besluit van burgemeester en wethouders van 19 maart 2024 waarin een bijdrage van maximaal € 28.000 wordt toegekend aan de eigenaren van het wijngoed Raar Saint Remy voor het aanleggen van de energievoorziening en een rioolaansluiting van de openbare weg naar het Wijngoed Raar Saint Remy aan het adres Raar 49-B om aldaar gedurende de zomermaanden door een ondernemer een pop-up-restaurant te laten exploiteren;

            Van de motivering door de portefeuillehouder, wethouder L.Bongarts tijdens de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomst op 28 maart 2024 dat deze financiële ondersteuning gemotiveerd werd door de vestiging van een pop-up-restaurant te zien als een toeristische impuls voor de gemeente Meerssen en dat daarmee een bijdrage van de gemeentelijke overheid werd gerechtvaardigd;

            Van de mededeling van de griffie dat het College deze beslissing spontaan heeft genomen in de rondvraag van de collegevergadering op voorspraak van de portefeuillehouder zonder ambtelijke voorbereiding en zonder financiële toets;

 

Overwegende

           Dat het op zich genomen een prima initiatief is om daar een pop-up-restaurant tijdelijk in de zomer te exploiteren, maar dat het normaal zou zijn dat de kosten van nutsvoorzieningen al dan niet via de eigenaren van de locatie ten laste van de ondernemer van het restaurant zouden moeten komen;

Dat het ondersteunen van een enkele ondernemer in strijd is met Europese regelgeving, zoals is vastgelegd in Artikel 107 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Rome, 25-03-1957;

Dat deze bijdrage in de energievoorziening en riolering voor een perceel dat een agrarische bestemming heeft, nu tot een ongerechtvaardigde verrijking leidt van de eigenaren van de wijngaard nu daar op grond met een agrarische bestemming een commerciële activiteit kan plaatsvinden;

           Dat bovendien de motivering van een toeristische impuls onvoldoende is onderbouwd omdat naar verwachting de bezoekers van zo’n Pop-Up-restaurant             aldaar eten en drinken en daarvoor of daarna geen bestedingen meer zullen doen in de gemeente Meerssen;

           Dat de motivering ook niet is onderbouwd, omdat er voor deze incidentele activiteit geen structurele toeristische impuls valt af te leiden;

           Dat bovendien de toegankelijkheid van dit restaurant bepaald niet laagdrempelig zal zijn, gelet op de menuprijzen van in het weekend minimaal € 145               per persoon;

           Dat een inwoner volgens de tarievenverordening openbare werken alleen al voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering al € 735 per strekkende                 meter moet betalen;

           Dat dit een tijdelijke voorziening betreft, waar ook andere technische voorzieningen op eigen terrein door de restaurant-exploitant mogelijk te realiseren             zijn;

           Dat een uitgave ten laste van de gemeentelijke begroting en dus ten laste van de inwoners van Meerssen daarvoor niet gepast is en dus dient te                       worden ingetrokken;

           

BESLUIT

 

Het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen het eerdere besluit althans op het onderdeel van een gemeentelijke bijdrage aan de eigenaren van de wijngaard in te trekken en hen daarover terstond te informeren;

 

En gaat over tot de orde van de dag;

 

Fractie BRUG-M