UITBREIDING GRIFFIE: VERWONDERING BIJ DE FRACTIE BRUG-M

De meerderheid van de gemeenteraad wil de kwaliteit van het debat verbeteren door een andere vergaderwijze in te voeren, het zgn. BOB-model, met drie fasen: Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming. In beginsel is de fractie BRUG-M het eens met die aanpak, maar zoals die nu is uitgewerkt, daar kan de meerderheid van onze fractie niet mee akkoord gaan.
Zo vindt de meerderheid van de raad dat in het kader van die nieuwe aanpak de griffie meer taken moet gaan doen voor de gemeenteraad. De griffie gaat dan o.a. diverse bijeenkomsten voor de raad organiseren die nu nog onder verantwoordelijkheid van het college gebeuren. Vanwege deze taakverruiming van de griffie moet - althans: dat vindt de meerderheid - de griffie worden uitgebreid naar 7 functionarissen met een totale formatie-omvang van 5,0 fte (is nu 2 fte). Voor het jaar 2024 gaat dat minimaal € 180.000,- kosten.
Naar onze mening is het College van B&W - als dagelijks bestuur volgens de Gemeentewet daartoe aangewezen - verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, daarvoor ook uitgerust met een ambtelijke organisatie.
De griffie krijgt een eigen communicatieadviseur en communicatiemedewerker, terwijl de gemeente al een afdeling Communicatie heeft. Twee aparte teams dus voor communicatie - we vragen ons af hoe dat gaat verlopen? Ook komt er een raadsadviseur, een nieuwe functie - maar is de griffier niet de eerste adviseur van de gemeenteraad?
De coalitiepartijen wilden de bezwaren van onze fractie sussen door te stellen dat de invoering van deze nieuwe functies ‘maar een experiment is’ dat we eind 2024 gaan evalueren. Dan pas besluit de raad of dit wordt voortgezet. De fractie BRUG-M voorspelt echter dat deze stap over een jaar niet teruggedraaid zal worden. En ook als dat toch gebeurt: een experiment voor minimaal € 180.000,- is een dure zaak.
Overigens: die € 180.000,- is een berekening die BRUG-M gemaakt heeft. Normaliter heeft elk raadsvoorstel een financiële paragraaf, waarin wordt aangegeven wat de kosten zijn en uit welk budget die betaald worden. In dit raadsvoorstel om de griffie fors uit te breiden ontbrak tot onze verbazing die financiële paragraaf. De raad heeft dus een besluit genomen waarvoor niet bekend is wat de kosten zijn noch waaruit die betaald worden - een ongekende gang van zaken!
Nog iets dat ons verbaasd heeft: gewoonlijk krijgen de verantwoordelijke wethouders in de raadsvergadering gelegenheid om hun opvatting te geven betreffende een raadsvoorstel en de betogen van de diverse fracties over dat voorstel. Voor het raadsvoorstel van de griffie-uitbreiding hebben we als fractie BRUG-M voorgesteld de wethouders voor resp. financiën en personeel aan het woord te laten. Echter: de coalitiepartijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA stemden tegen en aangezien zij de meerderheid in de raad zijn kwamen de wethouders niet aan het woord. Waren deze fracties bang voor een negatief advies van de wethouders? Hoezo transparantie van bestuur? Hoezo: een beter debat? Hoezo: een zorgvuldigere besluitvorming?
U begrijpt: de fractie BRUG-M heeft tegen de voorgestelde forse uitbreiding van de griffie gestemd. Dat gebeurde in meerderheid binnen de fractie. Een van onze fractieleden wil het traject in de voorgestelde vorm een kans geven en heeft voorgestemd.