HOE VERDER MET HET (DURE) TRAJECT ‘DE RAAD AAN HET STUUR’?

 

Het traject ‘De raad aan het stuur’ blijft de gemoederen in de raad (en wellicht ook binnen College en ambtelijke organisatie) bezig houden. De fractie BRUG-M is hier niet unaniem over; binnen de fractie wil raadslid Tiny Gorissen dit traject een kans geven, de andere fractieleden zijn ronduit negatief over dit traject. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn en dat is het ook niet: binnen onze fractie krijgt elke raadslid de ruimte om zijn eigen opvatting uit te dragen en hanteren we geen fractiediscipline, waarbij de meerderheid bepaalt en afwijkende standpunten niet getolereerd worden. Binnen BRUG-M willen we respectvol omgaan met verschillen in opvatting, al streven we wel naar consensus.

Waar in het onderstaande relaas staat ‘de fractie’ wordt de meerderheid van de fractie bedoeld.

 

Terug naar het traject ‘De raad aan het stuur’, waarover de meerderheid van onze fractie dus zeer ontevreden is. Dat komt niet in de laatste plaats door de extern adviseur, dhr. Bouman, die dit traject begeleidt. Hoewel ‘begeleidt’… deze adviseur stuurt vooral, drukt nadrukkelijk zijn stempel op het traject en de meerderheid van de raad volgt meestal gedwee.

 

Bedoeling van het traject is dat de raad meer gaat sturen dan tot nog toe het geval is geweest en ook actief wordt in de beleidsvoorbereiding. De fractie BRUG-M vindt echter dat voorbereiding en uitvoering van beleid in handen moet zijn van het College van B&W zijnde de professionele bestuurders. Als de opvattingen van dhr. Bouman gevolgd worden gaat de raad ons inziens op de stoel van het College zitten.

 

Ook gaat de raad op een andere manier vergaderen, althans: dat is de bedoeling. Daartoe zijn namen van bijeenkomsten veranderd en worden diverse commissies anders of nieuw ingericht. Inmiddels heeft dhr. Bouman nieuwe reglementen voor de diverse vergaderingen en commissies opgesteld. Onderdeel daarvan is dat spreektijden en interrupties in vergaderingen gemaximeerd en beperkt zijn. We hebben inmiddels al gemerkt dat deze wijziging het debat niet versterkt, maar eerder bemoeilijkt en zelf onmogelijk maakt. De fractie BRUG-M wordt in elk geval ernstig beperkt in haar mogelijkheden om inhoudelijk oppositie te voeren. Mogelijk was het de coalitiepartijen daar ook om te doen.


Ons raadslid Gerrit van der Bijl heeft aangetoond dat diverse onderdelen van die nieuwe reglementen niet deugen. Broddelwerk. Het zal dan ook moeilijk zijn om via die reglementen constructief en effectief te vergaderen. Onze kritiek werd echter door Bouman en de coalitiepartijen weggehoond. Of de kritiek werd erkend, maar dat leidde dan niet tot aanpassing van de nieuwe reglementen - onder het mom van: laten we het maar proberen en we zien dan wel.

 

Verder is het de bedoeling dat we als raad gaan werken volgens het BOB-model: beleidsonderwerpen worden dan door de raad behandeld via de fasen Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming. Op zich is onze fractie wel te vinden voor die aanpak, maar we zien dat die tot nog toe nauwelijks goed wordt uitgevoerd. Dialoog? Komt niet voor. Debat? Komt nauwelijks van de grond. De raad aan het stuur? Veelal volgen de andere fracties het College van B&W. Dus ook van dualisme is nauwelijks sprake.

 

Gevolg van de wijzigingen is dat de griffie behoorlijk is uitgebreid: van 2 fte naar 5 fte, van 3 medewerkers naar 7 (kostenplaatsje: € 200.000,-). Weliswaar tijdelijk omdat de nieuwe werkwijze nog een proef is, maar wij moeten nog zien of die aanstellingen over enkele maanden worden teruggedraaid. We zijn benieuwd hoe dit in de begroting voor de komende jaren terecht gaat komen.

 

Lange tijd stond de fractie BRUG-M alleen in haar kritiek op dhr. Bouman en zijn producten. De andere partijen in de raad, de coalitiepartijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA voorop, steunden deze extern adviseur en gingen vrijwel kritiekloos akkoord met de diverse wijzigingen die hij samen met de griffier doorvoerde. Sinds kort komen er echter ook van andere partijen signalen die duiden op ontevredenheid over het traject en over de rol van dhr. Bouman.

Inmiddels is wel al veel geld gespendeerd aan dit hele traject - maar of het echt leidt tot verbetering van het functioneren van de raad is maar zéér de vraag. De fractie BRUG-M ergert zich zeer aan de geldverspillerij, nota bene van gemeenschapsgeld dat eigenlijk ten goede zou moeten komen aan de inwoners van onze gemeente.

 

Tot slot: een van de doelstellingen van het traject was ook de verhoudingen binnen de raad te verbeteren. Dat is zeker niet gelukt: de verhoudingen zijn - zelfs door dit traject - eerder verslechterd dan verbeterd, mede door de rol van de extern adviseur.