HOE VERDER MET GEMEENSCHAPSHUIS ‘DE KOLLEKAMP’?

In oktober 2021 en februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten om voor gemeenschapshuis ‘De Kollekamp’ te Geulle-boven ca. € 600.000,- beschikbaar te stellen voor een grondige renovatie. Het ging toen om een stevige verbouwing, een grondige ‘facelift’ en het versterken van de horeca-functie.

 

BRUG-M kritisch.

De fractie BRUG-M heeft zich toen kritisch uitgelaten over de plannen, met name op het gebied van financiën, die wij niet voldoende onderbouwd en daardoor niet realistisch genoeg vonden en heeft toen ook ‘tegen’ gestemd - als enige fractie in de raad. Daarnaast vonden wij de plannen te ambitieus en te prestigieus, hoezeer we de inspanningen van het stichtingsbestuur dat dit gemeenschapshuis beheert ook waarderen.

 

BRUG-M niet verrast. De plannen waren niet reëel.

We zijn inmiddels 2 jaar verder. Het stichtingsbestuur heeft onlangs laten weten dat de eerder toegezegde bijdrage van de gemeente niet toereikend is en dat de geraamde kosten van de verbouwing veel hoger uitvallen. Die zijn nu berekend op € 1,9 miljoen. Dus wordt nu van de gemeente een veel hogere bijdrage gevraagd.

De fractie BRUG-M is niet verrast door deze ontwikkeling. Sterker nog: die hadden we verwacht na onze twijfels over het realiteitsgehalte van de eerdere plannen. Wat ons betreft: terug naar de tekentafel en daarmee bedoelen we niet het ontwerp, maar de planvorming in het geheel: wat voor een soort gemeenschapshuis willen we, waar hebben inwoners en verenigingen behoefte aan?

 

Een gemeenschapshuis voor Geulle-boven en Moorveld gedragen door inwoners.

Wat onze fractie betreft zou er in Geulle-boven en Moorveld samen een  gemeenschapshuis mogen zijn, mits dat gedragen wordt door de inwoners van deze kernen. En dat gemeenschapshuis zou wat ons betreft een functioneel, duurzaam, doelmatig en tevens sfeervol gebouw moeten zijn. Het is maar de vraag of daar dan ook horeca in moet.

Maar blijf met beide voeten op de grond.

Dan is het zaak een gedegen en realistische berekening te maken van de stichtingskosten (bouwkosten + kosten aanschaf inventaris), een meerjarig onderhoudsplan + begroting, een meerjarig plan voor de vervanging van de inventaris én een meerjarige exploitatiebegroting.

We zijn benieuwd naar het nieuwe voorstel van het College van B&W hierover en wachten de verdere behandeling in de raad met de nodige belangstelling af.