Artikel: Motie van BRUG-M om de termijn ter inzagelegging en indienen zienswijze voor het Ontwerp Bestemmingsplan Meerssen te verlengen niet aangenomen.

 

Tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2024 diende BRUG-M-raadslid Gerrit van der Bijl een motie in om de termijn voor de ter inzagelegging én voor het indienen van zienwijze betreffende het Ontwerp Bestemmingsplan Meerssen te verlengen. Wat is er nl. aan de hand?

Op  13 december 2023 werd officieel en formeel  door het College van B&W bekend gemaakt, conform de regelgeving, dat het Ontwerp Bestemmingsplan Meerssen gedurende zes weken ter inzage ligt en dat het tot 25 januari 2024 mogelijk is om een zienswijze in te dienen. Dat laatste moet een belanghebbende zeker doen als in dit plan de bestemming van het eigen perceel, maar ook van de directe omgeving, zou zijn veranderd - en dan zodanig is gewijzigd dat men daar straks - nadat de gemeenteraad dat zou hebben vastgesteld - ook bezwaar tegen zou willen indienen.

In die publicatie van 13 december werd het Ontwerp Bestemmingsplan omschreven als “een samenvoeging van bestaande bestemmingsplannen en een samenvoeging van de juridische regelingen uit die plannen.” Dus… niets aan de hand volgens het College, u kunt rustig gaan slapen, wij hebben niets veranderd, alleen zaken samengevoegd. Echter: in die publicatie wordt niets vermeld over wijzigingen van bestemmingen - terwijl die wel degelijk zijn geconstateerd! Kortom: een publicatie van de gemeente die inhoudelijk niet geheel juist was.

Dat alles kan betekenen dat belanghebbende inwoners in hun rechten beperkt worden en voor de gemeente dat het Bestemmingsplan vanwege zo’n procedurefout de eindstreep niet zou kunnen halen.

In de motie van BRUG-M werd voorgesteld de termijn van ter inzagelegging, alsook voor het indienen van een zienswijze te verlengen en zo het College van B&W  gelegenheid te bieden om de foutieve communicatie te herstellen en inwoners opnieuw – en dan correct – te informeren.

Helaas: onze motie kreeg geen steun van de andere fracties in de raad en werd dus verworpen. Blijkbaar heeft ons fractielid, Gerrit van der Bijl, de jurist in de fractie BRUG-M, in de beperkte spreektijd van 4 minuten (nieuwe vergaderregel sinds 1 januari, door de coalitie doorgezet), de andere raadsleden niet kunnen overtuigen.  Zelfs de motie mocht van de voorzitter niet worden voorgelezen. Vervolgens kreeg de wethouder van de voorzitter 8 minuten de tijd om zijn verhaal te doen over onze inbreng. Dus geen evenwicht in de gedachtewisseling tussen de indiener van de motie en het College.

Alle moeite dus voor niets. Teleurstellend, terwijl het doel toch was om de belangen van onze inwoners te dienen.