Motie

 

De gemeenteraad van Meerssen

In openbare vergadering bijeen op 14 december 2023

 

Kennisgenomen

van het ingekomen stuk van 9 november 2023 van de initiatiefnemer van het bouwplan in ’t Riet;

van de inhoud van dat verzoek aan de gemeenteraad om te bevorderen, dat het College samen met hen in gesprek gaat om alsnog tot een oplossingsgerichte aanpak te komen;

van de raadsinformatiebrieven van het College van resp.  19 oktober 2023 en 27 november 2023, waarin het College de Raad heeft geïnformeerd over het beëindigen van de samenwerking en een aankondiging is gedaan voor een besloten themabijeenkomst in januari 2024;

van het openbare BW-besluit van 28 november 2023 om een projectplan voor deze locatie verder te (laten) ontwikkelen met een werkbudget van € 120.000 terwijl het nog niet duidelijk is of de initiatiefnemer Rendiz zich al dan niet heeft neergelegd bij de door het College besloten beëindiging van het contact;

 

Overwegende

          Dat het voor de gemeenteraad ondoenlijk is om aan de hand van slechts de schriftelijke informatie van het College alsmede die van de initiatiefnemer een afgewogen oordeel te vormen of het al dan niet redelijk is om het College te vragen om andermaal een gesprek aan te gaan om tot een oplossingsgerichte aanpak te komen;

          Dat het in ieder geval gewenst is voor de kern Geulle en de daarvan afhankelijke verenigingen dat er binnen afzienbare tijd een herontwikkeling gestart zal worden op de braakliggende locatie;

          Dat de kans groter is om dat te bereiken met een initiatiefnemer die al vele kostbare en tijdrovende onderzoeken heeft verricht voor dat terrein en derhalve redelijk dichtbij het aanvragen van een omgevingsvergunning staat dan wanneer weer vanaf “0” gestart moet worden met een planontwikkeling;

          Dat het om die redenen gewenst is dat de gemeenteraad en de betrokken verenigingen/inwoners van Geulle zowel van Rendiz als van het College van Burgemeester en Wethouders in een openbare bijeenkomst bij voorkeur onder een neutraal en objectief voorzitterschap de mondelinge toelichting van beide zijden kunnen horen;

          Dat de gemeenteraad pas dan een afgewogen oordeel kan hebben over het verzoek van Rendiz om toch nog verder te spreken;

          Dat zo’n openheid over dit langjarige project bovendien ervaring kan opleveren voor volgende projecten in onze gemeente;

 

BESLUIT

 

Het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen om een openbare bijeenkomst te beleggen bij voorkeur in de kern Geulle, waar de gemeenteraad een mondelinge presentatie/toelichting krijgt over de ontstane situatie;

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

w.g.

 

Ingediend door Mr Gerrit van der Bijl

Fractie BRUG-M.