GEZAMENLIJKE MOTIE VAN BRUG-M EN LOKAAL DNA OVER TOETSING EENVOUDIG TAALGEBRUIK AANGENOMEN

Tijdens de raadsvergadering van 14 maart 2024 dienden de raadsleden Nicole Ramakers (Lokaal DNA) en Jan Gulikers (BRUG-M) gezamenlijk een motie (voorstel) in namens hun beide fracties. In deze motie werd voorgesteld om brieven en publicaties van de gemeente Meerssen door een extern deskundige te laten toetsen op eenvoudig taalgebruik.

Laaggeletterdheid en eenvoudig taalgebruik

Raadslid Nicole Ramakers van Lokaal DNA heeft al vanaf haar benoeming in maart 2022 regelmatig aandacht gevraagd voor eenvoudig taalgebruik door de gemeente. Dat kan volgens haar beter in raadsstukken (schriftelijk) en tijdens de raadsvergaderingen (mondeling), maar vooral in de diverse brieven aan inwoners en publicaties van de gemeente. Volgens Nicole hebben mensen die laag-geletterd zijn grote moeite om dit soort stukken te lezen en te begrijpen. Daardoor ontstaat het risico dat bepaalde groepen inwoners belangrijke brieven van de gemeente niet lezen of niet hierop reageren terwijl dat wel dringend nodig kan zijn. Eenvoudig taalgebruik dus, dat is wat Nicole wil.

Steun van BRUG-M aan Nicole

De fractie BRUG-M is het met Nicole eens en probeert haar waar mogelijk hierin te ondersteunen. Vorig jaar heeft Tiny Gorissen van onze fractie samen met Nicole al een motie hiervoor ingediend om het College op te roepen hier meer aandacht aan te geven. Een van de acties die daaruit volgden is dat ambtenaren van onze gemeente training krijgen in het gebruiken van eenvoudige en begrijpelijke taal.

Training en toetsing

Maar goede voornemens en ook het volgen van training betekent nog niet dat het de gemeente ook lukt om hierin daadwerkelijk verbetering te brengen. Het gaat immers om de vraag of en hoe al die extra aandacht omgezet wordt in concreet waarneembare resultaten. Daarom hebben Lokaal DNA en BRUG-M bedacht om hiervoor een extern deskundige, bv. een Neerlandicus, in te schakelen om diverse brieven en publicaties van de gemeente te toetsen. Die deskundige gaat dus brieven, folders, website-artikelen, nieuwsbulletins, e.d. van de gemeente lezen en dan beoordelen. Het wordt een steekproef van zo’n 15 documenten die de deskundige er willekeurig uitpikt, al is wel aangegeven dat de meeste te maken moeten hebben met het Sociaal Domein (WMO-, Jeugdzorg, Participatiewet).

Reactie College

Tijdens de raadsvergadering reageerde het College van B&W via de verantwoordelijke portefeuillehouder (burgemeester Clermonts). Zij gaf aan de uitvoering van de motie door te willen schuiven naar volgend jaar. Volgens haar is toetsing pas zinvol en effectief als de ambtenaren meer geoefend hebben en alle trainingen hebben gevolgd. De indieners, Nicole Ramakers en Jan Gulikers, gaven aan dat niet met haar eens te zijn; toetsing kan altijd zinvol zijn, het heeft weer wat de stand van zaken op dat moment is en kan daardoor leerpunten opleveren. Om de portefeuillehouder enigszins tegemoet te komen werd de motie aangepast door periode van toetsing te verschuiven van vóór de zomervakantie naar de maand oktober.

Motie aangenomen!

De motie werd vervolgens unaniem aangenomen. We zijn uiteraard benieuwd naar de uitvoering, de toetsing zelf dus en door wie dat gebeurt. Nog meer zijn we benieuwd naar de resultaten, want daarover wordt de raad te zijner tijd geïnformeerd, zo staat het in de motie.  En uiteraard informeren wij dan weer de inwoners.