MOTIE OM MAATREGELEN TEGEN WATEROVERLAST TE NEMEN AANGENOMEN

 

Het voorkomen en tegengaan van wateroverlast blijft een belangrijk onderwerp voor de gemeente Meerssen en haar inwoners.

Op 4 juni jl. heeft een presentatie plaatsgevonden van de organisatie Waterveiligheid en Ruimte in Limburg (WRL). In deze bijeenkomst ging het over mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden aan de Geulmond om een overstroming zoals in juli 2021 in de toekomst te voorkomen. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn er meerdere bijeenkomsten geweest, waarbij onze inwoners plannen naar voren konden brengen om dat doel te bereiken.

Na eigen analyse heeft de WRL die avond alle plannen besproken en vervolgens aangegeven wat volgens hen zinvol is en wat niet. De conclusie was dat er eerst onderzocht moest worden welke maatregelen er over de hele loop van de Geul getroffen moeten worden alvorens in te gaan op de vraag of er iets gedaan moet worden aan de Geulmonding. Pas eind 2027 zal die studie gereed zijn.

Voor de aanwezigen was dit zwaar teleurstellend. Immers: wat als tussentijds opnieuw een grote watertoevloed zoals in de zomer van 2021 gaat plaatsvinden? Wat zeker denkbaar is in deze tijd van klimaatverandering met toename van forse buien. Wie is dan verantwoordelijk?

Voor de gemeenteraad was een dergelijke uitkomst onaanvaardbaar. Tijdens de raadsvergadering van 27 juni jl. dienden alle fracties in de raad gezamenlijk een motie hierover in. Daarin werd het College van B&W opgedragen actie te ondernemen richting WRL om zgn. “no-regret”-maatregelen te treffen (bv. een geautomatiseerde vuilverwijderaar). Daarnaast achtte de raad het essentieel om noodmaatregelen te treffen om wateroverlast te voorkomen. Onze fractie heeft bij de behandeling van de motie een tekst  voorgesteld om niet uit te gaan van wateroverlast, maar de doelstelling van hoogwaterveiligheid na te streven. Immers, wateroverlast kan ook optreden in kelders, maar daar is door het nemen van maatregelen aan de Geulmond niets aan te doen.

De motie (zie bijlage) werd unaniem aangenomen, het College van B&W gaat er mee aan de slag.