Poging om in de Raad van 11 april 2024 in het ontwerp-Bestemmingsplan een wijziging aan te brengen mislukt.

Hoe de coalitie - ondanks veel begrip voor ons pleidooi - toch de wethouder volgt in hun stemgedrag, nadat de wethouder ons geen vrijheid gunde vanwege zijn ambtelijke advisering.

 

Ons fractielid Mr Gerrit van der Bijl had na het inspreken door de familie G.  -indieners van een zienswijze-  bij de commissievergadering zich verdiept in hun verzoek.

Het verzoek leek hem namelijk zo redelijk dat hij het initiatief had genomen om een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) op te stellen, dat een voldoende grondslag zou kunnen zijn om de zienswijze van de familie, die door het College niet gegrond werd verklaard, door de Raad toch gegrond te laten verklaren.

Na zijn toelichting vond de gehele fractie BRUG-M dit door het College ongegrond verklaren van die zienswijze zo onrechtvaardig, dat zij hem steunden bij het maken van dit amendement.

Met zijn juridische ervaring in de wetten en regels rondom bestemmingsplannen deed hij een breed geformuleerd voorstel aan de gemeenteraad, dat én aansloot bij het door de familie gedane verzoek én bovendien ook gebaseerd was op de eerste instemmende verbale en non-verbale reacties van andere fracties in de commissievergadering .

Waar ging het over.

De familie G. had in 1992 een perceel grond van de schoonouders, die daar vroeger in Geulle een winkeltje hadden, gekocht aan het adres Gank 5 in Geulle. Op dat weitje stond toen ook al een tuinhuisje van ca 25 m2, in de zestiger jaren vergund als bouwwerk met de bestemming tuinhuis. Deze familie heeft dit de afgelopen 30 jaar regelmatig als slaapplaats gebruikt en derhalve als recreatief verblijf. Nooit commercieel verhuurd, maar alleen voor zichzelf dan wel voor familie/vrienden laten gebruiken.

 

In al die jaren is er nooit door de omgeving geklaagd en evenmin is er door of vanwege de gemeente een handhavingsactie geweest vanwege dit met het geldende bestemmingsplan op zich strijdige gebruik.

Was er in de jaren vòòr 2016 wel op enig moment door de gemeente gehandhaafd, dan had de familie -daardoor gewaarschuwd-net als de buren op het adres Gank 7 een beroep gedaan op de coulanceregeling, die toen in Meerssen heeft gegolden en geleid heeft tot het legaliseren van een aantal illegale bouwwerken en strijdig gebruik. De familie woonde/woont bovendien in de buurt van Arnhem zodat zij het lokale blad, de Geulbode, ook niet lezen.

 

Als onderbouwing van het amendement werd een rapport van bureau Tonnaer bijgevoegd dat in 2016 ook voldoende had onderbouwd dat Gank 7 -het naburige perceel- ook de bestemming “verblijfsrecreatie” kon krijgen. Bovendien werd een verklaring van de naaste buren op Gank 4 bijgevoegd dat zij geen bezwaar hadden tegen voortzetting van het niet-commerciële gebruik van dit tuinhuis als slaapplaats, dus als recreatief verblijf.

 

Was er in de commissievergadering nog een sympathie voor dit idee, in de raadsvergadering verdween deze sympathie door een aantal uitspraken van de wethouder, die niets anders kon dan de adviezen van zijn medewerkers volgen, terwijl eenieder in zijn reactie wel kon begrijpen dat hij als persoon wel nog de sympathie had.

 

Uitspraken van hem, die overigens door van der Bijl alle werden weerlegd, zoals de beweerde precedentwerking, de rechtsongelijkheid en de zorgvuldigheid van het gemeentebestuur, brachten een aantal raadsleden aan het twijfelen, waarna zij uiteindelijk toch tegen dit amendement hebben gestemd.

Nota Bene één van hen gaf aan toch moeite te hebben met zijn tegenstem, “helaas ga ik tegenstemmen” zo luidde zijn uitspraak.

Het gaat te ver om deze discussie helemaal weer te geven. Mocht U geïnteresseerd zijn dan is het beluisteren van de streamingsband informatief op link: https://meerssen.notubiz.nl/vergadering/1169628 (vanaf 1 uur 27 minuten ).

 

Ondanks deze inzet van van der Bijl heeft de gemeenteraad dus geen gebruik willen maken voor het oplossen van dit stuk onrechtvaardigheid door wel gebruik te maken van het recht van de gemeenteraad om voorstellen -mits gemotiveerd en niet strijdig met de regelgeving- te wijzigen, het zogenaamde recht van amendement.

 

Een gedoogbeschikking zal wel door het College verleend worden, maar als voor een verbetering van het tuin/slaaphuisje een vergunning vereist is, dan zal eerst een voor hen kostbare bestemmingsplanwijziging moeten worden doorlopen. Dat is het effect van dit onrechtvaardige besluit.

 

Ook hier heeft helaas weer gegolden: de macht van het getal.