OPHEF OVER HET RAADSVOORSTEL PRECARIO

Enkele weken geleden ontvingen de raadsleden een voorstel van het College van B&W over de invoering van precariobelasting. Dit voorstel zou dan in de raadsvergadering van 14 maart behandeld worden. Over dat voorstel is de nodige ophef ontstaan, met name onder de horecaondernemers van de markt in Meerssen.

Wat is precariobelasting? Dat is een belasting die betaald moet worden voor het gebruik van grond die eigendom is van de gemeente. Het meest bekende voorbeeld is het neerzetten van horecaterrassen in de openbare ruimte, zoals op de markt in Meerssen. Voor het uitstallen van terrassen of winkelwaar op eigen grond hoeft uiteraard geen precariobelasting betaald te worden.

De fractie BRUG-M vindt het op zich redelijk dat betaald wordt voor het gebruik van grond die toebehoort aan een ander. Daar heeft de gebruiker dan ook het zgn. ‘vruchtgebruik’ van of commercieel gewin. Dus we zijn op zich niet tegen de invoering van precariobelasting.

Het gaat er echter om dat de tarieven die hiervoor gelden alleszins redelijk zijn en de ondernemers niet voor extreem hoge kosten stellen.

Daarnaast moet bij de tariefbepaling ook worden meegewogen dat horecaterrassen positief bijdragen aan de sfeer en leefbaarheid in de kern en belangrijk zijn voor de sociale cohesie onder inwoners (ontmoetingspunt!). Tevens zijn horecaterrassen belangrijk voor de lokale economie: de aanwezigheid van horecaterrassen trekt mensen aan die komen winkelen om daarna een terrasje ‘te pikken’. Al die aspecten dienen te worden meegewogen in de bepaling van het tarief van de precariobelasting. Zonder meer zou wat ons betreft moeten gelden dat deze belasting niet gebruikt wordt om andere uitgaven buiten het onderhoud van de betreffende openbare ruimte te betalen.

In het voorstel van het College van B&W zou voor de terrassen op de markt een tarief van € 10,- per m2 per maand gaan gelden. Een van de ondernemers liet weten dat het terras grenzend aan de gevel van zijn horecapand 50 m2 groot is en het hele jaar is uitgestald. De precariobelasting voor dit terras zou dan € 6.000,- bedragen. Daarvoor moet de ondernemer behoorlijk extra omzet maken om deze kosten weer ‘eruit te halen’. Terrassen van andere horecazaken zijn nog groter en daarvoor moet dus nog meer betaald worden. En dat alles is nog zonder de terrassen op het middenplein; daarvoor was het tarief nog niet bepaald. Duidelijk mag zijn dat dit tarief ondernemers voor een zware opgave stelt.

De horecaondernemers hebben fel geprotesteerd tegen de voorgenomen invoering van de precariobelasting en ook in de media is daarover de nodige ophef ontstaan. Tevens klaagden de ondernemers over het ontbreken van overleg van de gemeente met hen. Dat laatste heeft ons zeer verbaasd. Overleg met de groep ondernemers die dit betreft lijkt ons een vanzelfsprekendheid, maar is dus niet gebeurd.

De verantwoordelijke wethouder (dhr. Bongarts) is blijkbaar dusdanig geschrokken van alle kritiek dat hij de gemeenteraad verzocht heeft het voorstel van de agenda te halen en niet te behandelen. Het voorstel is inmiddels ingetrokken.

Onze fractie vraagt zich dan af hoe goed over dit voorstel is nagedacht en ook hoe het kan dat het college hiermee akkoord gegaan is – want uiteindelijk is het een voorstel van het College van B&W aan de gemeenteraad.

Of er een nieuw, aangepast voorstel komt is niet duidelijk en ook niet wanneer dat dan gaat gebeuren. Een merkwaardige gang van zaken.