Blogberichten BRUG-M

DE TIJD DRINGT !

De vroegst mogelijke datum voor een herindeling is 1 januari 2023. Maar dan móet er in september van dit jaar een principebesluit door beide gemeenteraden (van Meerssen en Maastricht) genomen worden. De wettelijke procedure om te komen tot een gemeentelijke fusie kent nl. een strak tijdpad. Gaan we door met het traject regiegemeente (en die lijn is nu ingezet) met een definitief besluit in  december van dit jaar, dan is fusie per 1-1-2023 niet meer haalbaar! Dat kan dan pas per 1-1-2027. Dan zit de gemeente Meerssen, op basis van de huidige feitelijke gegevens, tot die datum (nog 6 jaar!)

Lees meer ...
MENINGSPEILING ONDER INWONERS

 

BRUG-M diende tijdens de raadsvergadering van 9 juli een motie in om meteen na de zomervakantie een meningspeiling onder de inwoners te houden waarin aan de burgers gevraagd wordt welke optie hun voorkeur heeft: 1) verder gaan als regiegemeente in samenwerking met Maastricht óf 2) herindeling met Maastricht.

Dit voorstel kreeg van andere raadsfracties (behalve Het Origineel) de nodige kritiek, met opvoering van allerlei praktische bezwaren. Het College van B&W liet in een reactie echter weten dat zij een dergelijke peiling onder inwoners uitvoerbaar acht. Desondanks werd het voorstel toch weggestemd door o.a. KIJK!!! en CDA. En zelfs fracties

Lees meer ...
KADERNOTA

KADERNOTA

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli gaven KIJK!!!, CDA, Lokaal DNA en FOCUS in verschillende bewoordingen aan dat ze de Kadernota van het College te somber vinden, te negatief. ‘Een akte van onmacht’ werd de kadernota zelfs genoemd. BRUG-M is van mening dat de Kadernota een realistisch beeld geeft, onderbouwd met harde cijfers die aantoonbaar juist zijn. En met helder aangegeven risico’s die niet onderschat mogen worden.

Eén van die geschetste risico’s is inmiddels harde werkelijkheid geworden: de daling van het aantal leerlingen van het Stella Maris College werkt door in de vergoeding die de gemeente van de landelijke

Lees meer ...

BRUG-M vraagt zich af of de fracties die op 9 juli in de gemeenteraad vóór continuering van het traject regiegemeente hebben gestemd (KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS) zich überhaupt wel realiseren hoe groot de financiële opgave is en wat de gevolgen van hun keuze zullen zijn. Immers: bij een zelfstandige gemeente, ook als regieorganisatie, ligt de verplichting om een sluitende begroting te realiseren.

Het begrotingstekort was tot vlak voor de raadsvergadering nog berekend op € 700.000,- in 2021 en ca. 1 miljoen vanaf 2022. 
Inmiddels is echter bekend dat het tekort nóg groter wordt: het College

Lees meer ...
 

 

 
De gemeenteraadsvergadering van 9 juli kende een uiterst merkwaardig verloop. Vijf partijen - KIJK!!!, CDA, Het Origineel, Lokaal DNA en FOCUS - dienden gezamenlijk een motie (voorstel) in om het traject naar een regiegemeente voort te zetten. Dat betekent dat deze partijen inzetten op het voortbestaan van de zelfstandige gemeente Meerssen, waarbij de leden van het College van B&W, alsook de raadsleden hun functie behouden, maar de ambtelijke organisatie grotendeels wordt ondergebracht bij de gemeente Maastricht.
Het vreemde is dat twee fracties - Lokaal DNA en FOCUS - bij eerdere besluiten om te komen tot een regiegemeente
Lees meer ...
TINY HOUSES IN MEERSSEN

Op initiatief van BRUG-M raadslid Tiny Gorissen, werd samen met de fracties KijK!!! en Het Origineel , de motie Tiny Houses ingediend in de raadsvergadering van 18 juni.

Deze motie - die het realiseren van Tiny Houses in onze gemeente mogelijk moet maken- werd raadsbreed aangenomen.

Deze bijzondere vorm van kleinschalig en duurzaam wonen, is vooral voor starters en andere woningzoekenden op de woningmarkt van belang, omdat het hier gaat om snel te realiseren en betaalbare woningen. Wij hopen dat de plannen eind dit jaar meer concreet zijn uitgewerkt. We houden u op de hoogte!

Voor de motie: zie documenten.

BETOOG DOOR JACQUES ARNTZ NAMENS DE FRACTIE BRUG-M BIJ DE BEHANDELING VAN HET RAADSVOORSTEL 'BESTUURLIJK CONVENANT MEERSSEN-MAASTRICHT IN HET KADER VAN DE MOGELIJKE INVOERING VAN EEN REGIEORGANISATIE

tijdens de raadsvergadering van 17-06-2020

Voorzitter, geachte mede-raadsleden en geachte toehoorders via de digitale verbinding,

Zoals onze fractievoorzitter al bij de agendavaststelling heeft aangegeven vindt de fractie BRUG-M behandeling van het Bestuursconvenant in deze vergadering niet verstandig. Maar als het dan tóch moet, laat ik dan nu maar duidelijk maken wat onze fractie inhoudelijk van dit convenant én van het proces daaromtrent vindt.
En voorzitter, onze fractie realiseert zich dat we een andere standpunt ten aanzien van de regieorganisatie hebben dan onze coalitiepartners CDA, KIJK!!! en Het Origineel. In het bestuursakkoord dat we in 2018 met elkaar hebben gesloten zijn

Lees meer ...

Als de gemeenteraden van Meerssen en Maastricht samen zouden besluiten dat Meerssen een regiegemeente moet worden, wat betekent dat dan voor de inwoners van Meerssen?

ARGUMENTEN VOOR:
1.De huidige gemeente blijft zelfstandig.
(Meerssen blijft Meerssen)

2.De burgemeester, de wethouders en (burger)raadsleden mogen hun functie behouden.

3. De raadsleden mogen hun zetel behouden en dus raadslid blijven.

4. De ene keer in de vijf jaar dat een inwoner naar het gemeentehuis moet hoeft hij niet naar het stadskantoor van Maastricht maar naar het KCC op de Markt in Meerssen.

5.Het zou de personele problemen van Meerssen kunnen oplossen.

ARGUMENTEN TEGEN:
1.

Lees meer ...

EINDELIJK: EEN MARKT IN MEERSSEN ZONDER GEPARKEERDE AUTO’S ! 

Sinds het Pinksterweekend is parkeren voor auto’s op de Markt in Meerssen niet meer toegestaan (uitgezonderd 3 parkeerplaatsen voor gehandicapten) en wordt het gehele middenplein bezet door horeca-terrassen. De Coronamaatregelen hebben geleid tot een herinrichting van de markt, die vooralsnog tijdelijk is, maar wat BRUG-M betreft is dit de opmaat voor een blijvend iets. Auto’s hebben alleen nog toegang tot de Markt om mensen in en uit te laten stappen en dienen vervolgens via de achterzijde van de basiliek het plein te verlaten. De eenrichtingsstraat wordt geflankeerd door een rij mooi gevulde

Lees meer ...
TIJDELIJK ONTSLAG ALS RAADSLID VOOR DE FRACTIEVOORZITTER VAN BRUG-M

 

De fractievoorzitter van BRUG-M in de gemeenteraad van Meerssen Gerrit van der Bijl heeft aan de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester mevrouw Clermonts, volgens de regels van de Gemeentewet “tijdelijk ontslag” gevraagd. Dat is hem per 3 maart j.l verleend.

Dit “tijdelijk ontslag”, zoals de officiële formulering in de Gemeentewet luidt, is voor hem noodzakelijk om te werken aan de hartrevalidatie na een ingreep die onlangs heeft plaatsgevonden.
De Gemeentewet geeft deze mogelijkheid aan leden van de Raad als er sprake is van te verwachten herstel.
In de Raadsvergadering van 19 maart 2020 zal Angelique van Geel- Laven

Lees meer ...

 

De problemen met vuurwerk zijn actueler dan ooit.
Ook dit jaar met de jaarwisseling waren er weer vele incidenten met verregaande maatschappelijke gevolgen.
Als raadsfractie van Brug-M volgen wij deze discussie nauwlettend en ook wij vinden dat er veel betere en veel veiliger alternatieven moeten komen.
Om deze discussie ook in onze gemeente op gang te brengen, hebben we in november tijdens de Begrotingsvergadering een motie ingediend, samen met de fractie KijK.
Ook hier geldt: “HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS "!

Na enige discussie met de raadsleden en de burgemeester als portefeuillehouder, besloten we om de motie -

Lees meer ...

 

 

Bestuur, raadsleden, steunfractie en wethouder van Partij BRUG-M

wensen alle inwoners van de kernen Bunde, Rothem, Ulestraten, Geulle en Meerssen

EEN GELUKKIG EN GEZOND 2020 !

Ook in dit nieuwe jaar blijven wij ons op een betrokken, actieve en positief-kritische wijze inzetten voor het algemeen belang van de gehele gemeente Meerssen en al haar inwoners.

Verbinding, openheid en transparantie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid, duurzaamheid en moreel besef zijn daarbij onze kernwaarden.

 
 
 
 
Lees meer ...

 

In onze partij geldt dat elk raadslid zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en stemt ‘zonder last of ruggespraak’. Dát is voor BRUG-M democratie en zo is het ook eigenlijk in de wet bedoeld. Dat was ook het geval bij de besluitvorming over de regiegemeente. Drie fractieleden, te weten Jacques Arntz, Gerrit van der Bijl en Tiny Gorissen, stemden tegen, Sjraar Hovens stemde voor. Dat kon ook omdat er in het Bestuursakkoord geen afspraken waren gemaakt over dit dossier.

Wat betekent ‘regiegemeente’? Dat houdt in dat onze gemeente zelfstandig blijft, dus ook een eigen gemeenteraad, burgemeester en wethouders, en ook haar

Lees meer ...

In een openbare technische bijeenkomst van de gemeenteraad van Meerssen op 17 september 2019 heeft de fractievoorzitter van BRUG-M met koele cijfers aangetoond wat de kosten zouden zijn voor de inwoners van Meerssen als de Raad op 3 oktober 2019 zou besluiten dat Meerssen een “regiegemeente” moet worden. Het verschil tussen de opties (1) regiegemeente en (2) herindeling/fusie blijkt circa € 5.000.000 per jaar te zijn. De vraag is dus gerechtvaardigd of de “zelfstandigheid” van de gemeente ons € 5 miljoen euro per jaar mag kosten. Bent U geïnteresseerd om deze financiële toelichting te horen en met BRUG-M mee te

Lees meer ...
VRAGEN EX-ARTIKEL 40 INZAKE VLIEGVELD MAA.

Aan : het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meerssen

Betreft : Vragen ex-artikel 40 in het kader van het Reglement van Orde inzake vliegveld MAA en naar aanleiding van de Raadsinformatiebrief d.d. 15 mei.

Meerssen 17 juni 2019


Geacht College,

De ontwikkelingen m.b.t vliegveld Maastricht Aachen AirPort blijft ons zorgen baren en roept vragen bij ons op die betrekking hebben op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.Het is algemeen bekend dat per 1 april 2019 het gedoogbeleid van de verlengde baan naar 2750 meter - ingesteld op 6 december 2017 - is beëindigd.

Lees meer ...

Donderdag 23 mei 2019

Mevrouw de voorzitter,

Leden van de Raad,

Vanavond staat de behandeling van een ernstig en moeilijk onderwerp in deze raadsperiode op de agenda. Ernstig en moeilijk omdat het niet over materie gaat maar over functionarissen. Het zal niet meevallen om een goede mix te vinden tussen enerzijds te zeggen wat er gezegd moet worden en anderzijds geen onnodige beschadigingen aan te brengen.Als fractievoorzitter is aan mij de niet eenvoudige taak om dat op een zorgvuldige wijze onder woorden te brengen.

Vanuit die spagaat zullen wij samen op een waardige manier met elkaar moeten debatteren en aan

Lees meer ...

In de begrotingsvergadering van november 2018 heeft ons raadslid Tiny Gorissen een motie ingediend om de rente van de Kredietbank Limburg te verlagen voor onze inwoners. De motie werd door de hele gemeenteraad unaniem aangenomen.

Vorige week kregen we bericht dat het gelukt is!
Met terugwerkende kracht, vanaf januari 2019, hanteert de Kredietbank Limburg nu een rentepercentage van 2%. Dat was voorheen 12%.

Voor inwoners met een minimuminkomen, die soms noodgedwongen van een lening bij de Kredietbank gebruik moeten maken, betekent dit dat zij deze lening gemakkelijker en mogelijk ook sneller kunnen terug betalen.

Dit is goed nieuws in het

Lees meer ...

Mag ik uw aandacht vragen voor het volgende: 
Woensdag 20 maart a.s. zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Limburg. U kunt opnieuw uw stem uitbrengen en mee richting geven aan de wijze waarop uw belastinggelden worden besteed. De afgelopen 4 jaar zat ik namens de partij 50Plus in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Mede door mijn lidmaatschap van BRUG-M in de Raad van Meerssen kon ik een aantal zaken mee helpen opstarten. Zaken waar niet alleen de burgers van Meerssen, maar straks ook andere inwoners van Limburg veel plezier aan zullen beleven.

Zoals u zich allen ongetwijfeld

Lees meer ...

 

Het Persbericht van de Rekenkamer heeft tot de nodige commotie geleid en dat is ook begrijpelijk.

Wij, en andere partijen in de gemeenteraad, hebben geconstateerd dat er onjuiste en/of incomplete feitelijke gegevens (uit verslagen, mails e.d.) bij het rapport van de Rekenkamercommissie gebruikt zijn, en zijn van mening dat onjuistheden en incompleetheden van feitelijke informatie eerst gecorrigeerd moet worden. Dit kan leiden tot andere conclusies en adviezen van de Rekenkamercommissie. Het is daarom belangrijk dat waar nodig correcties en aanvullingen in het rapport opgenomen worden.

Vast staat ook dat de Rekenkamercommissie door een misverstand niet (helemaal) volgens de regels

Lees meer ...

Een loodzware agenda, dat was de eerste indruk bij ontvangst van de lijst met 25 agendapunten. Uiteindelijk lukte het toch nog om deze agenda binnen 5 uur af te wikkelen. Het meest in het oog waren de agendapunten tarief Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor 2019 en de discussie en besluitvorming over het vervolg van het zogenaamde Berenschot-rapport.

HET BERENSCHOT-RAPPORT.
Begin 2018 heeft dit adviesbureau volgens opdracht een rapport afgeleverd met als antwoord op de vraag hoe Meerssen het beste de komende 8 a 10 jaar nog de zelfstandigheid zou kunnen behouden.
Hun advies was om te overwegen om een regie-organisatie te vormen

Lees meer ...


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.