Blogberichten BRUG-M

Het College van B&W wil € 600.000,- uit de zogeheten algemene reserves halen voor de transformatie van de St. Agneskerk in de kern Bunde. De kerk, in het hart van de gemeenschap, zou een multifunctioneel cultureel centrum moeten worden, waar tevens ruimte voor de eredienst blijft (dus deels de functie van kerk behoudt), maar ook volop ruimte is voor verenigingen, evenementen en concerten. Een veelbelovend plan, dat in totaal zo’n € 1,8 miljoen gaat kosten.

Een gemeentelijke bijdrage van zes ton is een fors bedrag, dat op termijn terugverdiend kan worden door de verkoop van het huidige gemeenschapshuis van Bunde,

Lees meer ...

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni sprak de Meerssense gemeenteraad over het voorstel ‘Revitalisering organisatie gemeente’. Het College van B&W wil de komende jaren (vanaf 2022) fors gaan investeren in een uitbreiding van het gemeentelijk personeel. Het bedrag dat daarvoor nodig is loopt per jaar flink op, van € 800.000,- in 2022 tot uiteindelijk € 1,8 miljoen structureel per jaar vanaf 2025.

Op zichzelf geen gek idee: de ambtenaren van de gemeente lopen zich de benen onder het lijf vandaan, het ziekteverzuim is hoog en nogal wat mensen zoeken inmiddels hun heil elders. Daardoor dreigt de kwaliteit van het werk

Lees meer ...

In de raadsvergadering van 15 april 2021 heeft de gemeenteraad van Meerssen besloten zich uit te spreken tégen het proefdraaien  van straalmotoren in de open lucht op Maastricht Aachen Airport. Dat gebeurde via een motie die door de fractie BRUG-M was ingediend en die door een meerderheid van de raad (9-6) werd aangenomen.

BRUG-M-raadslid Gerrit van der Bijl gaf een toelichting op de motie en benadrukte in zijn betoog de wenselijkheid en noodzaak van een stellingname door de gemeenteraad. Hij wees daarbij op de geluidsoverlast, de stank en de vrijkomende fijnstof die dat proefdraaien veroorzaakt in de ‘achtertuin’ van diverse bewoners

Lees meer ...

In de raadsvergadering van donderdag 18 maart diende de fractie BRUG-M een motie (voorstel) in om de bezuiniging op de tegemoetkoming van de kosten voor een aanvullende zorgverzekering voor mensen met een bijstandsuitkering of minimuminkomen terug te draaien. Tevergeefs. Onze motie kreeg enkel steun van de fractie Het Origineel. De fracties van de vier coalitiepartijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS stemden tegen, waardoor de motie verworpen werd. De 4P-coalitie zorgde er zo voor dat deze bezuiniging in stand bleef.  We blikken in dit artikel terug op een merkwaardige gang van zaken, die onze fractie als teleurstellend en eigenlijk diep

Lees meer ...

In de raadsvergadering van donderdag 18 maart diende de fractie BRUG-M diverse moties (voorstellen) in én een amendement (voorstel tot wijziging van een voorstel van het College aan de raad). Enkele moties werden jammer genoeg niet aangenomen, maar diverse moties én het amendement kregen wél voldoende steun, zelf unaniem! Een overzicht:

AMENDEMENT BRIEF OVER RAPPORT VAN GEEL

Middels een amendement (wijzigingsvoorstel) van de fractie BRUG-M is de brief van de gemeente Meerssen aan het provinciebestuur over het Rapport Van Geel over de toekomst van MAA aangepast en aanmerkelijk sterker geworden. Verantwoordelijk wethouder IJff gaf aan dat hij de wijzigingen die

Lees meer ...

“ We hadden op meer gehoopt” !

Donderdagavond 25 februari heeft er een digitale bijeenkomst plaatsgevonden over het incident van afgelopen zaterdag.

Raadslid van Brug-M Tiny Gorissen, die bewoner is van de o.a. getroffen St. Josephstraat in Meerssen, nam samen met haar buurman Huub Meulenberg deel aan deze bijeenkomst.

Dit deden zij samen met een verslaggever van NOS radio, die Tiny benaderd had naar aanleiding van de brief van Brug-M. 

Daarin was de oproep gedaan aan de Provincie om de schadeclaims n.a.v dit vliegincident over te nemen, om zodoende de getroffen bewoners te helpen met een snelle en soepele afhandeling

Lees meer ...

Verslag van de extra-raadsvergadering van 8 februari over het aanbod van GS

Op maandag 8 februari vond er een extra-raadsvergadering plaats met als enige agendapunt het aanbod van de provincie Limburg. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) had nl. in een brief met de goedkeuring over de begroting tevens haar zorgen geuit over de financiële en bestuurlijke situatie van de gemeente Meerssen. GS deden het aanbod, zelfs in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, om het gemeentebestuur van Meerssen te ondersteunen, zowel met expertise als in financiële zin, om nogmaals onderzoek te laten doen naar de toekomstmogelijkheden voor de

Lees meer ...

 

   MACHT EN TEGENMACHT

Weet u het nog? Tijdens het debat in de Tweede Kamer, begin januari, over het debacle van de kinderopvangtoeslagen gaf Pieter Omtzigt (CDA) in stevige bewoordingen aan wat volgens hem absoluut noodzakelijk is voor een goed werkende democratie: macht en tegenmacht. Niet zomaar de macht in handen van een kabinet of coalitie leggen en een Tweede Kamer die gezapig volgt, maar een kritische houding en tegenmacht van álle Kamerleden, óók van de coalitiepartijen.

Pieter Omtzigt riep alle Tweede Kamerleden op hun controlerende rol waar te maken. Was dat eerder gebeurd in de toeslagenaffaire, dan

Lees meer ...

TEVENS VERSLAG VAN DE THEMABIJEENKOMST D.D. 19 JANUARI 2021 OVER DIE TOEKOMST  

Op dinsdag 19 januari werd een digitale themabijeenkomst gehouden over het aanbod van het provinciebestuur om de gemeente Meerssen te ondersteunen in een traject dat antwoord geeft op de vraag wat de toekomst van onze gemeente wordt. Daarom nam dhr. Dritty, lid van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Limburg en belast met het toezicht op de gemeentelijke financiën, deel aan deze bijeenkomst. De themabijeenkomst was bedoeld voor leden van de gemeenteraad, alsook voor burgerleden van de raadsadviesvergadering (RAV). Belangstellende burgers konden de themabijeenkomst via een livestreamverbinding

Lees meer ...
WIST U DAT ?......
 In het verleden hadden diverse verenigingen een clubblad (of zijn die er  
 nog?), vaak met de rubriek ‘Wist je dat?...   
 
Dit   keer   een   “Wist   u   dat’   van   Partij   BRUG-M   betreffende   het gemeentebestuur. Het gaat om diverse wetenswaardigheden, dus geen  
 ‘fake news’ of ‘alternative facts’, maar verifieerbare, aantoonbare feiten:  
 
WIST U DAT?....  
 ….  de gemeente Meerssen vanaf  september  2016  een bedrag van €  437.172,-   heeft   uitgegeven   aan   onderzoeken   over   de   toekomst- 
 bestendigheid van de gemeente, alsook over de regieorganisatie?....  
 
 …. de totale kosten van al die onderzoeken eigenlijk €  510.457,-  zijn,  maar dat de provincie daarvan € 73.285,- heeft bijgedragen?,,,,  
Lees meer ...
 
 De fractie BRUG-M heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W, de zgn. artikel 40-vragen, dit keer over de volgende onderwerpen:
 
1. Afschaffen tegemoetkoming in de kosten van een aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen:
Door de meerderheid van de raad, bestaande uit de fracties Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS (samen de 4P), is daartoe in november 2020 besloten, met tegenstem van BRUG-M en Het Origineel, maar klopte de informatie en argumentatie van het College en de voorstemmers wel?
De 4 P zijn rücksichtlos in hun bezuinigingen in het sociaal domein. Onze kwetsbare
Lees meer ...

Op dinsdag 19 januari vond een openbare themabijeenkomst plaats over de toekomst van onze gemeente. Deze bijeenkomst was voor belangstellende inwoners te volgen via livestream.

Aanleiding voor deze bijeenkomst is een brief d.d. 15-12-2020 van de provincie over de gemeentelijke begroting en het aanbod van Gedeputeerde Staten (GS) om de gemeente Meerssen te ondersteunen in het traject om te komen tot een keuze betreffende het toekomstperspectief van de gemeente. Vandaar dat dhr. Dritty, deputé van de provincie, deelnam aan deze thema-bijeenkomst. Hij heeft een toelichting geven op de brief van GS en vragen van raads- en RAV-leden beantwoordt.

 

Lees meer ...

 

Op woensdag 13 januari jl. heeft dhr. Rein Dupont totaal onverwacht na een wethouderschap van 2 maanden + 11 dagen zijn ontslag met onmiddellijke ingang ingediend, met enkel als toelichting: “vanwege persoonlijke omstandigheden”. Aan de media heeft de wethouder enkel nog aanvullend laten weten dat hij niet ziek is. De vage verklaring biedt ruimte voor speculatie en ruis - en dat lijkt ons niet in het belang van de gemeente Meerssen.

  PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN

Allereerst: er zijn áltijd persoonlijke omstandigheden die tot een dergelijk besluit leiden. Het is immers de afweging van een bepaalde persoon. Let wel: ‘persoonlijke

Lees meer ...
NIEUWJAARSWENS

BESTUUR, RAADSLEDEN, EN STEUNFRACTIE VAN PARTIJ BRUG-M
WENSEN ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE MEERSSEN
EEN GELUKKIG, GEZOND EN CORONAVRIJ 2021!

Ook in dit nieuwe jaar blijven wij ons inzetten voor:

Het algemeen belang van de gehele gemeente en al haar inwoners;
Een toekomstperspectief voor onze gemeente dat realistisch en duurzaam is.
Een krachtig en kwalitatief goed bestuur van onze gemeente.
Doordachte besluiten van college en gemeenteraad op basis van een zorgvuldige afweging van inhoudelijke argumenten en consequenties.
Transparantie en openheid in de lokale politiek en van het lokale bestuur.
De mensen die aangewezen zijn op voorzieningen in het sociaal domein,

Lees meer ...

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van het provinciebestuur heeft alle gemeenten in Limburg, dus ook de gemeente Meerssen, op 15 december jl. een reactie gestuurd betreffende de begroting, die een maand daarvoor bij de provincie moest worden ingediend. In die reactie van GS kunnen alle gemeente-besturen lezen welke toezichtvorm in 2021 voor hun gemeente geldt. De provincie houdt nl. toezicht op de gemeentelijke financiën en beoordeelt elk jaar de begroting van alle gemeenten.

  TOEZICHTKADER

Het  toezichtkader schrijft voor dat de begroting van elke gemeente realistisch én structureel in evenwicht dient te zijn. Structureel in evenwicht betekent: structurele lasten

Lees meer ...


Op donderdag 10 december vond de laatste raadsvergadering van het jaar 2020 plaats. Dit keer wederom digitaal via een beeldverbinding, uiteraard vanwege het coronavirus. BRUG-M wil in dit artikel terugblikken op hetgeen in deze vergadering zoal aan de orde kwam.

  FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR WINTERTERRASSEN HORECAZAKEN

Er lag een voorstel van het College van B&W om horecaondernemers financieel te ondersteunen in geval zij een winterterras willen realiseren om daarmee gedurende de winterperiode toch nog enige omzet te genereren binnen de beperkende coronamaatregelen van de rijksoverheid. Het gaat dan om een gemeentelijke subsidie van 25% van de werkelijke kosten voor een

Lees meer ...

VERVOLG BETOOG EERSTE TERMIJN BRUG-M

betreft: Bezuinigingen in het Sociale Domein uitgesproken door Tiny Gorissen, raadslid Partij BRUG-M

d.d. 11-11-2020

Voorzitter,

De fractie BRUG-M is zeer teleurgesteld over de voorgenomen bezuinigingen in het Sociaal Domein. We voelden deze al aankomen, omdat er al maanden door de fracties Kijk!!!, CDA en Lokaal DNA wordt geroepen dat er "iets" moet gebeuren om de kosten op dit gebied in te perken. Dat het zo niet verder kon gaan, dat kunnen ook wij beamen, echter wat wijzeer teleurstellend vinden, is dat er ad hoc-bezuinigingen zijn opgevoerd, zonder dat we daar in de Raad het

Lees meer ...

TWEEDE TERMIJN BRUG-M betreft:

Bezuinigingen in het Sociale Domein,uitgesproken door Tiny Gorissen, raadslid Partij BRUG-M

d.d. 12-11-2020

Voorzitter,

De fractie Brug-M heeft gisteren goed geluisterd. Helaas kunnen we niet anders dan concluderen, dat de bezuinigingen binnen het Sociaal Domein als sluitstuk voor deze begroting dienen.

lk zal uitleggen hoe ik tot deze conclusie kom:

1. Er heeft vooraf GEEN overleg plaats gevonden met de Adviesraad Sociaal Domein en u bent ook niet bereid om dit advies eerst afte wachten. Daarbij negeert u ook de inhoud van de brief van het de Adviesraad die wij onlangs mochten ontvangen. Hoe serieus neemt

Lees meer ...
ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTINGSVERGADERING 2020 ( 1)

 

BETOOG EERSTE TERMIJN BRUG-M
Uitgesproken door Jan Gulikers, fractievoorzitter Partij BRUG-M d.d. 11-11-2020

Voorzitter,

De begroting die thans voorligt kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen binnen het gemeentebestuur tijdens de afgelopen 4 maanden. Over die ontwikkelingen is het nodige gezegd en geschreven - dat ga ik nu niet herhalen. Over het verband tussen die ontwikkelingen en de thans voorliggende begroting wil ik wél een en ander zeggen. Daarnaast waren er tijdens de afgelopen periode ook ontwikkelingen in de USA, waar onlangs de presidentsverkiezingen plaatsvonden. Het lijkt wel of het trumpisme met al haar alternatieve feiten vanuit Amerika

Lees meer ...

 

Over begrotingsperikelen, coalitiebreuk, regieorganisatie, herindeling en het toekomstperspectief van de gemeente Meerssen.

In de afgelopen maanden is veel te doen geweest over de financiële situatie en het bestuur van de gemeente Meerssen. Coalitiebreuk, afgetreden wethouders, nieuwe coalitie en nieuwe wethouders, een sluitende begroting. Veel commotie door de diverse berichten en beweringen. Niet alles daarvan klopte, enige nuancering lijkt ons wel gewenst.

Partij BRUG-M wil een poging doen de nodige duidelijkheid te geven.

KADERNOTA

Jaarlijks wordt in juni door het College van B&W de zgn. Kadernota opgesteld. Met deze Kadernota wordt de raad geïnformeerd over de actuele financiële situatie van

Lees meer ...


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.