RAADSVOORSTEL: AGNESKERK BUNDE ALS MULTIFUNCTIONEEL CULTUREEL CENTRUM

RAADSVOORSTEL: AGNESKERK BUNDE ALS MULTIFUNCTIONEEL CULTUREEL CENTRUM

Het College van B&W wil € 600.000,- uit de zogeheten algemene reserves halen voor de transformatie van de St. Agneskerk in de kern Bunde. De kerk, in het hart van de gemeenschap, zou een multifunctioneel cultureel centrum moeten worden, waar tevens ruimte voor de eredienst blijft (dus deels de functie van kerk behoudt), maar ook volop ruimte is voor verenigingen, evenementen en concerten. Een veelbelovend plan, dat in totaal zo’n € 1,8 miljoen gaat kosten.

Een gemeentelijke bijdrage van zes ton is een fors bedrag, dat op termijn terugverdiend kan worden door de verkoop van het huidige gemeenschapshuis van Bunde, ‘De Auw Kerk’ en het besparen op de onderhoudskosten van dit gebouw. Voor de overige € 1,2 miljoen wordt gekeken naar de Provincie Limburg, het kerkbestuur en andere partijen.

Dit voorstel kwam in de raadsvergadering van 21 juni aan de orde en werd unaniem, dus ook met steun van de fractie BRUG-M, aangenomen. Zij het dat door inbreng van BRUG-M wel de nodige aanpassingen in het voorstel én in het uiteindelijke besluit werden gedaan.

Het voorstel was niet nieuw en lag in de lijn der verwachting: de mogelijkheid van een dergelijk multifunctioneel centrum te onderzoeken was eerder al als ambitie opgenomen in het bestuursakkoord van de vorige coalitie. In dat kader gaf toenmalig wethouder Gulikers reeds in 2019 opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek en onder zijn leiding werd een werkgroep van vertegenwoordigers van kerkbestuur, harmoniebestuur en Buurtnetwerk Bunde opgestart die dit proces aanstuurde.

Voorwaarden aan transformatie

Op aandringen van de fractie BRUG-M werd het eerste raadsvoorstel door het College aangepast en werden aan het beschikbaar stellen van die € 600.000,- bepaalde voorwaarden gesteld. Tot onze verbazing stonden die voorwaarden niet in het oorspronkelijke voorstel van het College, maar die werden dus in een tweede versie alsnog toegevoegd. Belangrijkste voorwaarde voor toekenning van het bedrag was het opstellen van een deugdelijk businessplan, inclusief meerjarige exploitatie-begroting, onderhoudsplan en investeringsplan.

Het gewijzigde voorstel was echter naar onze mening nog steeds niet volledig en dus heeft onze fractie twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend om dit proces beter te organiseren:

  • 1) Er moet een maximaal € 10.000,- ter beschikking gesteld worden aan de werkgroep vanuit de gemeenschap, zodat zij de nodige voorbereidingen kunnen organiseren en bekostigen.
  • 2) De verkoop van ‘De Auw Kerk’ zou uitgesteld moeten worden en dit gemeenschapshuis blijft wat ons betreft voorlopig open. Óf er wordt een alternatief geregeld totdat een eventueel multifunctioneel centrum gerealiseerd is, zodat de verenigingen in Bunde over een passende accommodatie blijven beschikken om hun activiteiten uit te voeren.

Het eerste amendement werd door de voltallige raad aangenomen; het tweede amendement hebben we ingetrokken nadat verantwoordelijk wethouder Hovens de toezegging deed dat de verenigingen niet zonder accommodatie komen te zitten en een tijdelijke andere huisvesting wordt geregeld.  Uiteraard zullen we de wethouder aan die toezegging houden.

 

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.