MOTIE VAN BRUG-M OVER DE ZORGVERZEKERING KRIJGT GEEN MEERDERHEID IN DE GEMEENTERAAD  

In de raadsvergadering van donderdag 18 maart diende de fractie BRUG-M een motie (voorstel) in om de bezuiniging op de tegemoetkoming van de kosten voor een aanvullende zorgverzekering voor mensen met een bijstandsuitkering of minimuminkomen terug te draaien. Tevergeefs. Onze motie kreeg enkel steun van de fractie Het Origineel. De fracties van de vier coalitiepartijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS stemden tegen, waardoor de motie verworpen werd. De 4P-coalitie zorgde er zo voor dat deze bezuiniging in stand bleef.  We blikken in dit artikel terug op een merkwaardige gang van zaken, die onze fractie als teleurstellend en eigenlijk diep triest betitelt.

TEGEMOETKOMING KOSTEN AANVULLENDE ZORGVERZEKERING

Inwoners van onze gemeente die een bijstandsuitkering ontvangen of behoren tot de groep mensen met een minimuminkomen konden tot dit jaar bij de gemeente een tegemoetkoming van € 100,- in de kosten van een aanvullende zorgverzekering aanvragen. Zonder die tegemoet-koming wordt het voor deze groep inwoners moeilijk om die kosten te betalen, waardoor de kans heel reëel is dat de betreffende mensen enkel een (verplichte) zorgverzekering afsluiten en geen aanvullend pakket meer - simpelweg omdat ze dat niet kunnen betalen. Dat dit risico’s met zich meebrengt voor hun gezondheid mag duidelijk zijn. Vergoeding van kosten voor tandarts, bril, fysiotherapie, e.d. valt nl. doorgaans onder dat aanvullend pakket.

BEGROTING EN BEZUINIGING

In november 2020 werd de begroting van de gemeente Meerssen door de raad vastgesteld. Eén van de bezuinigingsmaatregelen om de begroting sluitend te krijgen was het schrappen van deze tegemoetkoming. Daardoor dreigde de groep mensen met een bijstandsuitkering ernstig gedupeerd te worden.

Als argument voor deze bezuiniging werd destijds door de verantwoordelijk portefeuillehouder, voormalig wethouder Dupont, aangegeven dat deze tegemoetkoming wettelijk niet verplicht was en dat het College binnen het Sociaal Domein het beleid van de gemeente Maastricht wilde volgen: daar was nl. ook een dergelijke bezuiniging aan de raad voorgesteld.

Deze argumentatie van de wethouder werd tijdens het debat krachtig ondersteund door de 4P-coalitie.

Met name het tweede argument heeft onze fractie zeer verbaasd: de 4P willen persé een zelfstandige gemeente Meerssen behouden (en zeker geen herindeling met Maastricht!) om als raad eigen beleidskeuzes te kunnen maken. Echter: in dit geval werd door deze partijen aangegeven dat zij het beleid van de gemeente Maastricht willen volgen. Hoezo: eigen beleidskeuzes maken?

PROTEST BRUG-M

De fractie BRUG-M heeft in de begrotingsvergadering fel geprotesteerd tegen deze bezuiniging. Het sluitend maken van een begroting mag volgens ons niet over de rug van mensen met de laagste inkomens plaatsvinden. Om die reden is onze fractie opgekomen voor de inwoners die in de bijstand zitten en tot de sociale minima behoren, temeer omdat deze mensen dat nauwelijks als groep kunnen doen, ze zijn immers niet georganiseerd. Een protest van een eenling zal weinig indruk maken, zo vreesden wij. Vandaar dat de fractie BRUG-M voor hun belangen is opgekomen.

Helaas haalde ook ons protest niets uit, de begroting werd inclusief deze bezuiniging door de meerderheid van de raad, bestaande uit de fracties van Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS, voor akkoord bevonden.

BESLUIT GEMEENTE MAASTRICHT

Wat gebeurde echter daarna? In de gemeente Maastricht ging deze bezuiniging niet door! De Maastrichtse gemeenteraad ging nl. met het voorstel niet akkoord, wel met een aanpassing daarvan: de tegemoetkoming in de kosten voor de aanvullende zorgverzekering werd met € 20,- verminderd, dus van € 100,- naar € 80,-. De inwoners van Maastricht met een bijstandsuitkering worden dus nog steeds financieel ondersteund, zodat ook zij de mogelijkheid blijven houden om zich te verzekeren van voldoende medische zorg.

ARTIKEL 40-VRAGEN VAN BRUG -M

Vreemd genoeg werd de gemeenteraad van Meerssen niet door ons eigen College geïnformeerd over die ontwikkeling in Maastricht. Wij kwamen er achter via onze eigen netwerk en met name door de oplettendheid van raadslid Tiny Gorissen. Zij stelde namens onze fractie daarover schriftelijke vragen aan het College van B&W, de zgn. artikel 40-vragen.

In haar reactie op onze artikel 40-vragen erkende het College dat de gemeente Maastricht de tegemoetkoming in de kosten voor een aanvullende zorgverzekering gehandhaafd had, zij het voor een lager bedrag. Op onze vraag of de gemeente Meerssen dat ook niet zou kunnen doen antwoordde het College dat ze dit als suggestie zou meenemen in de begroting voor volgend jaar, maar dat voor dit jaar de bezuiniging volledig gehandhaafd blijft.

MOTIE BRUG-M

Met dat antwoord van het College wilde onze fractie geen genoegen nemen. Tijdens de raadsvergadering van 18 maart diende raadslid Tiny Gorissen namens de fractie BRUG-M een motie in om deze bezuiniging voor dit jaar terug te draaien, dus met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021, en de lijn van de gemeente Maastricht aan te houden: een tegemoetkoming van € 80,-. Met een dergelijk besluit zouden College en raad dan ook consequent omgaan met hun eerdere argument, nl.: we volgen binnen het Sociaal Domein de beleidslijn van de gemeente Maastricht. Hoe het voor de komende jaren verder gaat kunnen we dan bespreken tijdens de begrotingsvergadering in november.

BRUG-M wil daarmee opkomen voor de groep inwoners die tot de sociale minima behoren en het financieel zwaar hebben. Hun inkomen is sowieso geen vetpot en daarbij zijn in de afgelopen jaren de vaste lasten en ook de ‘gewone’ boodschappen steeds duurder geworden. Politieke partijen dienen zich volgens ons in te zetten voor sociale rechtvaardigheid.

Helaas: de nieuwe wethouder Kemp ontraadde de motie en de fracties van Lokaal DNA,  CDA, KIJK!!! en FOCUS stemden tegen, waardoor de motie verworpen werd. Dat valt ons zwaar tegen van deze partijen, die wél regelmatig beweren op te willen komen voor de sociale minima. De fractie BRUG-M vindt de opstelling van de 4P in deze aangelegenheid uiterst teleurstellend. Eigenlijk zelfs diep triest.

Raadsfractie BRUG-M

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.